Son Güncelleme: Perşembe, 10 Eylül 2020 12:19

 

1. Rusça Ders Kitaplarında Öğrencilerden İstenilen Eylemler

2. Başlangıç Seviyede Öğrenilen Fiiller

 


  

Bitmemiş / Bitmiş fiiler, başlangıç seviyesinden başlayarak öğrenme sırasına göre düzenlenmiştir. 

Not: Bu listedeki bazı fiillerin bitmiş halleri derste çalıştığımız fiillerden alındığı için fiilin standart çiftini oluşturmuyor. Listenin amacı, sadece bitmiş fiillerin oluşturma yollarını göstermek ve öğrendiğimiz fiilleri kaydetmektir.

Rus fiillerin standart св/нсв çiftlerini aşağıdaki kaynaklardan bulabilirsiniz

 

pdf      pdf 

 

Öncelik, Rusça ders kitaplarında bir öğrenciden istenilen eylemlere (okumak, dinlemek, tekrar etmek, yazmak, bulmak, netleştirmek vb.) verilmiştir.

 

İstediğiniz fiili, Ctrl+F tuş kombinasyonu yardımı ile kolay bulabilirsiniz

 

bitmis bitmemis fiiller

 

 

Fiillerin çekimini görmek için; alttaki resminin üzerine tıklayıp açılan sayfada çekilecek fiilini yazınız

 

fiil cekimi

 

Telaffuzu için; bu sayfada Rus dilini seçiniz ve duymak istediğiniz sözcük, kalıp veya cümleleri yazdıktan sonra 'Play' butonuna basınız.

 

textalowd

 

Bitmiş fiillerin yapım yolları kırmızı renkle işaretlenmiştir

 

Rusça Ders Kitaplarında Öğrencilerden İstenilen Eylemler

 

1. чита́ть / прочита́ть что? [çiTAT' / praçiTAT'] – neyi okumak
2. слу́шать / послу́шать кого? что?  [SLUşat' / paSLUşat'] – kimi, neyi dinlemek 
3. повторя́ть / повтори́ть что? [paftaRİAT' / paftaRİT'] - neyi tekrarlamak

4. говори́ть / поговори́ть, сказать что? кому? с кем? о чём?  [gavaRİT' / pagavaRİT', skaZAT'] – ne,

   kime, kiminle, ne hakkında konuşmak, söylemek

5. смотре́ть / посмотре́ть что? на кого? на что? [smaTRİET' / pasmaTRİET'] – ne seyretmek; kime, neye

   bakmak 
6. задава́ть / зада́ть вопро́с кому? [zadaVAT' vaPROS / zaDAT' vaPROS] – kime soru sormak
7. отвеча́ть / отве́тить кому? на что? [atviÇAT' / aTVİEtit'] – kime, neye cevap vermek
8. писа́ть / написа́ть что? кому?  [piSAT' / napiSAT'] - ne, kime yazmak
9. находи́ть / найти́ кого? что? где? [nahaDİT' nayTİ] - kimi, neyi, nerede bulmak
10. ста́вить ударе́ние / поста́вить ударе́ние  куда? [STAvit' udaRİEniye / paSTAvit' udaRİEniye] – nereye

     vurgu işaretini koymak

11. звони́ть / позвони́ть куда́? кому́? [zvaNİT' / pazvaNİT'] - nereyi, kimi aramak

12. узнава́ть / узна́ть что? у кого?  [uznaVAT' / uZNAT'] - ne, kimden öğrenmek
13. де́лать / сде́лать что? [DİElat' / ZDİElat'] - ne yapmak

14. спра́шивать / спроси́ть у кого? кого? что? [SPRAşıvat' / spraSİT'] - kimden, kimi, ne sormak
15. уточня́ть / уточни́ть что? у кого? [utaÇNİAT' / utaÇNİT'] – ne, kime sorarak netleştirmek, daha kesin ve

     açık olarak belirlemek
16. рисова́ть / нарисова́ть кого? что? [risaVAT' / narisaVAT'] – resim yapmak; kimi, neyi çizmek
17. понима́ть / поня́ть кого? что? [paniMAT' / paNİAT'] - kimi, ne anlamak
18. изобра́жать / изобрази́ть кого? что?  [izabraJAT' / izabraZİT'] – kimi, neyi tasvir etmek, canlandırmak,

     imgesel biçiminde göstermek
19. пока́зывать / показа́ть кому? кого? что? на кого? на что?  [paKAzıvat' / pakaZAT'] – kime, kimi,

     neyi göstermek; kimi, neyi işaret etmek
20. ду́мать / поду́мать о ком? о чём? [DUmat' / paDUmat'] - kimi, neyi düşünmek 

21. игра́ть / сыгра́ть во что? с кем?  [iGRAT' / paiGRAT'] - ne, kiminle oynamak
22. испо́льзовать что? [isPOL'zavt'] - ne kullanmak (2 halli fiil)
23. распределя́ть / распредели́ть что? [raspridilLİAT' / raspridiliLİT'] – neyi dağıtmak, bölüştürmek
24. расска́зывать / рассказа́ть что? кому? о чём? [raSKAzıvat' / raskaZAT'] - ne, kime, ne hakkında /

     neyi anlatmak
25. заполня́ть / запо́лнить что? [zapalNİAT' / zaPOLnit'] - neyi doldurmak

