Son Güncelleme: Pazartesi, 11 Şubat 2019 09:28

 

yuk sigortasi

İthalatçı ile ihracatçı arasında anlaşmaya varıldıktan sonra taraflar teslim şekillerine göre malların taşınması sırasında hasar olma ihtimaline karşı maddi bir kayba uğramayacaklarından emin olmak isterler. Bu nedenle doğaldır ki, mallarını Sigorta ettirmek isteyeceklerdir.Sigorta ettiren taraf, Sigorta şirketine malın bedeli üzerinden listelerle belirlenmiş olan "Sigorta Primini" ödeyecektir. Bir zarar durumu hasıl olduğunda da Sigorta şirketinin Sigorta ettirene ödediği bedel yani "tazminat" söz konusu olacaktır. İhraç malların ithalatçıya sevkiyatı gerçekleştirilirken taşıma sırasında karşılaşılabilecek risklere karşı Sigortalanması gerekir. Dış ticarete konu malların Sigortalanmamış olması halinde bunun ihracatçıdan ithalatçıya taşınması mümkün olmayacağı gibi, banka ve gümrük işlemlerinin de gerçekleştirilmesi söz konusu olmayacaktır. Eşyanın alım satım sözleşmesinde belirlenen teslim şekline istinaden ihracatçı, ithalatçı ya da her ikisi birden Sigorta bedelini üstlenecektir. 

Sigorta belgeleri, Sigortayı yapan Sigorta şirketi veya Sigorta komisyoncusu tarafından düzenlenip Sigortayı yaptıran kişiye (ihracatçıya veya ithalatçıya) verilen belgelerdir.  

 

Sigorta Poliçesi

Sigorta Sertifikası
Emtea ve Kıymet Sigortaları
Nakliyat Sigortalarında Verilebilen Teminat Türleri

Kıymet Sigortası

Tekne Sigortaları
Sorumluluk Sigortaları

C.M.R. Sigortası

 


   

Sigorta Poliçesi (Insurance Policy)

 

sigortaSigorta Poliçesi, dış ticaret kapsamında taşınan malların yüklendikleri yerden ithalatçıya teslim edilecekleri ana kadar uğrayabilecekleri hasarlara veya avaryalara karşı Sigorta edildiklerini gösteren belgedir. Nama, emre veya hamiline olarak düzenlenebilir ve ciro yoluyla devredilebilir.

 

Bir Sigorta poliçesi üzerinde, Sigorta şirketinin ve Sigortayı yaptıranın kimlik bilgileri, Sigortanın konusu, Sigortanın hangi riskleri kapsayacağı, Sigorta bedeli, Sigorta primi tutarı, ödeme tarihi ve yeri, poliçenin düzenlenme tarihi, uluslar arası taşıma firmasının unvanı, malın cinsi ve özellikleri, taşıma firmasıyla sevkiyat için belirlenen süre, malın taşıma firmasına nerede ve ne zaman teslim edileceği belirtilmektedir.

 

Bir Sigorta poliçesinde bulunması gereken şartları:

- Sigortalının adı, soyadı, ve ticaret unvanı ,
- Sigorta konusu olan malın cinsi, miktarı, markası, koli adedi,

   ağırlığı, ambalajı ,
- Sigorta meblağı (yabancı para veya TL cinsinden) ,
- Nereden nereye sevk edileceği ,
- Taşıma aracının cinsi (eğer kamyon ise plaka numarası, gemi

   ise adı, uçak ise uçuş numarası, tren ise

   vagon numarası poliçede yer alır) ,
- Yükleme tarihi ,
- İstenilen teminat türü .

 

Sigorta belgesinin kapsaması gereken minimum Sigorta tutarı malların CIF bedeli veya malların CIP bedeli artı %10 'dur. Sigorta poliçesinde belirtilecek hususlardan bir veya birkaçının kesinlik kazanmadan Sigorta yaptırılmasının gerekli olduğu hallerde ve özellikle bankalar tarafından akreditif açıldığında Sigorta teminatına ihtiyaç duyulması halinde, elde bulunan bilgilerle geçici bir poliçe tanzim edilir. Buna " Flotan Poliçe " denir. Sevkiyat gerçekleşmeye başladığı zaman, kesinleşen bilgilerle kat'i Sigorta poliçesi (zeyilname) tanzim edilir.

