Son Güncelleme: Pazartesi, 09 Eylül 2019 21:54

 

Ders İçeriği 

 

1. Okuma Kuralları. Ünsüzleri Yumuşatan Ünlüler
2. Rusçada Vurgu. Çok Heceli Sözcüklerin Vurgusu
3. Olumsuz Cümle. Hayır - Değil.
4. İyelik Zamirlerinin Çoğul Hali. Soru Zamiri 'Kimin?'
5. Diyaloglar. Tanışalım mı? Benim adım.. Ya sizinki?

 

Dersin Ek Alıştırmaları

pdf 

 


 

1. Okuma Kuralları. Ünsüzleri Yumuşatan Ünlüler.

 

Е, ё, и, ю, я gibi ünlülerin kendilerinden önce gelen ünsüzleri yumuşatma fonksiyonu var.


Örneğin,


нэт [net] - нет [nyet], рэп [rep] - ре́пка [RYEPka], дэн [den] - день [dyen']

 

  

вол [vol] - вёл [völ], зол [zol] - зёрна [ZÖRna], пол [pol] - пёрышко [PÖrışka]

 

  

мыл [mıl] - мил [mil], рыть [rıt'] - Ри́за [Rİza], кыл [kıl] - киль [kil']

 

  

Му́ла [MUla] - Мюге́ [müGYE], Нух [nuh] - нюх [nüh], рука́ [ruKA] - рю́мка [RÜMka]

 

 

па́ла [PAla] - пять[pyat'], лад [lat] - ляз [lYAs], сад [sat] - сядь [syat']

 

 

Ancak; ж, ш ve ц harflerinden sonra gelen yumuşak ünsüzler bu harfleri, onlar daima sert oldukları için, yumuşatmazlar


цирк [tsırk], жизнь [jızn'], маши́на [maŞIna]

 

 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


    

2. Rusçada Vurgu. Çok Heceli Sözcüklerin Vurgusu

 

Şimdiye kadar 5 ritim modelini öğrendik. Bunların en fazla hece sayısı 3'tü.

 

Bu derste üçten fazla hecesi olan biraz zor sözcüklere göz atalım.

 

4 heceli model ta-tá-ta-ta: vurgulu olan 2.hecedir

 

пожа́луйста [paJAlusta] - lütfen, buyrun
экску́рсия [eksKURsiya] - rehber ile gezi

  

  

4 heceli model ta-ta-tá-ta: vurgulu olan 3.hecedir

 

остано́вка [astaNOFka] - durak
извини́те [izviNİtye] - affedersiniz, özür dilerim

  

 

4 heceli model ta-ta-ta-tá: vurgulu olan 4.hecedir

  

кинотеа́тр [kinatiATR] - sinema

  

  

5 heceli model ta-ta-tá-ta-ta: vurgulu olan 3.hecedir

 

до свида́ния [dasviDAniya] - hoşçakalın
поликли́ника [palikLİnika] - poliklinik
общежи́тие [abşşiJItiye] - yurt

  

  

5 heceli model ta-ta-ta-tá-ta: vurgulu olan 4.hecedir

 

преподава́тель [pripadaVAtil'] - öğretmen

  

  

ve yeni sözcükler

 

1. Model tá-ta

 

и́мя [Imya] - isim
вре́мя [VRYEmya] - zaman
ле́то [LYEta] - yaz mevsimi
ча́шка [ÇAŞka] - fincan
ру́чка [RUçka] - kalem
по́чта [POçta] - posta

  

  

2. Model ta-tá

 

уро́к [uROK] - ders
уже́ [uJE] - artık
ещё [yiŞŞÖ] - henüz, daha
зима́ [ziMA] - kış
весна́ [visNA] - ilkbahar
весно́й [visNOY] - ilkbaharda

  

  

3.Model  tá-ta-ta

 

же́нщина [JENşşina] - kadın
му́зыка [MUzıka] - müzik
де́рево [DYEriva] - ağaç
ро́дина [ROdina] - memleket (doğduğu yer)
Ро́дина [ROdina] - vatan

  

  

4.model  ta-tá-ta

 

газе́та [gaZYEta] - gazete
уче́бник [uÇEBnik] - ders kitabı
коне́чно [kaNYEŞna] - tabii ki
иде́я [iDYEya] - fikir
рабо́та [raBOta] - iş, iş yeri
мужчи́на [muŞŞİna] - adam, erkek

  

    

5.Model  ta-ta-tá

 

институ́т [instiTUT] - üniversite
кабине́т [kabiNYET] - çalışma odası
рестора́н [ristaRAN] - restoran
адвока́т [advaKAT] - avukat

  

    

Tek heceli

 

рис [ris] - pirinç, pilav
лист [list] - yaprak
врач [vraç] - hekim
дочь [doç] - kız çocuğu
вещь [veşş’] - eşya (dişil)
ночь [noç] - gece (dişil)

  

    

Alıştırma

 

Okuyunuz, çeviriniz

 

1.