26. составля́ть / соста́вить что? (диало́г) [sastaVLİAT' / saSTAvit'] – ne (diyalog) oluşturmak, hazırlamak
27. уча́ствовать / поуча́ствовать где? в чём? [uÇAstvavat' / pauÇAstvavat'] - nereye katılmak
28. запомина́ть / запо́мнить что? [zapamiNAT' / zaPOMnit'] - ne hatırlamak
29. сра́внивать / сравни́ть что? с чем?  [SRAvnivat' / sraVNİT'] – ne, neyle kıyaslamak, karşılaştırmak
30. прослу́шивать / прослу́шать кого? что? [praSLUşıvat' / praSLUşat'] – kimi, neyi baştan sonuna kadar

     dinlemek

31. принадлежа́ть кому? [prinadliJAT'] – kime ait olmak (bitmemiş hal. bitmiş hali yoktur)
32. проси́ть / попроси́ть что? кого? у кого? [praSİT' / papraSİT'] – neyi, kime rica etmek; kimden istemek
33. продолжа́ть / продо́лжить что? [pradalJAT' / praDOLjıt'] – neyi devam etmek
34. представля́ть / предста́вить кого? кому?  [pritstaVLİAT' / priTSTAvit' ] - kimi, kime (arkadaşını)

     tanıtmak
35. спра́шивать / спроси́ть что? кого? у кого? [SPRAaşıvat' / spraSİT'] - ne, kimi, kimden sormak

36. вставля́ть / вста́вить (сло́во) [fstaVLİAT' / FSTAvit' (SLOva)] – (sözcük) yerleştirmek
37. подбира́ть / подобра́ть (сло́во) [padbiRAT' / padaBRAT'] - (sözcük) seçmek
38. следи́ть / проследи́ть (за произноше́нием) [sliDİT' / prasliDİT'] – (telaffuzunu) takip etmek
39. проверя́ть / прове́рить что? [praviRİAT' / praVİErit'] – neyi kontrol etmek
40. произноси́ть / произнести́ что? [praiznaSİT' / praizniSTİ] – neyi telaffuz etmek

41. обраща́ть / обрати́ть внима́ние на что? [abraŞŞİAT' / abraTİT' vniMAniye] – neye dikkat etmek

42. определя́ть / определи́ть (ме́сто ударе́ния) [apridiLİAT' / apridiLİT' MİEsta udaRİEniya] – (vurgunun

     yerini) belirlemek
43. петь / спеть (гла́сные бу́квы) [pyet' / spyet' (GLAsnıye BUkvı)] – (ünlü harfleri) şarkı olarak söyleyiniz
44. соединя́ть / соедини́ть (слова́) [sayidiNYAT' / sayidiNİT' (slaVA)] – (sözcükleri) berliştermek
45. допи́сывать / дописа́ть (бу́квы) [daPİsıvat' / dapiSAT' (BUkvı)] – 1. (harfleri) eklemek (yazılı olarak

     eklemek), 2.yazıyı bitirmek
46. реша́ть / реши́ть (кроссво́рд) [riŞAT' / riŞIT' (kraSVORT)] – bilmece çözmek
47. восстана́вливать / восстанови́ть (диало́ги) [vastaNAvliat' / vastanaVİT' diaLOgi] – (diyalogları) yeniden

     kurmak (olması gereken, ilk haline getirmek)
48. образо́вывать / образова́ть (мно́жественное число́) [abraZOvıvat' / abrazaVAT' (MNOjıstvinnaye

     çiSLO)] – (çoğul halini) oluşturmak
49. составля́ть / соста́вить (предложе́ние) [sastavLİAT' / sasTAvit' (pridlaJEniye)] – (cümle) kurmak
50. дополня́ть / допо́лнить (диало́ги) [dapalNİAT' / daPOLnit' (diaLOgi)] – (diyalogları) tamamlamak

51. разы́грывать / разыгра́ть (ситуа́цию) [raZIgrıvat' / razıGRAT' (situAtsıyu)] - (olayı) canlandırmak
52. про́бовать / попро́бовать что? [PRObavat' / paPRObavat'] - neyi denemek
53. изменя́ть / измени́ть кого? что? [izmiNİAT'/ izmiNİT'] -  kimi, neyi değiştirmek

54. выбира́ть / вы́брать кого? что? (сло́во) [vıbiRAT' / VIbrat' (SLOva)] – kimi, neyi (sözcüğü) seçmek
55. спряга́ть / проспряга́ть глаго́л [spryaGAT' / praspryaGAT' glaGOl] – fiili çekmek 

56. объясня́ть / объяснит́ь что? кому?  [abıyaSNİAT' / abıyaSNİT'] - neyi, kime açıklamak
57. ста́вить / поста́вить сло́во в ну́жную фо́рму [STAvit' / paSTAvit' SLOva VNUjnuyu FORmu] – sözcüğün

      çekimini yapmak
58. характеризова́ть что? / охарактеризова́ть кого? что? [haraktirizaVAT' / aharaktirizaVAT'] – kimi, neyi

     nitelemek, kimin, netin özelliklerini anlatmak 

59. зака́нчивать / зако́нчить что? [zaKANçivat' / zaKONçit'] - neyi bitirmek
60. начина́ть / нача́ть что? [naçiNAT' / naÇAT'] - neye başlamak

 

 

Sayfanın Başına Dön

  


 

Bitmiş fiillerin yapım yolları kırmızı renkle işaretlenmiştir

  

Başlangıç Seviyede Öğrenilen Fiiller (öğrenme sırasına göre verilmiştir)

 

1. звать / позва́ть кого? [zvat' / paZVAT'] - kimi çağırmak
2. знать / узна́ть кого? что? [znat' / uZNAT'] - kimi, ne (neyi) bilmek / öğrenmek
3. дава́ть / дать что? кому? [daVAT' / dat'] - neyi, kime vermek
4. пока́зывать / показа́ть что? кому? [paKAzıvat' / pakaZAT'] - neyi, kime göstermek
5. извиня́ть / извини́ть кого? [izviNİAT' / izviNİT'] - kimi affetmek

6. звони́ть / позвони́ть кому? куда? [zvaNİT' / pazvaNİT'] – kime, nereye telefon açmak (kimi, nereyi

   aramak)
7. знако́миться / познако́миться с кем? с чем? [znaKOmitsa / paznaKOmitsa] - kiminle, neyle tanışmak
8. нра́виться / понра́виться что? кому? [NRAvitsa / paNRAvitsa] – ne, kimin hoşuna gitmek 
9. сто́ить [STOit'] – değmek, değerinde olmak
10. ду́мать / поду́мать о ком? о чём? [DUmat' / paDUmat'] - kimi, neyi düşünmek

