Son Güncelleme: Salı, 12 Mayıs 2020 17:46

 

Ders İçeriği 

 

1. Rusça Alfabe ve Ses Sistemi. Harfler Лл, Мм, Нн, Рр, Хх, Цц, Чч, Щщ, ъ, ь
2. Rusçada Vurgu. 3.Ritim Modeli.
3. Tonlama. 4. Tonlama.
4. İyelik Adılları (Zamirleri)
5. Diyalog. Telefonda dersin ne zaman olacağını öğrenme

 

Dersin Ek Alıştırmaları

pdf 

 

DERSLERİ BURADAN ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM, A1 EĞİTİM SETİNE SAHİP OLMAK İSTİYORUM

 


     

1. Rusça Alfabe ve Ses Sistemi

 

Bu derste son 10 harf öğreneceğiz. Bugün öğreneceğimiz harflerin çiftleri yoktur.

 

sesli (yumuşak) ünsüzler sessiz (sert ünsüzler)
Лл     [el]    - ses [l]
Мм     [em] - ses [m]
Нн     [en]   - ses [n]
Рр      [er]    - ses [sert r]
Хх      [kha] - ses [kh]
Цц     [tse]  - ses [kısa ve sert ts]
Чч     [çe]   - ses [ç]
Щщ    [şça] - ses [şş’ veya şç]

 

 

Alıştırma

 

ла́мпа, ля́ле, ляз, по́ле, лорд, лёр, балы́к, бали́на

[LAMpa, LİAlie, liaz, POlie, lord, lör, baLIK, baLİna]

 

март, манта́р, мэр, ме́джлис, мо́да, мёд, мы, мир

[mart, manTAR, mer, MEclis, MOda, möd, mı, mir]

 

нази́к, ня́ня, нинэ́, нёро́лог, ние́т, нет, не, нэм

[naZİK, NİAnia, niNE, nöROlog, niYET, niet, nie, nem]

 

ром, рёмо́рк, рада́р, рай, Бо́ря, ряд, ру́бле, рюшве́т, рюя́

[rom, röMORK, raDAR, ray, BOria, riad, RUblie, rüŞVİET, rüYA]

 

 

  

хазинэ́, хурма́, хюджрэ́, хэп, хедие́, ходжа́, хёдю́к

[haziNE, hurMA, hüCRE, hep, hediYE, hoCA, höDÜK]

 

ца́ца, ца́пля, цыга́н, цыц, паца́н

[TSAtsa, TSAplia, tsıGAN, tsıts, paTSAN]

 

чаба́, коч, хач, кула́ч, чай

[çaBA, koç, haç, kuLAÇ, çay]

 

а́щы, борщ, щу́ка, пи́ща, про́ще

[AŞçı, borşş’, ŞŞÜka, Pİşşia, PROşşie]

 

  

 

Ve son 2 harf birer işarettir.

 

ь [MİAHkiy znak]   - yumuşatma işareti

ъ [TVÖRdıy znak] - sertleştirme işareti

 

Yumuşatma işareti; önceki ünsüzleri yumuşatır (örn. ёк [yok], ёкь [yök’]), sonraki çift sesli ünlülerin çift sesli olarak okunmasını sağlar (örn. Пелин [pieLİN] - пьеса [p’YEsa]). Transkripsiyonda [‘] işareti olarak belirtilir.

 

Sertleştirme işareti; ünsüz ve ünlü harflerin arasına girdiğinde bu harfleri ayrıştırır ve arada kısa [ı] varmış gibi okunur. Transkripsiyonda [ı‘] olarak aktarmaya uygun gördüm.

 

Alıştırma

  

бол - боль (ağrı), ма́рка - Бо́рька (erkek ismi), сол - соль (tuz), пол (zemin)- Поль (erkek ismi)

[bol - bol’, MARka - BOR’ka, sol - sol’, pol – pol’]

 

по́лка (raf) - по́лька (bir dans türü veya Polonyalı kadın), лю - лью (döküyorum, akıtıyorum, полёт (uçuş) - польёт (sulayacak)

[POLka - POL’ka, lü - l’yu, paLÖT, pal’YOT]

 

  

сел (oturdu) - съел (birşey yedi)

[siel - sı’yel]

 

семь (rakam yedi) - съем (yiyeceğim)

[siem’ - sı’yem]

 

обе́д (öğle yemeği) - объе́кт (obje)

[aBİET - abı’YEKT]

 

вы́ехать (araç ile çıkmak) - въе́хать (araç ile girmek)

[VIyıhat’ - vı’YEhat’]

 

поде́лка (el işi ufak eşya) - подъём (yokuş)

[paDİELka - pad’YOM]

 

  

 

Özet

 

Böylece; tüm Rus harfleri ve onların seslerini öğrenmiş olduk.