- Скажи́, пожа́луйста, где экску́рсия?

- Экску́рсия здесь.
2.

- Вот авто́бус.

- А где остано́вка?

- Остано́вка там.

3. Э́то моя́ страна́ Ту́рция. Вот мой го́род Ста́мбул. Там на́ша у́лица. Сле́ва теа́тр, а спра́ва кинотеа́тр.

4.

- Э́то твоя́ у́лица?

- Да.

- А что тут есть?

- Здесь есть метро́, магази́ны, музе́и, поликли́ника и там сле́ва апте́ка.
5.

- А э́то что спра́ва?

- Э́то общежи́тие. Там студе́нты и студе́нтки. А сле́ва - институ́т.

6. Я ваш преподава́тель. Моё́ и́мя А́нна.

7.

- Покажи́те пожа́луйста моё́ ме́сто.

- Вот оно́.

- Большо́е спаси́бо.
8.

- Скажи́те, здесь о́сенью тепло́?

- Да, и зимо́й то́же.

- А ле́том?

- Ле́том жа́рко.

- Пло́хо.

9. Сего́дня здесь хорошо́.
10.

- Скажи́те, э́то ва́ша жена́?

- Да.

- А э́то кто?

- Э́то на́ша дочь.
11.

- Дай, пожа́луйста, тетра́дь и уче́бники.

- Пожа́луйста.

 

Kendinizi kontrol ediniz

  

 

1. Söyler misin, lütfen, gezi nerededir? Gezi burada.
2. İşte otobüs. Peki durak nerede? Durak orada.
3. Bu benim ülkem Türkiye. İşte şehrim İstanbul. Orada bizim sokağımız. Solda tiyatro, sağda ise sinemadır.
4. Bu senin cadden mi? Evet. Peki burada neler var? Burada metro, mağazalar, müzeler, poliklinik ve orada solda eczane var.
5. Peki sağdaki olan nedir? Bu yurttur. Orada kız ve erkek öğrenciler var. Solda ise üniversitedir.
6. Ben sizin öğretmeninizim. Benim adım Anna.
7. Bana yerimi gösterir misiniz, lütfen. İşte bu. Çok teşekkür ederim.
8. Söyler misiniz, burada sonbaharda sıcak (orta sıcaklık kastediliyor) mı? Evet, kışın da. Peki yazın? Yazın sıcaktır. Kötü.
9. Bugün burada iyidir.
10. Söyler misiniz, bu sizin karınız mı? Evet. Peki bu kim? Bu bizim kızımız.
11. Defter ve ders kitapları verir misin, lütfen. Buyrun.

 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön 

 


 

3. Olumsuz Cümle. Hayır - Değil.

 

nyet nye ders8hayır - нет [nyet]
değil - не [nye] - sözcükle birlikte [ni] gibi okunur ve vurgusuz söylenir 

 

Örnek: 

 

Э́то стол? Нет, не стол [nistól]. - Bu masa mı? Hayır, masa değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alıştırma 

 

Okuyunuz, çeviriniz 

 

1.

- Скажи́, это ла́мпа?

- Нет, не ла́мпа.
2.

- Э́то твоя́ ча́шка?

- Нет, не моя́.
3.

- То его́ жена́?

- Нет, то его́ подру́га.
4.

- Ле́том хо́лодно?

- Нет, ле́том жа́рко.
5.

- Э́то ру́чка?

- Нет, не ру́чка. Э́то каранда́ш.

6.

- Скажи́ ́это журна́л?

- Нет, э́то газе́та.
7.

- Обе́д у́тром?

- Нет, обе́д днём. У́тром - за́втрак.

8.

- Скажи́, сейча́с переры́в?

- Нет, сейча́с уро́к.
9.

- Э́то твой шарф?

- Нет, не мой.
10.

- Э́то его́ ко́мната?

- Нет. 

 

Kendinizi kontrol ediniz 

 

   

1. Söyler misin, bu lamba mı? Hayır, bu lamba değildir.

2. Bu fincan senin mi? Hayır, benim değildir.
3. Bu onu karısı mı? Hayır, bu onun kız arkadaşıdır.
4. Yazın soğuk mu? Hayır, yazın sıcaktır.
5. Bu kalem mi? Hayır, kalem değildir. Bu kurşun kalemdir.
6. Söyler misin, bu dergi mi? Hayır, bu gazetedir.
7. Öğle yemeği sabah mı? Hayır, öğle yemeği öğlen. Sabah kahvaltıdır.
8. Söyler misin, şimdi teneffüs mü? Hayır, şimdi ders.
9. Bu kaşkol senin mi? Hayır, benim değil.
10. Bu oda onun (eril) mu? Hayır. 