11. де́лать / сде́лать что? [DİElat' / ZDİElat'] - ne yapmak
12. рабо́тать / порабо́тать [raBOtat' / paraBOtat'] - çalışmak
13. отдыха́ть / отдохну́ть [addıHAT' / addaHNUT'] - dinlenmek, tatil yapmak
14. преподава́ть / препода́ть что? кому? [pripadaVAT' / pripaDAT'] – ne, kime öğretmek / ders vermek

15. чита́ть / прочита́ть что? [çiTAT' / praçiTAT'] - neyi okumak
16. называ́ть / назва́ть кого? что? [nazıVAT' / naZVAT'] - kime, neye seslenmek, hitap etmek, ad vermek

17. ду́мать / поду́мать о ком? о чём? [DUmat' / paDUmat'] - kimi, neyi düşünmek
18. гуля́ть / погуля́ть с кем? [guLİAT' / paguLİAT'] – kiminle dolaşmak, gezinmek, takılmak
19. игра́ть / поигра́ть во что? с кем? на чём? [iGRAT' / paiGRAT'] - ne, kiminle oynamak, hangi müzik

     aletini çalmak

20. за́втракать / поза́втракать  с кем? что? [ZAftrakat' / paZAftrakat'] – kiminle kahvaltı yapmak, ne

     yemek
21. обе́дать / пообе́дать с кем? что? [aBİEdat' / paaBİEdat'] – kiminle öyle yemeğini yemek, ne yemek
22. у́жинать / поу́жинать с кем? что? [Ujınat' / paUjınat'] – kiminle akşam yemeğini yemek,  ne yemek
23. писа́ть / написа́ть что? кому? о чём? [piSAT' / napiSAT'] - ne, kime, ne hakkında yazmak
24. понима́ть / поня́ть кого? что? [paniMAT' / paNİAT'] - kimi, ne anlamak

25. учи́ть / вы́учить что? [uÇİT' / VIuçit'] – neyi öğrenmek
26. учи́ться / вы́учиться где?  [uÇİtsa / VIuçitsa] – nerede okumak
27. люби́ть / полюби́ть кого? что? [lüBİT' / palüBİT'] - kimi, neyi sevmek
28. находи́ться где? [nahaDItsa] – nerede bulunmak (bitmiş hali yok)

29. говори́ть / поговори́ть, сказать что? кому? с кем? о чём?  [gavaRİT' / pagavaRİT', skaZAT'] – ne,

     kime, kiminle, ne hakkında konuşmak, söylemek

30. повторя́ть / повтори́ть  что? кому? [paftaRİAT' / paftaRİT' ] – neyi, kime tekrar etmek, tekrarlamak

31. слу́шать / послу́шать кого? что? [SLUşat' / paSLUşat'] – kimi, neyi dinlemek

32. смотре́ть / посмотре́ть что? на кого? на что? (куда?) [smaTRİET' / pasmaTRİET'] – ne seyretmek,

     kime, neye (nereye) bakmak
33. ждать / подожда́ть кого? что? [jdat' / padaJDAT'] - kimi, neyi beklemek
34. быть кем? где?  [bıt'] - nerede, ne olmak 

35. жить / прожи́ть где?  у кого? [jıt' / praJIT'] - kimin yanında, nerede yaşamak

36. занима́ться / позанима́ться с кем? чем? [zaniMAtsa / pazaniMAtsa] - kiminle ders çalışmak, ne ile

     uğraşmak

37. спать / поспа́ть где? [spat' / paSPAT'] - nerede uyumak
38. ви́деть / уви́деть кого? что? [Vİdit' / uVİdit'] - kimi, neyi görmek
39. идти́ - ходи́ть куда? [iTTİ / haDİT'] – nereye yürüyerek gitmek

40. е́хать - е́здить куда? [YEhat' / YEzdit'] - nereye araçla gitmek

     gitmek (ikisi de bitmemiş fiill)
41. лечи́ться / вы́лечиться у кого? (liÇİtsa / VIliçitsa) - kimde tedavi olmak
42. пря́таться / спря́таться за кем? за чем? (PRİAtatsa / SPRİAtatsa) - kimin, neyin arkasında saklanmak
43. рожда́ться / роди́ться у кого? кем? [rajDAtsa / raDİtsa] - kimin biri veya bir şeyi doğmak, ne olarak

     doğmak
44. фотографи́ровать / сфотографи́ровать кого? чем? [fatagraFİravatsa / sfatagraFİravatsa] – kimin

     fotoğrafını çekmek, neyle fotoğraf çekmek

45. меня́ть / поменя́ть кого? что? на кого? на что? [miNİAT' / pamiNİAT'] – kimi, neyi, kime, neye

     değiştirmek
46. приглаша́ть / пригласи́ть кого? [priglaŞAT' / priglaSİT'] – kimi davet etmek
47. есть / съесть что? чем? [yest' / sıYEST'] – neyi, neyle yemek yemek
48. пить / вы́пить что? [pit' / VIpit'] - neyi içmek
49. гото́вить / пригото́вить что? [gaTOvit' / prigaTOvit'] – neyi hazırlamak, ne yemek pişirmek

50. реша́ть / реши́ть что? [riŞAT' / riŞIT'] – neye karar vermek

51. покупа́ть / купи́ть что? у кого? кому? [pakuPAT' / kuPİT'] – neyi, kimden, kime satın almak
52. забыва́ть / забы́ть кого? что? о ком? о чём? [zabıVAT' / zaBIT'] - kimi, neyi, kim / ne hakkında

     unutmak
53. тащи́ть - таска́ть [taŞŞİT' / taSKAT'] – sürüklemek, çekmek 

54. ложи́ться / лечь (спать) куда? [laJItsa / lieç (spat')] – nereye yatmak, (yatağa girmek)

