Son Güncelleme: Pazar, 17 Şubat 2019 14:21

 

gumrukGümrükçe Onaylanmış İşlem
Gümrük Rejimleri
Antrepo
Serbest Bölge
Geçici Depolama

 

 

 

 

   

Gümrükçe Onaylanmış İşlem

 

Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması, eşyanın;


- Bir gümrük rejimine tabi tutulması,
- Bir serbest bölgeye girmesi,
- Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yeniden ihracı,
- İmhası,
- Gümrüğe terk edilmesini ifade eder.

 


 

Gümrük Rejimleri

 

- Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi (İthalat),
- Transit Rejimi,
- Gümrük Antrepo Rejimi,
- Dahilde İşleme Rejimi,
- Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi,
- Geçici İthalat Rejimi,
- Hariçte İşleme Rejimi,
- İhracat Rejimi

 

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

 

Gümrük Kanunu, Madde 74:


Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi; ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ile mümkündür.

 

Transit Rejimi

 

4458 Sayılı Gümrük Kanunu, Madde 84:


İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine taşınması, transit rejimi hükümlerine tabidir.


Gümrük idareleri, transit rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde;


- Yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye,
- Yabancı bir ülkeden Türkiye'ye,
- Türkiye'den yabancı bir ülkeye,
- Bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe taşınmasına izin verir

 

Gümrük Antrepo Rejimi

 

Gümrük Kanunu, Madde 93'e göre Gümrük Antrepo Rejimi, ithalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ve gümrük antreposuna alınması halinde ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek ihraç eşyasının bir gümrük antreposuna konulması ve gerekli hükümlerin yerine getirilmesidir.

 

Dahilde İşleme Rejimi

 

Gümrük Kanunu, Madde 108:


1. Serbest dolaşımda olmayan eşya, işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amacıyla, gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve vergileri teminata bağlanmak suretiyle, dahilde işleme rejimi kapsamında geçici olarak ithal edilebilir. Eşyanın işlem görmüş ürünler şeklinde ihracı halinde, teminat iade olunur. Eşyanın bu şekilde dahilde işleme rejiminden yararlanmasına şartlı muafiyet sistemi denir.


2. Serbest dolaşımda bulunan eşyanın işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmesi halinde, bu eşyanın serbest dolaşıma girişi esnasında tahsil edilmiş olan ithalat vergileri, dahilde işleme rejimi kapsamında geri verilir. Eşyanın bu şekilde dahilde işleme rejiminden yararlanmasına geri ödeme sistemi denir.

 

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

 

Gümrük Kanunu, Madde 123:

 

Gümrük kontrolü altında işleme rejimi, serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmelerine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. Elde edilen bu tür ürünler, işlenmiş ürün olarak adlandırılır.

 

Geçici İthalat Rejimi

 

Gümrük Kanunu, Madde 128:

 

Geçici ithalat rejimi, serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejimdir.

 

Hariçte İşleme Rejimi

 

Gümrük Kanunu, Madde 135:

 

Serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

 

İhracat Rejimi

 

Gümrük Kanunu, Madde 150:

 

İhracat rejimi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

 

Sayfanın Başına Dön

 


 

Antrepo


Antrepo, gümrük vergisine konu olup da henüz vergi ve resimleri ödenmemiş malların korunduğu, gerekiyorsa küçük tamamlayıcı işlemlerin yapıldığı gümrük binalarına yakın olan bir tür depodur.

 

Antrepo Çeşitleri

 

1. Genel Antrepo – Eşyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilen gümrük antrepolarıdır. Bu antrepoları Devlet değil, özel kişiler de işletebilir. Genel antrepolar A, B, F Tipi olmak üzere kendi arasında 3'e ayrılır


- A Tipi – Depocunun sorumluluğunda olan antrepodur. Mallar, depo işletenin sorumluluğu altında

  depolanır.
- B Tipi – Malı koyanın sorumlu olduğu antrepodur. Mallar, her bir emanetçinin sorumluluğu altında

  depolanır.
- F Tipi – Bir gümrük antreposunun Kamu antreposu olarak uygulanan ve gümrük idarelerince işleten

  antrepodur.

 

2. Özel Antrepo - Sadece antrepo işletmecisine ait eşyanın konulabildiği gümrük antrepolarıdır. Özel antrepolar C, D, E Tipi olmak üzere kendi arasında 3'e ayrılır.