 

Sigorta Sertifikası (Insurance Certificate)

 

Sigorta Sertifikası, bir defadan fazla yüklemesi olan ihracatçı veya ithalatçıların kesin Sigorta öncesi hazırladıkları belgedir. İhracatçı veya taşıma komisyoncusu ile taşıma firması arasında düzenlenir ve fazla kapsamlı değildir.

 

Nakliyat Sigorta

 

Nakliyat Sigorta Türleri:

- Emtea ve Kıymet Sigortaları

- Tekne Sigortaları

- Sorumluluk Sigortaları

- Denizcilik Sektöründeki Tersane, Marina, Liman v.b. İşletmelerin Sorumluluk Sigortası
- Nakliyecilerin Sorumluluk Sigortaları:

- T.M.M. Sigortası
- C.M.R. Sigortası

 

Emtea ve Kıymet Sigortaları

 

Emtea Sigortası; malların bir yerden bir yere bir veya çok sayı ve/veya türdeki nakil aracıyla taşınması sırasında uğrayabileceği ziya ve hasarları güvence altına alan Sigorta türüdür.

 

Emtea Sigorta poliçesine gereksinim duyulan alanlar:

- Dahili taşımacılık
- İhracatta taşımacılık
- İthalatta taşımacılık

 

Emtea Sigortası Poliçe Türleri:

- Direkt Kati Poliçe
- Flotan Poliçe
- Abonman Sözleşmesi

 

Direkt Kati Poliçe, Emtea Sigortası poliçelerinde yer alması gereken hususlar yükleme tarihinden önce biliniyorsa, düzenlenir.

 

Flotan Poliçe, Emtea Sigortası poliçelerinde yer alması gereken hususlar yükleme tarihinden sonra öğrenebiliyorsa, emteanın yüklemeden itibaren teminat altına alınabilmesini sağlamak için düzenlenir.

 

Flotan Poliçe'nin düzenleme durumlar:

- Sevkiyat ile ilgili kesin ayrıntılar önceden bilinemiyorsa
- Bankalarda akreditif açılırsa
 -Belli bir dönemde yapılacak sevkiyatların tamamının güvence altına alınması istenirse

- Abonman Sözleşmesi, bir yıl içinde yapılacak bütün taşımalar için uygulanacak fiyat ve şartları, Sigortalı

  ile Sigortacının yükümlülüklerini gösteren sözleşmedir.

 

Abonman Sözleşmesi şu firmalar için düzenlenir: 

- Sevkiyat miktarı ve kapasitesi yüksek olan firmalar
- Sevkiyat bildirimleri ile ilgili yükümlülüğünü yerine getireceğine inanılan firmalar

 

Abonman Sözleşmesi'nin faydaları: 

- Sözleşmede belirtilen hükümlere bağlı olarak belli bir limite kadar Sigortalıya otomatik teminat sağlar
- Belirli koşulların yerine gelmesi ve sözleşmeye not edilmiş olması koşuluyla prim iadesi sağlar
- Sigorta primi daha makbul fiyatla (indirimli) ödenir    

 

Nakliyat emtea Sigortasının mal üzerindeki menfaati


Malın Fatura Bedeli ( YÜK )  


Yük sahibinin yükün zıyaa uğraması halinde bir mali kayba uğrayacağı açıktır. Yük sahibinin buradaki mali kaybının tutarı malın kendisine maloluş bedeli olmakla beraber poliçe Sigorta bedeline aşağıda gösterilen menfaatler ilave edilebilir.