55. бежа́ть / бе́гать [biJAT' / BİEgat'] - koşmak 

56. хоте́ть / захоте́ть кого? что? [haTİET' / zahaTEİT'] - kimi, neyi istemek
57. мочь / смочь что? [moç / smoç] - ne -ebilmek
58. встреча́ться / встре́титься с кем? [fstriÇAtsa / FSTRİEtitsa] - kiminle buluşmak
59. понима́ть / поня́ть кого? что? [paniMAT' / paNİAT'] - kimi, neyi anlamak
60. приходи́ть / прийти́ [prihaDİT' / priyTİ] – yürüyerek gelmek 

61. приезжа́ть /прие́хать [priyiJJAT' / priYEhat'] – araçla gelmek
62. танцева́ть / станцева́ть с кем? [tantsıVAT' / stantsıVAT'] – kiminle dans etmek
63. брать / взять кого? что? у кого? [brat' / vziat'] – kimi, neyi, kimden almak (kendi başına)
64. получа́ть / получи́ть что? от кого? [paluÇAT' / paluÇİT'] – neyi, kimden bir şeyi almak, teslim almak,

     elde etmek

65. встреча́ть / встре́тить кого? [ftsriÇAT' / FSTRİEtit'] – kimi karşılamak

66. переводи́ть / перевести́ что? [pirivaDİT' / piriviSTİ] – neyi tercüme etmek
67. посыла́ть / посла́ть кого? что? [pasıLAT' / paSLAT'] – kimi, neyi göndermek
68. устава́ть / уста́ть [ustaVAT' / uSTAT'] - yorulmak
69. случа́ться / случи́ться у кого? [sluÇAtsa / sluÇİtsa] – kimin başına gelmek, olmak (başa gelmek

     anlamında)

70. чу́вствовать / почу́вствовать что? [ÇUstvavat' / paÇUstvavat'] –  neyi hissetmek

71. каза́ться / показа́ться кому? кем? чем? [kaZAtsa / pakaZAtsa] –  kime, ne gibi görünmek

72. спра́шивать / спроси́ть кого? что? у кого?  [SPRAşıvat' / spraSİT'] - kimi, neyi, kime sormak
73. отвеча́ть / отве́тить что? кому?  [atviÇAT' / aTVİEtit'] – ne cevaplamak, kime cevap vermek
74. сдава́ть / сдать экза́мен [zdaVAT' / zdat' iGZAmin] – sınav vermek, sınavı geçmek 

75. встава́ть / встать [fsaVAT' / fstat'] – kalkmak
76. опа́здывать / опозда́ть куда? [aPAzdıvat' / apaZDAT'] – nereye geç kalmak
77. расска́зывать / рассказа́ть о ком? о чём? кому? [raSKAzıvat' / raskaZAT'] - kimi, neyi, kime anlatmak
78. помога́ть / помо́чь кому? в чём? [pamaGAT' / paMOÇ] – kime, hangi konuda yardım etmek
79. дари́ть / подари́ть что? кому? [daRİT' / padaRİT'] – neyi, kime hediye vermek
80. выступа́ть / вы́ступить перед кем? [vıstuPAT' / VIstupit'] – kimin önünde konuşma yapmak; sahneye

     veya televizyona çıkmak

81. разговаривать с кем? о чём? [razgaVArivat'] – kiminle, ne hakkında sohbet etmek, karşılıklı konuşmak (bitmiş hali yoktur)

82. рисова́ть / нарисова́ть кого? что? [risaVAT' / narisaVAT'] – kimi, neyi çizmek, kimin, neyin resmini

     yapmak
83. сове́товать / посове́товать что? кому? [saVİEtavat' / pasaVİEtavat'] – neyi tavsiye etmek, kime tavsiye

     vermek
84. интересова́ться / поинтересова́ться у кого? о чём? [intirisaVAtsa / paintirisaVAtsa] – kime sormak,

     neyi merak etmek
85. учи́ться у кого? где? чему? / научи́ться чему?  [uÇİtsa / nauÇİtsa] – kimden öğrenmek, nerede

     okumak, ne öğrenmek / hangi bilgi veya becerinin sahibi olmak

86. спеши́ть / поспеши́ть куда? [spiŞIT' / paspiŞIT'] – nereye acele etmek
87. по́мнить / вспо́мнить о ком? о чём? [POMnit' / FSPOMnit'] - kimi, neyi hatırlamak 
88. изуча́ть / изучи́ть кого? что? [izuÇAT' / izuÇİT'] – kimi incelemek, neyi öğrenmek
89. кури́ть / покури́ть [kuRİT' / pakuRİT'] – sigara içmek
90. принима́ть / приня́ть (душ, лека́рства, госте́й) [priniMAT' / priNİAT' (duş, liKARstva, gaSTİEY)] – duş

     almak, ilaç almak, misafirleri ağırlamak

91. продава́ть / прода́ть что? кому? [pradaVAT' / praDAT'] - neyi, kime satmak
92. иска́ть / поиска́ть кого? что? [iSKAT' / paiSKAT'] – kimi, neyi aramak 
93. открыва́ть / откры́ть (дверь, фи́рму) [atkrıVAT' / aTKRIT' (dvier', FİRmu)] – (kapı) açmak, (şirket)

     kurmak
94. закрыва́ть / закры́ть (дверь, фи́рму) [zakrıVAT' / zaKRUT' (dvyer', FİRmu)] - (kapı) kapatmak, (şirket)

     kapatmak
95. спо́рить / поспо́рить с кем? о чём? [SPOrit' / paSPOrit'] - kiminle, ne hakkında tartışmak

96. мечта́ть / помечта́ть о ком? о чём? [miÇTAT' / pamiÇTAT'] – kimi, neyi hayal etmek 
97. стро́ить / постро́ить что? [STROit' / paSTROit'] – neyi inşa etmek, kurmak
98. сиде́ть / посиде́ть где? [siDİET' / pasiDİET'] - nerede oturmak 
99. стоя́ть / постоя́ть где? [staYAT' / pastaYAT'] – nerede dik durmak, ayakta olmak
100. лежа́ть / полежа́ть где? [liJAT' / paliJAT'] – nerede yatay durmak, yatmak 