 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


   

4. İyelik Zamirlerinin Çoğul Hali. Soru Zamiri 'Kimin?'

 

zamirler tablosu4. Derste Tekil Hali İyelik Zamirlerini öğrenmiştik.

 

Rusçada İyelik Zamirleri, niteledikleri isimlerle Cins ve Sayı bakımından uyuşmak için biçim değiştirirler.

 

Cins bakımından değişen biçimleri 4. Ders'in tablosunda gördünüz.

 

Bu derste bir de Sayı bakımından nasıl değiştiklerini görelim.

 

 

 

 

İyelik Zamirlerinin Çoğul Hali

 

benim - мои́ [maİ]
bizim - на́ши [NAşı]
senin - твои́ [tvaİ]
sizin - ва́ши [VAşı]

onun (eril) - его [yiVO]

onun (dişil) - её [yiYO]
onların - их [ih]

 

benim kalemlerim - мои́ ру́чки
bizim evlerimiz - на́ши дома́
senin gazetelerin - твои́ газе́ты
sizin masalarınız - ва́ши столы́

onun (eril) defterleri - его тетра́ди

onun (dişil) kitapları - её кни́ги
onların çocukları - их де́ти

 

   

İyelik Zamirlerini ortaya çıkaran soru zamiri "Чей?" ('Kimin?') de, ifade ettiği isimle Cins ve Sayı bakımından uyuşmak için biçim değiştirir

 

eril - чей [çey] ?
dişil - чья [ç'ya] ?
nötr - чьё [ç'yö] ?
çoğul - чьи [ç'yi] ?

 

Bu(nlar) kimin ... dir? sorusunda tüm cins ve sayıdaki isimler için "это" zamiri kullanılır.

 

Alıştırma

 

Okuyunuz, çeviriniz

 

1.

- Чья́ э́то вещь?

- Моя́.
2.

- Чей э́то чай?

- Э́то мой чай.
3.

- Скажи́те, чьи э́то часы́ [çiSI] (kol saati)?

- Мои́ / Э́то мои́ часы́.
4.

- Скажи́, чей э́то рис?

- Э́то его́ рис.
5.

- Скажи́те, чьё э́то письмо́?

- Ва́ше, коне́чно.
6.

- Э́то твой эта́ж [iTAŞ] (kat)?

- Нет, коне́чно.

- А чей?
7.

- Дай, пожа́луйста телефо́н.

- Пожа́луйста.

- Э́то чей телефо́н?

- Мой, коне́чно.

 

Kendinizi kontrol ediniz

 

    

1. Bu eşya kimin? - Benim.
2. Bu çay kimin? - Bu çay benim.
3. Söyler misiniz, bu saat kimin? - Benim / Bu benim saatim.
4. Söyler misiniz, bu pilav kimin? - Bu onun pilavı.
5. Söyler misiniz, bu mektup kimin? - Tabii ki, sizindir.
6. Bu kat senin mi? - Hayır, tabii ki. - Peki, kimin?
7. Telefon verir misin, lütfen. - Buyurun. Bu kimin telefonu? - Benim, tabii ki. 

 

 

Bölümün Alıştırması 1  (Facebook)

Bölümün Alıştırması 2 (Facebook)

Rus Fıkralarla Gramer (Bu Ruble kimin?)

Rus Fıkralarla Gramer (Polis Şubesinde)

 

Ders İçeriğine Dön

 


  

5. Diyaloglar. Tanışalım mı? Benim adım.. Ya sizinki?

 

tanisma ders8Tanışma Kalıpları:

 

меня́ зову́т ... [miNYA zaVUT] - benim adım ...

тебя́ зову́т ... [tiBYA zaVUT] - senin adın ...

вас зову́т ... [vas zaVUT] - sizin adınız ...

как тебя́ зову́т? [kak tiBYA zaVUT] - senin adın ne?

как вас зову́т? [kak vas zaVUT] - sizin adınız ne?

дава́й познако́мимся [daVAY paznaKOmimsya] - tanışalım mı? ('sen' şekli)

давайте́ познако́мимся [daVAYtye paznaKOmimsya] - tanışalım mı? ('siz' şekli)

о́чень прия́тно [Oçin' priYATna] - memnun oldum 

 

 

Diyalog 1

 

- Здра́вствуйте!
- Здра́вствуйте! Дава́йте познако́мимся!
- Меня́ зову́т А́нна Ива́новна. А Вас?
- Ива́н Петро́вич.
- О́чень прия́тно.