 

Ödenen Navlun (Taşıma Ücreti)


Özellikle mamul malların sevkiyatında taşıma ücreti (navlun) yük sahibi tarafından peşin olarak ödenir ve mallar varma yerine ulaşmasa bile navlunun geri alınması mümkün değildir. Bu durumda, bu tür navlunun da yük sahibi için Sigortalanabilir bir menfaat olarak Sigorta bedeline eklenmesi mümkündür.

 

Sigorta ücreti


Yük sahibinin yükün Sigorta için ödediği Sigorta ücreti, malların zıyaı halinde, kaybedilmiş olacaktır. Dolayısıyla Sigorta ücreti de Sigortalanabilir bir menfaat olarak poliçe Sigorta bedeline eklenebilir.


Umulan Kar


Akreditif şartı olarak genellikle % 10 olarak belirlenen bu son menfaat, malın ithalatçısının bu alışveriş sonundaki kar beklentisi ve diğer bazı görünmeyen masrafları ifade etmektedir.

 

Sayfanın Başına Dön

 

Nakliyat Sigortalarında Verilebilen Teminat Türleri

 

- Geniş Teminat: genellikle 'Tüm Rizikolar' (All Risks) olarak biliniyor.
- Dar Teminat: malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ilave olarak, taşıyan aracın yapacağı

  kazaya bağlı olarak (çarpma, çarpışma, devrilme, yangın) kısmi zararlar da teminat altına alınıyor.
- Tam Ziya: malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi hali

  (tamamen yok olma).

 

Geniş Teminat (A kloz)- Institute Cargo Clauses (A)

 

Bu teminat için kullanılan klozlar: 

 

Denizyolunda: Institute Cargo Clauses (All Risks) veya İnstitute Cargo Clauses (A)


Bu teminatla, harici ve tesadüfi nedenlerden dolayı ( hırsızlık, ıslanma, deprem, sarsıntıdan ezilme, yükleme boşaltma rizikoları vb.) mala gelebilecek hasar ve ziya Sigorta edilir.


Temin edilmeyen rizikolar:

1. Malın kendi özrü (Ayb-I zati) veya malın tabiatına ilişkin hasarlar
2. Gecikmeden doğan hasarlar, (Gecikme, temin edilmiş bir rizikonun meydana gelmiş olmasından

    kaynaklansa bile)
3. Aşınma ve yıpranma halleri
4. Ambalaj yetersizliğinden doğan hasarlar
5. Sigortalının kasdi hareketine yüklenebilen ziya, hasar veya masraf
6. Geminin donatanları, idarecileri, kiracıları veya işleticilerinin ödeme gücünü yitirmesi veya mali

   yükümlülüklerini yerine getirmesinden doğan ziya, hasar veya masraf
7. Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya

   da madde kullanan herhangi bir savaş silahının kullanımından doğan ziya, hasar veya masraf
8. Savaş İstisnası Klozu
9. Grev İstisnası Klozu

 

Demiryolunda: Institute Cargo Clauses (All Risks) veya İnstitute Cargo Clauses (A)


Gemi sevkiyatlarından anlatılan "A kloz" teminatının demiryolu nakliyatına uygulanabilen hükümleri ile hükümleri ile kullanılır. Bu sebeple denizyolu sevkiyatları bölümünde sayılan istisnalar yine geçerli olup, ihracat veya ithalatta varış gümrüklerinde geçecek 2 aylık süre teminata dahildir.

Demiryolu sevkiyatları Sigortalarında da genellikle başlangıç veya bitiş kamyon seferi söz konusudur. Yükleme veya nihai teslim depolarının, istasyonların bulunduğu il sınırları dahilinde olması halinde, bu seferler ek primsiz olarak temin edilir. Aksi halde ek prime tabidirler. Dar teminat ile temin edilen sevkiyatların Sigortası, varışı takiben 60 gün, geniş teminatlarda ise boşaltmayı takiben 60 gün sonunda biteceğinden, eğer bu süre zarfında malın gümrük veya fiktif gümrük antreposundan çekilemeyeceği anlaşılıyor ise, bu müddetler kararlaştırılacak olan ek primler uygulanması kaydıyla uzatılabilir. Ancak dar teminatta bu beklemenin sadece demiryolu klozunun uzatılmasında uygulanabilir rizikolarını (örneğin ateş, yıldırım, seylap gibi) kapsadığı unutulmamalıdır.