101. брести́ - броди́ть [briSTİ / braDİT'] – amaçsızca dolaşmak, çok yavaş yürümek yürümek

102. лете́ть - лета́ть [liTİET' / liTAT'] – uçmak

103. плыть - пла́вать [plıt' / PLAvat'] – yüzmek, suyun üzerinde hareket etmek

104. лезть - ла́зить(ла́зать) [lyest' / LAzit' (LAzat')] – tırmanmak, çıkmak, dar girişten içeri girmek

105. ползти́ - по́лзать [palSTİ / POLzat'] – sürüklemek, emeklemek

106. ненави́деть кого? что?  [ninaVİdit'] – kimden, neyden nefret etmek 
107. плани́ровать / заплани́ровать что? [plaNİravat' / zaplaNİravat'] - neyin planını yapmak
108. регистри́ровать / зарегистри́ровать где? [rigiSTRİravat' / zarigiSTRİravat'] – nerede tescil etmek,

       kaydetmek
109. финанси́ровать / профинанси́ровать что? [finanSİravat' / prafinanSİravat'] – neyi finanse etmek
110. инвести́ровать / проинвести́ровать что? во что? куда? [invisTİravat' / prainvisTİravat'] – neyi, nereye

       yatırmak

111. контроли́ровать / проконтроли́ровать кого? что? [kantraLİravat' / prakantraLİravat'] – kimi, neyi

       denetlemek, kontrol etmek
112. целова́ть / поцелова́ть кого? куда? [tsılaVAT' / patsılaVAT'] - kimi, nereden öpmek
113. организо́вывать / организова́ть что? [arganiZOvıvat' / arganizaVAT'] – neyi düzenlemek, kurmak, teşkil

       etmek
114. путеше́ствовать / попутеше́ствовать где? [putiŞEstvavat' / paputiŞEstvavat'] – nerede seyahat etmek,

       gezmek
115. ночева́ть / переночева́ть у кого? где? [naçiVAT' / pirinaçiVAT'] – kimde, nerede gecelemek

116. ката́ться / поката́ться на чём? [kaTAtsa / pakaTAtsa] – 1. (araç, kayık vb.)  ne ile gezmek; ne (paten,

       kayak) kaymak
117. снима́ть / снять (кварти́ру) [sniMAT' / sniat' kvarTİru] – ev, daire kiralamak
118. ошиба́ться / ошиби́ться в ком? в чём? где? [aşıBAtsa / aşıBİtsa] – kimde, hangi konuda, nerede

       yanılmak
119. боя́ться / испуга́ться кого? чего? [baYAtsa / ispuGAtsa] - kimden, neyden korkmak
120. начина́ть / нача́ть что? с чего? [naçiNAT' / naÇAT'] - neyi, nerden başlamak

121. конча́ть / ко́нчить что? [kanÇAT' / KONçit'] - neyi bitirmek
122. выи́грывать / вы́играть что? [vıİgrıvat' / VIigrat'] – neyi kazanmak
123. боле́ть / заболе́ть чем? [baLİET' / zabaLİET'] – hangi hastalık kapmak, ne (hastalık adı) olmak
124. печа́тать / напеча́тать что? [piÇAtat' / napiÇAtat'] – neyi basmak / bastırmak, yayınlamak
125. исправля́ть / испра́вить оши́бку [ispraVLİAT' / iSPRAvit' aŞIpku] – hatayı düzeltmek 

126. предлага́ть / предложи́ть что? кому? [pridlaGAT' / pridlaJIT'] - kime, neyi teklif etmek
127. теря́ть / потеря́ть что? [tiRİAT' / patiRİAT'] - neyi kaybetmek
128. ве́рить / пове́рить во что? кому? [VİErit' / paVİErit'] - neye, kime inanmak
129. меша́ть / помеша́ть кому? [miŞAT' / pamiŞAT'] - kime engel olmak
130. разреша́ть / разреши́ть кому? что делать? [razriŞAT' / razriŞIT'] - kime, ne yapmaya izin vermek,

       müsade etmek

131. обеща́ть / пообеща́ть что? кому? [abiŞŞİAT' / paabiŞŞİAT'] - neyin sözünü vermek, kime söz vermek

132. передава́ть / переда́ть что? кому?  [piridaVAT' / piriDAT'] - neyi, kime iletmek, uzatmak
133. подпи́сывать / подписа́ть что?  [padPİsıvat' / padpiSAT'] - neyi imzalamak
134. счита́ть / посчита́ть что? [şşiTAT' / paşşiTAT'] - neyi saymak
135. свисте́ть / просвисте́ть кому? [sviSTİET' / prasviSTİET'] - kime ıslık atmak

136. снима́ть / снять что? с кого? с чего? [sniMAT' / sniat'] – ne kiralamk; neyi, kimin üzerinden

       giysi çıkartmak; neyden kaldırmak (asılı olan bir obje için söylenir); film çekmek; resim çekmek
137. станови́ться / стать кем? [stanaVİtsa / stat'] – ne / nasıl biri olmak
138. увлека́ться / увле́чься кем? чем? [uvliKAtsa / uVLİEçsia] – kime kalp kaptırmak; neye merak sarmak
139. крича́ть / прокрича́ть что? кому? [kriÇAT' / prakriÇAT'] - neyi bağırmak; kime yüksek sesle seslenmek
140. объясня́ть / объясни́ть что? кому? [abıyaSNİAT' / abıyaSNİT'] - neyi, kime açıklamak

141. убива́ть / уби́ть кого? [ubiVAT' / uBİT'] - kimi öldürmek
142. дружи́ть / продружи́ть с кем? [druJIT' / pradruJIT'] - kimnle arkadaşlık yapmak 
143. умира́ть / умере́ть [umiRAT' / umiRİET'] - ölmek
144. молча́ть / замолча́ть [malÇAT' / zamalÇAT'] - susmak
145. уходи́ть / уйти́ куда? откуда? [uhaDİT' / uyTİ] – nereye, nereden  ayrılmak, çıkıp gitmek (yürüyerek)