 

Harflerin alfabetik sıralamasını bilirseniz sözlüklerdeki sözcükleri daha kolay ve hızlı bulusunuz. Aşağıdaki harfleri satır satır ezberlemek daha kolay olacaktır.

 

Аа [a]     Бб [be]     Вв [ve]     Гг [ge]     Дд [de]  

 

Ее [ye]     Ёё [yo]     Жж [je]     Зз [ze]  

 

Ии [i]     Йй [i kratkaya]     Кк [ka]     Лл [el]     Мм [em]     Нн [en]  

 

Оо [o]     Пп [pe]     Рр [er]     Сс [es]     Тт [te]  

 

Уу [u]     Фф [ef]     Хх [ha]     Цц [tse]     Чч [ça] 

 

Шш [şa]     Щщ [şşia]     ъ [tvördıy znak]     ы [ı]     ь [miakhkiy znak]  

 

Ээ [e]     Юю [yu]     Яя [ya]

 

Alıştırma

Harflerin isimlerini ve Alfabetik sıralamasını yardımcı videoları ile beraber ezberleyin.

 

   

 

  

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz.

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapabilirsiniz.

 

Ders İçeriğine Dön

 


    

2. Rusçada Vurgu. 3.Ritim Modeli.

 

Bu derste 3. ritim modeli ve bu modelin altına giren bazı sözcükleri öğreneceğiz. Öğreneceğiniz her sözcüğü vurgusuyla kullanmaya dikkat edin.

 

3.model 'TA – ta - ta' - 1.hece vurgulu

 

ко́мната      [KOMnata]   - oda
хо́лодно      [HOladna]    - soğuk
ба́бушка      [BAbuşka]    - nine, anneanne, baba anne

 

Ve daha önce öğrendiğimiz ritim modellerine ait birkaç yeni sözcüğe bakalım

 

1.model 'TA - ta'

 

фо́то    [FOta]       - fotoğraf
А́нна    [ANna]      - kız ismi
до́ма    [DOma]     - evde
за́втра [ZAftra]     - yarın
пло́хо [PLOkha]   - kötü
го́род   [GOrat]      - şehir

 


2.model 'ta - TA'

 

когда́     [kaGDA]    - ne zaman
Москва́ [maSKVA] - Moskova
страна́   [straNA]    - ülke
дела́      [diLA]        - işler

 

tek heceli

 

как    [kak]   - nasıl
клуб [klup] - klüb
стол   [stol]   - masa
друг   [druk] - erkek arkadaş

 

  

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz.

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapabilirsiniz.

 

Ders İçeriğine Dön

 


 

3. Tonlama. 4. Tonlama.

 

tonlama

4. Tonlama Modeli;

 

Мама дома. А папа?
[MAma DOma. a PApa?]
Annem evde. Peki babam?

 

gibi ‘а (peki)’ ile başlayan cümlelerde kullanılır.

 

‘A’ sözcüğü ile başlayan cümleden önceki düz anlatım cümlesinin ses tonu sonuna doğru düşer. ‘A’ ile başlayan cümlenin ses tonu ‘A’ sözcüğünde yükselir ve bir sonraki sözcükte hemen düşer.

 

 

Alıştırma
Dinleyin, okuyun, çevirin.

 

1. Я тут↓. А↑ ты?
[ya tut. a tı?]

 

2. Он до́ма. А она́?
[on DOma. a aNA?]

 

3. Стол там. А ка́рта?
[stol tam. a KARta?]

 

4. Ма́ма до́ма. А ба́бушка?
[MAma DOma. a BAbuşka?]

 

5. Э́то го́род Москва́. А э́то?
[Eta GOrad maSKVA. a Eta?]

 

6. Вода́ тут. А чай?
[vaDA tut. a çay?]

 

7. Э́то мы. А э́то кто?
[Eta mı. a Eta кто?]

 

  

Kendinizi kontrol edin.

 

1. Ben buradayım. Peki sen?
2. Erkek evde. Peki kadın?
3. Masa orada. Peki harita?
4. Anne evde. Peki anneanne?
5. Burası Moskova şehri. Peki burası?
6. Su burada. Peki çay?
7. Bunlar biziz. Peki bu kim?