 

Notlar:

1. Açık vagonlarda sevk edilecek emtea "demiryolu klozu"ndan daha geniş Sigorta edilemez.
2. Sıvı dökme mallar için uygulanacak geniş teminat tarifeleri "Bulk Oil" klozunun demiryolu nakliyatına

    uygulanabilir hükümleri dahilinde kullanılır.

 

Hava yolunda: Institute Air Cargo Clauses (All Risks) veya Institute Cargo Clauses (Air)


Diğer sevkiyat türlerinde de kullanılan "A Kloz" teminatında da olduğu gibi, depodan depoya sağlanabilen bu teminat cinsinin tek farklılığı Sigortanın bitiminde görülmektedir.


Diğer sevkiyat türlerinde, boşaltmayı takiben emteanın nihai depoya varışı için veya teslime bir engel varsa gümrüklerde beklemesi için sağlanan süre 60 gün iken, havayolu sevkiyatlarında bu müddet 30 gün ile sınırlandırılmıştır. Ancak, boşaltmayı takiben bu süre içinde malların gümrükten çekilmemesi halinde, Sigortalının önceden ihbar etmesi kaydıyla bu süre ekprim tahakkuk ettirilmesiyle uzatılabilir.

 

Dar Teminat (C kloz) - Institute Cargo Clauses (C)

 

Bu teminat için kullanılan klozlar:

 

Denizyolunda: Institute Cargo Clauses (F.P.A.)


Nakit vasıtası geminin batması, yanması, oturması, çatışması veya yangın, infilak sonucu, yani denize ve denizciliğe ait rizikolardan dolayı geminin bir hasara uğraması sebebiyle taşınan mala gelebilecek zarar ve ziyan temin edilir. Bu Sigorta ile mala ilişkin Umumi Avarya ve Kurtarma masrafları da temin edilmektedir.


Demiryolunda : Demiryolu Klozu


Bu teminat, vagonun devrilmesi, yanması, çarpması ile ateş, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak veya dağ heyelanı, köprü yıkılması, yolların çökmesi ve hat veya tünel veyahut demiryoluna ait diğer yapıların yıkılması, katarlar arasında müsademe, hattan çıkma, vagonların bağlama zincirlerinin kopması gibi, demiryolu, taşımacılığına ait rizikoların gerçekleşmesi sonucu malların maruz kalacağı ziya ve hasarları temin eder. Teminat, malların nakledilmek veya nakliyat hemen yapılmayacaksa, ticari teamüllere uygun olarak muvakatten muhafaza edilmek üzere demiryolu idaresine teslimi ile başlar ve varış istasyonunda alıcıya teslimi ile veya eğer teslime mani varsa malların usulüne uygun depo edilmesiyle ve en geç varışı takip eden 60. Günün bitiminde sona erer.


Dar teminat ile, demiryolu klozuna ek olarak, istasyonların bulunduğu il sınırları içinde yapılacak başlangıç ve bitiş kamyon seferleri ile ayrıca yükleme, aktarma, boşaltma rizikoları da temin edilir.
Dökme malların "dar teminat" ile Sigorta edilmesi halinde yükleme, aktarma ve boşaltma rizikoları teminat kapsamı dışında tutulur.

 

Karayolunda : Kamyon Klozu


Kamyon Klozu iki türdür:

1. Kamyon Klozu (Yükleme, aktarma ve boşaltmaya atfedilebilecek rizikolar dahil)
2. Kamyon Klozu (Yükleme, aktarma ve boşaltmaya atfedilebilecek rizikolar hariç)


Kamyonun, devredilmesi, yanması, çarpması, ile ateş, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak veya dağ heyelanı, köprü yıkılması, yolların çökmesi yani kamyon taşımacılığına ilişkin rizikoların gerçekleşmesi halinde mallara gelebilecek ziya ve hasarları temin eder. Sigorta, malların kamyon nakliyatına uygulanabilen hükümleri dahilinde temin edilir. Yine bu teminatta da, boşaltmayı takiben gümrükte geçecek 60 günlük süre, Sigorta teminatı altındadır.