- C Tipi – Eşyanın sahibi olması gerekmese dahi depocu ile eşya koyanın aynı kişi olması durumunda özel

  antrepodur. Gümrük idareleri tarafından işletilen antrepolar. Gümrük idareleri tarafından işletilir.
- D Tipi – Antrepo işletenin veya emanetçinin olması gerekmiyor
- E Tipi – Mallar gümrüğe ibraz edilmeden ve ilgili beyanname verilmeden SERBEST DOLAŞIMA

  bırakılabilir.

 

Sayfanın Başına Dön

 


 

Serbest Bölge

 

Serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir. Serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesindeki temel amaçlar; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek olarak sıralanmıştır.
Bu yerlere konulan eşyaların buralarda kalma süresi sınırsızdır.

 

Serbest Bölgelerdeki Bazı Teşvik ve Avantajlar


- Firmalar, Kurumlar Vergisi ve Gelirler Vergisinden %100 muaftırlar.
- Bölgeye giren mallar için Gümrük Vergisi, KDV, KKDF ödenmez.
- Üretiminin %85 ve fazlasını ihraç eden firmalar personel maaşları üzerinden muhtasardan %100

  muaftırlar.
- Elde edilen kârlar hiçbir izne gerek olmadan yurtiçine veya yurtdışına transfer edilebilir.
- Türkiye'den Serbest Bölgeye yapılan satışlar ihracat sayıldığından firmalar, Türkiye'den ihraç fiyatına

  KDV'siz mal satın alabilirler.
- Her türlü altyapı hizmetleri (Elektrik, Su, Doğalgaz, Haberleşme) KDV'siz olarak firmalara sunulur.
- İkinci el makinelerin Serbest Bölgelere girişlerinde yaş sınırı yoktur.
- Serbest Bölgelerde alım satım, stok değerleme ve muhasebeleştirme konvertibl dövizlerle yapıldığı için

  kullanıcılar enflasyondan olumsuz etkilenmezler.
- Mahrecine iade işlemi çok kolay olup sadece fatura kesilerek gerçekleştirilebilir.
- Gümrüksüz ve süre kısıtlaması olmadan stoklama yapılabilir.

 

Serbest bölgeler ve serbest antrepoların sınırlan ile giriş ve çıkış noktaları gümrük idarelerinin denetimine tabidir. Bir serbest bölgeye veya serbest antrepoya giriş veya çıkış yapan kişiler ve nakil araçları gümrük muayenesine tabi tutulur.


Gümrük idareleri, bir serbest bölgeye veya serbest antrepoya giren, burada kalan veya çıkan eşyayı muayene edebilirler.


Gümrük Birliği eşyası ve Gümrük Birliği dışı eşya bir serbest bölgeye veya serbest antrepoya konulabilir.

 

Sayfanın Başına Dön

 


  

Geçici Depolama


Geçici Depolama Yeri; Eşyanın gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar gümrük idaresince geçici olarak depolanmasına izin verilen yer.


Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen serbest dolaşımda olmayan eşya ile talep halinde çıkış eşyası gümrük denetimi altında geçici depolama yerlerine veya gümrükçe uygun görülen yerlere konulur.


Eşya, gümrüğe getirilmesinden sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilinceye kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur. Geçici depolanan eşya sadece gümrük idarelerinin uygun gördüğü yerlerde ve bu idarelerin uygun gördüğü koşullarda depolanabilir.


Geçici de¬po işleticileri en çok 3 gün içinde geçici depoya alman eşyanın manifesto veya manifesto yerine geçen belgelerdeki bilgilere uygun olarak düzenleyecekleri Geçici Depo Giriş Listesini ilgili gümrüğe vermek zorundadırlar.


Geçici depolanan eşyanın, geçici depolama yerine konuluş tarihinden itibaren deniz yolu ile gelmiş ise 45 gün, diğer bir yolla gelmiş ise 20 gün içinde gümrükçe onay¬lanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ve gümrük işlemlerinin tamamlanması gerekir.


Eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilinceye kadar geçici olarak depolanan eşya statüsünde bulunur. Bu tür eşya bundan böyle, geçici depolanan eşya olarak adlandırılacaktır. Geçici depolanan eşya sadece gümrük idarelerinin uygun gördüğü yerlerde ve koşullar altında depolanabilir.

 

Sayfanın Başına Dön