146. уезжа́ть / уе́хать куда? откуда? [uyıJJAT' / uYEhat'] – nereye, nereden  ayrılmak, çıkıp gitmek (araçla)
147. выходить / вы́йти откуда? [vıhaDİT' / VIYti] – nereden çıkmak (yürüyerek)
148. выезжа́ть / вы́ехать откуда? [vıyıJJAT' / VIyıhat'] – nereden çıkmak (araçla)
149. переходи́ть / перейти́ через что? [pirihaDİT' / piriyTİ] – nereden karşıya geçmek (yürüyerek)
150. переезжа́ть / перее́хать через что? [piriyiJJAT' / piriYEhat'] – nereden karşıya geçmek (araçla)

151. проходи́ть / пройти́ где? что? ми́мо чего? [prahaDİT' / prayTİ] - nerde, neyi / neyin

       önünden yürüyerek geçmek
152. проезжа́ть / прое́хать где? что? ми́мо чего? [prayıJJAT' / praYEhat' Mİma] – nerde, neyi / neyin

      önünden araçla geçmek
153. включа́ть / включи́ть (свет, телеви́зор) [fklüÇAT' / fklüÇİT' (sviet / tiliVİzar)] – elektrik,

       televizyon açmak

154. выключа́ть / вы́ключить (свет, телеви́зор) [vıklüÇAT' / VIklüçit' (sviet / tiliVİzar)] - elektrik,

       televizyon kapatmak

155. выбега́ть / вы́бежать откуда? [vıbiGAT' / VIbijat'] – nereden? koşarak çıkmak 

156. убира́ть / убра́ть в ко́мнате [ubiRAT' / uBRAT' (FKOMnatie)] – odanın temizliğini yapmak
157. стира́ть / постира́ть что? (stiRAT' / pastirRAT') – ne tür çamaşır / neyi yıkamak
158. остана́вливаться / останови́ться где? (astaNAvlivatsa / astanaVİtsa) - nerede durmak

159. гла́дить / погла́дить что? [GLAdit’ / paGLAdit’] – neyin ütüsünü yapmak

160. сбыва́ться / сбы́ться что? чему́? [zbıVAtsa / ZBItsa] – ne gerçekleşmek

161. шути́ть / пошути́ть [şuTİT’ / paşuTİT’] – şaka yapmak

162. вспомина́ть / вспо́мнить кого? что? о ком? о чём? [fspamiNAT’ / FSPOMnit’] – kimineyi aklına

       gelmek

163. ку́шать / поку́шать что? [KUşat’ / paKUşat’ ] – neyi yemek yemek

164. набира́ть / набра́ть но́мер [nabiRAT' / naBRAT' NOmir] - telefon numarasını çevirmek

165. попада́ть / попа́сть куда? [papaDAT' / paPAST'] - nereye ulaşmak, gelmek, girmek

166. фантази́ровать / пофантази́ровать о чём? [fantaZİravat' / pafantaZİravat'] - neyin fantezisini kurmak

167. называ́ться как? [nazıVAtsa] - ne adı olmak (cansız isimlerle kullanılır)

168. висе́ть / повисе́ть где? [viSİET' / paviSİET'] - nerede asılı durmak

169. бри́ться / побри́ться чем? [BRİtsa / paBRİtsa] - neyle tıraş olmak

170. мыть / помы́ть что? чем? [mıt' / paMIT'] - neyi neyle yıkamak

171. выслу́шивать / вы́слушать кого́? [vıSLUşıvat' / VIsluşat'] - kimi baştan sonuna kadar dikkatli dinlemek

172. зага́дывать / загада́ть зага́дку [zaGAdıvat' / zagaDAT' zaGAtku] - bulmaca sormak
173. уга́дывать / угада́ть зага́дку [uGAdıvat' / ugaDAT' zaGAtku] - bulmaca çözmek
174. приду́мывать / приду́мать что? [priDUmıvat' / priDUmat'] - ne bulmak, uydurmak, akıl etmek, 

icat etmek

174.1 приду́мывать / приду́мать пра́вило [priDUmıvat' / priDUmat' PRAvila] - kural koymak
174.2 приду́мывать / приду́мать спо́соб [priDUmıvat' / priDUmat' SPOsap] - bir yol bulmak 
174.3 приду́мывать / приду́мать и́мя [priDUmıvat' / priDUmat' İmia] - isim koymak
174.4 приду́мывать / приду́мать план [priDUmıvat' / priDUmat' plan] - plan yapmak 
174.5 приду́мывать / приду́мать оправда́ние [priDUmıvat' / priDUmat' apravDAniye] - bahane uydurmak
174.6 приду́мывать / приду́мать Интерне́т [priDUmıvat' / priDUmat' intırNET] - İnternet'i icat etmek
174.7 приду́мывать / приду́мать зага́дку [priDUmıvat' / priDUmat' zaGAtku] - bulmacayı oluşturmak
174.8 что-нибу́дь приду́маем [ştoniBUT' priDUmayım] - bir şekilde hallederiz

175. скуча́ть / заскуча́ть [skuÇAT' / zaskuÇAT'] - canı sıkılmak 
176. скуча́ть / соску́читься по кому́? по чему́? [skuÇAT' / saSKUçitsa] - kimi, neyi özlemek

177. улыба́ться / улыбну́ться кому? [ulaBAtsa / ulıBNUtsa] - kime gülümsemek
178. происходи́ть / произойти́ (что происхо́дит?) [praishaDİT' / praizayTİ (şto praisHOdit)] - meydana

        gelmek, yer almak, olmak (ne, neler oluyor?)
179. тепле́ть / потепле́ть где? [ptiPLİET' / patiPLİET'] - ne (hava) ısınmak