Notlar :

1. Prensip olarak açık kamyon ve treylerle taşınan mallar "Kamyon Klozu"ndan daha geniş bir teminatla

   Sigorta edilemez.
2. Dökme malların "Kamyon Klozu" ile Sigorta edilmesi halinde, yükleme, aktarma ve boşaltmaya

   atfedilebilecek rizikolar teminat kapsamı dışında tutulmak kaydıyla uygulanır.
3. Kamyon sevkiyatlarında hem dar, hem geniş teminata ilave olarak grev, lokavt ve halk hareketleri

   Sigortası da ayrıca temin edilebilir. Harp teminatı ise verilemez. İstisna bölgeler hariç olmak kaydıyla,

   cari "gev, lokavt, vb." rizikoları fiyatı %0.05'tir.

 

Harp Teminatı (denizyolu-havayolu)


Harp, iç harp
İhtilal, ayaklanma
Başkaldırma

İç kargaşa 

 

nedeniyle Sigorta konusuna verilen zarar teminata dahildir. Yalnızca havayolu ve denizyolu ile yapılan sevkiyatlarda teminat verilebilir.

 

Grev teminatı


Grevcilerin, lokavt edilmiş işçilerin,
İş uyuşmazlığına , işçi ayaklanmasına veya halk hareketlerine katılan kişilerin,
Teröristlerin veya politik nedenlerle hareket eden kişilerin Sigorta konusuna verdiği zarar teminata dahildir.

 

Kıymet Sigortası

 

Nakil vasıtası içinde taşınan her türlü değerli belge ( para, hisse senedi, bono, çek v.b.), altın, döviz, gümüş v.b. değerli madenlerin sevkedilmeleri sırasında uğrayabilecekleri hasarlara karşı teminat veren Sigorta türüdür.

 

Kıymet Sigortalarında Teminat

- Kıymet Poliçesi Genel Şartları
- Silahlı gasp ve soygun

 

Tekne Sigortaları

 

Tekne Sigortası, tekne veya geminin deniz tehlikelerine karşı tekne (gövde) kısmı, makine, ekipman ve donanımlarını teminat altına alır. Bu Sigorta; gemi sahibi, donatanı (işleteni) veya gemi üzerinde Sigorta edilebilir menfaati olanlar tarafından yaptırılır. Tekne Sigortaları yıllık olarak veya sefer için yapılabilir.


Sigorta teminatları açısından tekne Sigortaları genel olarak beş grupta toplanır.

- Tekne Müddet Sigortaları
- Tekne Sefer Sigortaları
- Tekne İnşaat Sigortaları
- Tekne Navlun Sigortaları
- Tekne İpotekli Alacaklının Menfaati Sigortası

 

Kuru yük, tanker, römorkör, feribot, yolcu gemisi v.b. ile motor/yat, yelkenli, kotra, jet ski v.b. deniz araçlarının tekne (gövde), makine/motor, ekipman, cihaz ve donanımları ile bağlı menfaat ve yasal sorumluluklarını çarpma, çarpışma, oturma, batma, yangın, infilak, fırtına, müşterek avarya, kurtarma yardım v.b. çeşitli deniz kaza ve tehlikeleri sonucu doğacak hasar ve masrafları tüm dünya denizlerinde gezerli uluslar arası standartlarda ve orijinal şartlarla teminat altına alır. Ayrıca, gemilerin çekme çekilme seferleri, limanda çalışma rizikoları ile iskele mali sorumluluk v.b. Sigortalar da özel şartlarla teminat altına alınır.