 

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz.

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapabilirsiniz.

 

Ders İçeriğine Dön

 


  

4. İyelik (Aitlik) Adılı 

 

moy moya moyo

İyelik adılı, bir objenin kime ait olduğunu gösterir: benim, bizim, senin, sizin, onun, onların.  

 

Rusça’da 1. ve 2. şahıs iyelik adıllarının son ekleri isim cinsine göre değişir (benim, bizim, senin, sizin – 3’er ismin cinsine göre değişir). Tabloda inceleyin.

 

3. şahıs iyelik adılları ise gerçek sahibinin cinsiyetini bildirir (onun, onların).

 

Önce cinsiyetin ana son eklerini hatırlayalım

 

eril cins dişil cins orta cins
sessiz harf -a -o
дом мама вино

 

  

Притяжательные местоимения / (İyelik Adılları)

 

iyelik ru tablo

 

  

Alıştırma 

Оkuyun, çevirin 

 

Eril 

 

Мой дом, мой кот, мой па́па, мой парк, мой брат, мой банк, мой о́фис, мой до́ктор, мой тури́ст, мой го́род, мой клуб, мой стол

 

  

твой / наш / ваш adılları ile örneklerini kendiniz yapın.

  

Dişil 

 

Моя́ ла́мпа, моя́ ма́ма, моя́ вода́, моя́ ва́за, моя́ ка́рта, моя́ луна́, моя́ фа́брика, моя́ стра́на 

 

  

твоя́ / на́ша / ва́ша adılları ile örneklerini kendiniz yapın.

  

Nötr 

 

Моё окно́, моё пальто́, моё фо́то

 

  

Твоё  / на́ше / ва́ше adılları ile örneklerini kendiniz yapın.

  

 

3. şahıs adılları ile tüm cinsler 

 

Его́ дом, его́ кот, его́ па́па, его́ парк, его́ брат, его́ банк, его́ о́фис, его́ до́ктор 

 

Её го́род, её клуб, её стол, её ла́мпа, её ма́ма, её вода́, её ва́за, её ка́рта, её луна́, её фа́брика 

 

Их страна́, их окно́, их пальто́, их фо́то

 

  

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapabilirsiniz.

 

 Ders İçeriğine Dön

 


  

5. Diyalog. Telefonda Dersin Ne Zaman Olacağını Sormak

 

Diyalog Çalışma Talimatı

 

1. Diyaloğu 2 kere dinleyin ve anlamaya çalışın.
2. Diyaloğu okuyun.
3. Diyaloğu çevirin ve çevirinizi gerçek çeviri ile karşılaştırın.
4. Alıştırma yapın.

 

anton allo

Антон:

- Алло́! Алло́! [alo, alo!] 

 

Иван:

- Да, да! Э́то Анто́н? [daDA! Eta anTON?]

  Efendim! Anton’la mı görüşüyorum?

 

Антон:

- Да, э́то я. А кто э́то? [da, Eta ya! a kto Eta]

Evet, benim. Peki ben kiminle görüşüyorum?  

 

Иван:

- Э́то Ива́н. Здра́вствуй, Анто́н! [Eta iVAN. ZDRAstvuy, anTON]

  Ben İvan. Merhaba, Anton.  

 

Антон:

- Здра́вствуй, Ива́н! Как дела́? [ZDRAstvuy, iVAN! kak diLA?]

  Merhaba, İvan. Nasılsın?

 

Иван:

- Спаси́бо, хорошо́. Когда́ наш уро́к? [spaSİba, haraŞO. kaGDA naş uROK?]

  Teşekkür ederim, iyiyim. Dersimiz ne zaman olacak? 

 

Антон:

- За́втра. Наш урок за́втра у́тром. [ZAftra. naş uROK ZAftra Utram]

  Yarın. Dersimiz yarın sabah olacak.

 

Иван:

- Спаси́бо, до свида́нья. [spaSİba, dasviDAN’ya]

- Teşekkür ederim, hoşça kal. 

 

  

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki bu video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki bu video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapabilirsiniz.

 

Ders İçeriğine Dön

 

 

3. Ders          5. Ders

 

masha destek

Derslerimizi beğeniyor ve  projemizi desteklemek istiyorsanız

 

1. Youtube kanalımızdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz;

 

2. Site ve Youtube kanalımızı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz;

 

3. Maddi destek verebilirsiniz