        (в комнате потеплело - oda ısındı)
180. та́ять / раста́ять [TAyat' / raSTAyat'] - erimek 
181. цвести́ / расцвести́  [TSVİsti / rastsviSTİ] - çiçek açmak
182. свети́ть / посвети́ть [sviTİT' / pasviTİT'] - ışık vermek, parlamak (güneş için)
183. греть / согре́ть кого? что? [griet' / saGRİET'] - kimi ısıtmak, ne sıcak tutmak
184. спеть/ поспе́ть [spiet' / paSPİET'] - olgunlaşmak, olmak (meyve, sebze için)

185. благодари́ть / поблагодари́ть за что? [blagadaRİT' / pablagadaRİT' zaŞTO] - ne için teşekkür etmek
186. начина́ться / нача́ться [naçiNAtsa / naÇAtsa] - ne başlamak (örneğin; ders başlıyor)
187. зака́нчиваться / зако́нчиться [zaKANçivatsa / zaKONçitsa] - bitmek

188. тра́тить / потра́тить что? на что? [TRAtit' / paTRAtit'] - neyi ne için harcamak
189. не́рвничать / разне́рвничаться [NİERvniçat' / razNİERvniçatsa] - sinirlenmek, sinir olmak

190. пла́кать / запла́кать по кому? из-за кого? чего? [PLAkat' / zaPLAkat'] - kimin arkasından, kimin

        yüzünden, ne yüzünden ağlamak / ağlamaya başlamak
191. учи́ть наизу́сть / вы́учить наизу́сть что? [uÇİT' naiZUST' / VIuçit' naiZUST'] - ne ezberlemek

192. слы́шать / услы́шать кого? что? от кого? [SLIşat’/ uSLIşat’] что? – kimi, ne, kimden duymak

192.1. услы́шать в отве́т [uSLIşat’ vaTVİET] – cevap olarak duymak 

193. возвраща́ться / верну́ться откуда? куда? [vazvraŞŞİAtsa / virNUtsa] – nereden, nereye dönmek

194. переста́ть что де́лать? [piriSTAT’ şto DİElat’] – ne yapmayı kesmek / durdurmak

195. жениться на ком? [jıNİtsa] – kiminle evlenmek (erkek için söylenir)
196. выходи́ть / вы́йти за́муж за кого́? [vıhaDİT' ZAmuj] – kiminle evlenmek (kadın için söylenir)
197. жени́ться / пожени́ться [jıNİtsa / pajıNİtsa] – evlenmek (evlenen çift için söylenir)

198. налива́ть / нали́ть что? куда́? [naliVAT’ / naLİT’] – ne nereye koymak (sıvı için söylenir)

199. простужа́ться / простуди́ться [prastuJAtsa / prastuDİtsa] – nezle olmak, üşütmek

200. выпи́сывать / вы́писать лека́рство [vıPİsıvat’ / VIpisat’ liKARstva ] – ilaç yazmak

201. вызыва́ть / вы́звать кого́? что? [vızıVAT’ / VIzvat’] – kimi, ne çağırmak

202. умне́ть / поумне́ть [uMNİET’ / pauMNİET’] - akıllanmak

203. виля́ть / вильну́ть чем? [viLİAt’ / vil’NUT’] - ne sallamak, oynatmak, kıvıra kıvıra gitmek

203.1 виля́ть хвосто́м [vilİAT’ hvaSTOM] – kuyruk sallamak

204. крича́ть / накрича́ть на кого́ [kriÇAT’ / nakriÇAT’] – kime bağırmak, kimi azarlamak
205. волнова́ться / переволнова́ться о чём? о ком? за кого? [valnaVAtsa] – ne için, kimin için endişelenmek 

206. выдава́ть / вы́дать кого́? что? [vıdaVAT’ / VIdat’] – kimi ele vermek, ispiyonlamak; ne açıklamak

206.1.. вы́дать секре́т [VIdat’ siKRİET] – sır açıklamak

207. держа́ть / продержа́ть кого? что? где? [dirJAT’ / pradirJAT’] – kimi, ne, nerede tutmak
208. храни́ть / сохрани́ть что? где? [hraNİT’ / sahraNİT’] – ne, nerede saklamak, korumak

209. коллекциони́ровать что?  [kaliktsiaNİravat’] - ne biriktirmek, neyin koleksiyonu yapmak

210. обнима́ть / обня́ть кого? [abniMAT’] - kime sarılmak

211. осма́тривать / осмотре́ть кого? что? [aSMAtrivat’ / asmaTRİET’] – kimi muayene etmek, ne

       incelemek, etrafa dikaktli bakmak

212. забо́титься / позабо́иться о ком? о чём? [zaBOtitsa / pazaBOtitsa] – kime göz kulak olmak, iyi

       bakmak, neye dikkat etmek (örn. sağlığa dikkat etmek)

213. надоеда́ть / надоесть кому́? [nadayiDAT’ / nadaYEST’] – kimin canını sıkmak, kime sıkıcı gelmek

214. класть / положи́ть [klast’ / palaJIT’] кого́? что? куда́? – kimi, ne nereye koymak (yatırarak veya içine)

215. защища́ть / защити́ть кого́? что? от кого́? [zaşşiŞŞİAT’ / zaşşiTİT’] – kimi, ne, kime karşı savunmak

215.1. защища́ть диссерта́цию [zaşşiŞŞİAT’ disirTAtsıyu] – tezi savunmak
215.2. защища́ть Ро́дину [zaşşiŞŞİAT’ ROdinu] – Vatanı savunmak

216. торопи́ться / поторопи́ться куда́? [taraPİtsa / pataraPİtsa] – nereye acele etmek

217. удивля́ться / удиви́ться кому́? чему́? [udiVLİAtsa / udiVİtsa] – kime, neye şaşırmak

218. доверя́ть / дове́рить кому́? что? [daviRİAT’ / daVİErit’] – kime güvenmek, kime neyi emanet vermek