 

Sayfanın Başına Dön

 

Sorumluluk Sigortaları

 

Denizcilik Sektöründeki Tersane, Marina, Liman v.b. İşletmelerin Sorumluluk Sigortası

 

Sorumluluk Sigortayı yaptıranlar:

- Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında karayollarında emtea taşımacılığı yapan nakliyat firmaları
- Tersanesinde tamir, bakım ve onarım hizmeti veren tersane sahipleri
- Marina sahipleri / işletmeciler
- Liman İşletmecileri

 

Nakliyecilerin Sorumluluk Sigortaları:

- T.M.M. Sigortası
- C.M.R. Sigortası

 

Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortaları (T.M.M.)

 

Yurtiçinde karayolu ile taşımacılık yapan nakliyeci firmaların taşıdıkları mala karşı olan hukuki sorumlulukları teminat altına alınır.

 

Sigorta Türü

Sigortalanabilir menfaat

Sigortalı

Sigorta Bedeli

Nakil Vasıtası

Tazminat

Emtea Sigortalarında

Malın fiziki varlığı

Mal sahibii

Malın fatura değeri + masraflar

Gemi, kamyon, uçak,tren

Poliçe teminat kapsamındaki rizikoların gerçekleşmesi sonu

T.M.M. Sigortalarında

Taşıyıcının sorumluluğu

Taşıyıcı

Teminat limiti (taşıyıcı belirler)

Kamyon

Poliçe teminat kapsamındaki rizikoların gerçekleşmesinde nakliyecinin kusuru varsa

 

C.M.R (Kara yolu ile Uluslar arası Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası)

 

Uluslararası karayollarında taşımacılık yapan nakliyeci firmaların taşıdıkları mala karşı olan sorumluluklarını C.M.R. konvansiyonu hükümleri gereğince teminat altına alır.


C.M.R. Konvansiyonu (Contrat De Transport International de Marchandise Par Route): Uluslararası karayollarında taşımacılık yapan nakliyeci firmaların sorumluluklarını belirleyen milletler arası mal nakliyatı mukavelesiyle ilgili anlaşmadır. Türkiye 1994 yılında konvansiyona imza koymuştur.


Nakliyatçıların kara yolu (kamyon/treyler ve tren) ile uluslar arası taşımaları sırasında malların teslim alındığı andan, teslim edilinceye kadar meydana gelecek tüm ziya (kayıp, zarar) ve hasarlar dahil gecikmeden doğan hukuki (mali) sorumluluklarını da belli istisnalarla teminat altına alan bir sorumluluk Sigortasıdır.


C.M.R. Sigortası taşınan malı değil, taşıyıcının taşıdığı mallara ilişkin hukuki sorumluluklarını teminat altına aldığından mal Sigortası ile birbirine karıştırılmamalıdır.


Malın sahibi tarafından yaptırılan mal Sigortası mevcut ise –mal vaki bir hasar durumunda- malın Sigortacısı hasarı tazmin etmektedir. Ancak bu hasarın, mallar nakliyecinin emanetinde iken vuku bulduğu saptandığında, mal Sigortacısı nakliyeciye karşı rücu hakkını kullanabilmektedir. Mal Sigortası olmayan veya hasarın mevcut mal Sigorta poliçesi teminatına girmediği hallerde ise mal sahibi nakliyeciden bu hasarı tazmin etmesini talep etmektedir.


Mal Sigortalarında primi mal sahibi öderken, C.M.R. Sigortasında primi nakliyeci ödemektedir. Sigorta fiyatı, nakliyecinin yıllık brüt navlun kazancının bir yüzdesi ile ifade edilmekte olup, bu yüzdenin yıllık navluna uygulanması ile bulunan prim, Sigortacı ile nakliyeci arasında tespit edilen ve Poliçede öngörülen şekilde tahsil edilmektedir.


Taşıyıcının sorumluluğu (C.M.R.) Sigortası, yalnız Sigortalının kendi taşıma senetleri ve araçları ile yaptığı taşımaları değil, aynı zamanda kendi hamule senetleri ile başka nakliye firmaları vasıtasıyla veya bu firmalardan kiraladığı araçlarla yaptığı taşımaları da teminat altına almaktadır. 

 

Sayfanın Başına Dön