 

    

- Merhaba.
- Merhaba. Tanışalım mı?
- Benim adım Anna İvanovna (İvan'ın kızı Anna). Peki sizin?
- İvan Pyetroviç (Pyotr oğlu İvan)
- Memnun oldum

 

Diyalog 2

 

- Тебя́ зову́т И́горь?
- Нет.
- А как тебя́ зову́т?
- Меня́ зову́т Са́ша, а И́горь - мой друг.

 

    

- Senin adın İgor mu?
- Hayır.
- Peki adın nedir?
- Adım Saşa, İgor ise benim arkadaşım.  

 

Diyalog Çalışma Talimatı ve Alıştırması

 

Ders İçeriğine Dön

 


   

9. Derse geçmeden önce aşağıdaki diyaloğu çalışın

 

Hikayeli Video Diyalogları. 2. Diyalog

 

 

7. Ders          9. Ders

 

 

 

masha destekDerslerimi beğeniyor ve projelerime destek vermek istiyorsanız;

Bunun için;

1. Youtube kanalımdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz.

 

2. Site ve Youtube kanalımı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz. 

 

3. Ayrıca; maddi destek verebilir ve Başlangıç Seviye Derslerine sahip olabilirsiniz. Detaylar için buraya tıklayınız.

  

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

0 #45 Albina 21-10-2019 10:34
Emre, 9. modelin içinde 4 ve 5 heceli sözcükler oldukları için; bu modeli 9.1, 9.2. vb olarak adlandırabiliriz. Örnekleri dersin içinde görebilirsiniz. Bunun dışında 6 ve daha fazla heceli sözcükler var ama onların sayısı diğerlerine göre çok olmadığı için ana ritim modeline dahil etmiyoruz.
0 #44 Emre 21-10-2019 00:35
Hocam; 2. dersin 2. bölümünde, Rusçada toplam 9 ana ritim modeli vardır demişsiniz. Bu yüzden 9. ritim modeli hakkında bilgi almak istemiştim.iyi günler.....
0 #43 Albina 20-10-2019 19:21
Emre, 9. ritim modeli olarak adlandırılan bir model yok. Çok heceli ritim modellerin 4 ve 5 heceli sözcükler anlatıldı. Her birinin vurguları 1., 2, 3., 4. veya 5. hecede olabilir. Sizin ilginizi çeken tam olarak hangi sözcükler?
0 #42 Emre 19-10-2019 22:53
hocam; 9. ritim modeli için bir örnek yazabilirmisiniz?
0 #41 Albina 09-09-2019 21:36
Serkan, doğrudur. Yanlış yazmıştım. Görüp bildirdiğiniz için çok teşekkür ederim. alinkrusca.com/tesekkur-sayfasi sayfasının 5. maddesine göre bir PDF dosyasını kazandınız. Talebinizi mailine gönderebilirsiniz (smile)
+1 #40 Serkan 29-08-2019 09:52
Hocam merhaba, öncelikle ellerinize sağlık, her şey çok güzel teşekkür ederiz.
2.kısım (Rusça vurgu) konusunun alıştırmalar kısmında 6. soruda "Ben sizin öğretmeninizim" olması lazım diye düşünüyorum. Galiba yazım hatası olmuş. Bilgi vermek istedim.
0 #39 Albina 27-03-2019 06:58
Arda, давай yardımcı fiili 'sen' diye hitap ettiğiniz kişiye bir şey yapmaya teklif ederken kullanılır:
давай сделаем - haydi yapalım veya yapalım mı
давай познакомимся - haydi tanışalım veya tanışalım mı

давайте ise 'sizli' olarak konuştuğunuz kişiye veya kalabalığa seslendiğinizde
давайте сделаем - haydi yapalım veya yapalım mı
давайте познакомимся - haydi tanışalım veya tanışalım mı

Tanışabilir miyiz? - можно с Вами познакомиться? veya можно с тобой познакомиться?

часы ile ilgili tüm yazdıklarınız doğru (like)
0 #38 Arda 27-03-2019 02:46
Hocam, '' давай познакомимся? '' - Tanışalım mı?
'' давайте познакомимся? '' - Tanışabilir miyiz?

Şeklinde çevirebilir miyiz?

Bunlara ek olarak; '' часы '' sözcüğünün daima çoğul bir sözcük olduğunu belirttiniz.

Benim saatim derken - это мои часы.

Onun saati derken - это его часы.

Şeklinde söylüyoruz değil mi? 3. şahıs iyelik adılların da cinsiyet aramıyoruz?
0 #37 Albina 01-11-2018 05:57
beşir, sizinle birlikte ben de sabırsızlanmaya başladım :) tebrikler (alkis) (like) (smile)
+1 #36 beşir 26-10-2018 23:48
ve şimdi de sekizinci ders bitti :)) ilk şimdiki zamanı falan öğrenip cümle kurabilmek için çok sabırsızlanıyorum :)