219. охраня́ть кого? что?  [ahraNİAT’] – kimi, neyi korumak

220. разводи́ть / развести́ мосты́ [razvaDİT’ / razviSTİ maSTI] – köprüleri açmak

221. признава́ться / призна́ться в чём? [priznaVAtsa / priZNAtsa vlüBVİ] – neyi itiraf etmek 

222.1 подходи́ть / подойти́ к кому? к чему́ [pathaDİT’ / padayTİ] – kime, neye yaklaşmak

222.2 подходи́ть / подойти́ кому? к чему́ [pathaDİT’ / padayTİ] – kime, neye yakışmak

223.худе́ть / похуде́ть [huDİET’ / pahuDİET’] - zayıflamak

224. изменя́ться / измени́ться [izmiNİAtsa / izmiNİtsa] - değişmek

225. вари́ть / свари́ть что? [vaRİT’ / svaRİT’] - ne pişirmek, haşlamak

226. дава́ть / дать пощёчину [daVAT’ / dat’ paŞŞÖçinu] - tokat atmak
227. крича́ть / закрича́ть [kriÇAT’ / zakriÇAT’] - bağırmak

228. разводи́ться / развести́сь с кем? [razvaDİtsa / razviSTİS’] - kimden boşanmak

229. нести́ / снести́ яйцо́ [niSTİ / sniSTİ yiyTSO] - yumurtlamak
230. разбива́ться / разби́ться [razbiVAtsa / raZBİtsa] - düşüp kırılmak
231. улета́ть / улете́ть откуда? куда? [uliTAT’ / uliTİET’] - nereden nereye uçup gitmek

232. что обознача́ть? [şto abaznaÇAT’] - ne anlama gelmek?

233. проводи́ть / провести́ вре́мя где? как? с кем? [pravaDİT / praviSTİ VRİEmia] - nerede, nasıl, kiminle zaman geçirmek

234. подъезжа́ть / подъе́хать к чему́? [padyıJJAT’ / padYEhat’] - nereye araçla yaklaşmak

235. подска́зывать / подсказа́ть кому́? что? [paTSKAzıvat’ / patskaZAT’] - kime neyin ipucusunu vermek
236. повора́чивать / поверну́ть куда́? [pavaRAçivat’ / pavirNUT’] - nereye dönmek

237. смуща́ть / смути́ть кого́? [smuŞŞİAT’ / smuTİT’] - kimi rahatsız etmek (utandırmak, mahcup etmek)

238. остана́вливать / останови́ть кого? что? [astaNAvlivat’ / astanaVİT’] - kimi, ne durdurmak
239. опи́сывать / описа́ть кого́? что? [aPİsıvat’ / apiSAT’] - kimi, ne betimlemek, tasvir etmek, anlatmak

 

 

Sayfanın Başına Dön 

 

 

Rusça ilgili tüm soruları Facebook A-Link Rusça Dersleri veya Vkontakte Online Rusça Dersleri  sayfalarında sorabilirsiniz 

 

 

masha destek

Derslerimizi beğeniyor ve  projemizi desteklemek istiyorsanız

 

1. Youtube kanalımızdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz;

 

2. Site ve Youtube kanalımızı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz;

 

3. Maddi destek verebilirsiniz

 

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

0 #68 Albina 24-09-2021 10:11
Nriman, sorduğunuz fiiller birer öneksiz hareket fiilleridir.
öneksiz h.f. bitmemiş fiillerdir. yazılışı - işareti ile aktardım. ilk fiil - tek yönlü, 2.fiil çok yönlüdür.
плыть (tek yönlü) - плавать (çok yönlü)
ползти - ползать
0 #67 Nriman 23-09-2021 22:00
плавать/плыть
ползать/ползти

teşekkür ederim Albina hanım, bir isterseniz bu fiilere baka bilirsiniz)
+4 #66 zehra 13-01-2021 12:25
cok sagolun hocam cok tesekkurler (kiss) (kiss) (kiss)
+2 #65 Albina 05-01-2021 12:16
Zehra, merhaba. Teşekkür ederim. Zor bir soru çünkü düzenli olarak hiçbir kanaldan İngilizce çalışmadım ama zamanında beğendiğim ve üye olduğum kanal bu www.youtube.com/.../playlists
+2 #64 Zehra 29-12-2020 13:54
Merheba hocam.ben sizin youtube kanalinizdan rusca dersler aldim ve cok memnun kaldim.şimdi ayni şekilde youtube uzerinden ingilizce dersler oyrenmek istiyorum.bana bir iki tane youtube kanali onerseydiniz cok mutlu olurdum hocam (thanks) (thanks)
+4 #63 lala 07-06-2020 15:36
(love)
+3 #62 Albina 28-08-2019 13:54
Emin MARAL, fiillerin yerinde bir sıkıntı yok ama okunuşta evet, karıştırmıştım. hatayı bulup bildirdiğiniz için teşekkür ederim (thanks) bunun için istediğiniz sayfanın PDF'ini kazandınız. mailime sayfanın linkini gönderebilirsiniz (5. maddeye bkn. alinkrusca.com/tesekkur-sayfasi)
+3 #61 Emin MARAL 27-08-2019 16:03
Sayın ALİNA hocam 102.sıradaki Лететь ve Летать 'ın yer değiştirmesi gerekmiyor mu?Açıklamanıza göre.Летать tek yöne doğru uçmak değil mi?
+1 #60 bilal 02-08-2019 20:08
hocam 21 numaralı fillde igrat fiilinin bitmiş halini yanlış yazmışşsınız onu farkettim şimdi
+1 #59 Emre 06-12-2018 00:44
hocam, 30. yorumunuzla ilgili "hareket fiiller hariç, genellikle bir fiile ön ek eklendiğinde fiil bitmiş halde oluyor " demişsiniz.
"идти" filine "по" ön eki eklendiğinde "пойти" olarak sözlüklerde bitmiş fiil olarak gösteriyor. rica etsem açıklayabilir misiniz?