Son Güncelleme: Cuma, 10 Ocak 2020 17:19

 

Ders İçeriği  

 

1. Adın -ile Hali. -ile Halinin Zamirleri. 'Kiminle?' veya 'Neyle?' Sorularına Yanıt. 'Olmak' ve 'Çalışmak' Fiilleri ile Kullanım
2. 'Пойти - поехать' ve 'Прийти-приехать' Fiilleri
3. Adın -in Hali. Nereden? Nereli?
4. Zaman Dilimlerinde İsim Halleri
5. Okuma Parçası. Djon'un Cumartesi Günü

 

Dersin Ek Alıştırmaları

pdf

 


 

1. Adın -ile Hali. -ile Halinin Zamirleri. 'Kiminle?' veya 'Neyle?' Sorulara Yanıt. Olmak ve Çalışmak Fiilleri ile Kullanım.

   

Adın -ile Halinin soruları, Кем? (Kiminle?) ve Чем? (Neyle?)'dir.

 

-ile Halinde tekil isimlerin çekim ekleri

 

İsim Cinsi

Yalın Hal

-ile Hali

Açıklama

eril 

журна́л

друг 

 

 

 

музе́й

учи́тель

Ю́рий 

 

  

па́па

Са́ша

журна́лом - dergi ile

дру́гом - arkadaş ile 

 

 

 

музе́ем - müzeyle

учи́телем - öğretmenle

Ю́рием - Yuriy ile 

 

  

па́пой - babayla

Са́шей - Saşa ile

-ом  soneki; sözcük ünsüz harfle bitiyorsa ünsüz harften sonra eklenir .

 

-ем soneki; sözcük

 veya  ile bitiyorsa bu harflerin yerine getirilir.  

 

sözcük -a harfi ile bitiyorsa dişil gibi çekilir.

dişil

подру́га 

 

 

семья́

ле́кция 

 

 

ночь

подру́гой - kız arkadaşıyla

 

 

семьё́й - aile ile

ле́кцией - dersle 

 

 

ночью - geceleyin

-ой soneki; sözcük

 ile bitiyorsa bu harfin yerine getirilir. 

 

-ей soneki; sözcük

-я ile bitiyorsa bu harfin yerine getirilir. 

 

 -ю soneki; sözcük

 ile bitiyorsa bu harften sonra getirilir.

nötr

письмо́

 

 

 

мо́ре

общежи́́тие

зда́́ние

 

 

 

вре́мя

и́мя

письмо́м - mektupla

 

 

 

мо́рем - denizle

общежи́́тием - yurtla

зда́́нием - binayla

 

 

вре́менем - zamanla

и́менем - isimle

-ом soneki; sözcük -о ile bitiyorsa bu harfin yerine getirilir.

 

-ем soneki; sözcük -е ile bitiyorsa bu harfin yerine getirilir.

 

 

 

 -енем soneki; sözcük  -мя ile bitiyorsa -я harfin yerine getirilir.

 

-ile Halinin Zamirleri

 

Yalın Hal

- ile Hali

я

(со) мной  - benimle

ты

(с) тобо́й  - seninle

он / оно́

им / (с) ним - onunla

она́

ею / (с) ней  - onunla

мы

(с) на́ми  - bizimle

вы

(с) ва́ми  - sizinle

они́

и́ми / (с) ни́ми - onlarla

 

İsmin -ile Hali'nin bir çok kullanım alanı var. Başlangıç seviyesinde bilmeniz gereken kullanım alanları şunlar;

 

1. Bir kişi veya bir nesne ile birlikte olduğunu anlatırken; 'c' (ile) ilgeci ile (Ahmet ile, süt ile vb.);
2. Geçmiş ve gelecekte bir kişinin ne olduğunu / olacağını bildirirken (doktordum, doktor olacağım vb.);
3. Ne olarak çalıştığını söylerken (Doktor olarak çalışıyorum / çalışıyordum / çalışacağım);
4. Bazı zaman dilimlerinde (4. bölüm)

 

1. Bir kişi veya bir nesne ile birlikte olduğunu anlatırken

 

Yanıtlanan sorular:

 

с кем? - kiminle?
с чем? - neyle?

 

Например:

 

- С кем ты игра́л в пинг-по́нг? - Ping-pong kiminle oynadın (oynuyordun)?
- С Ви́ктором.  - Viktor ile.

 

- Э́то ко́фе с чем? - Bu neli kahve.
- С молоко́м. - Sütlü.

 

Önemli!
мы с дру́гом (я с другом)= я и мой друг
arkadaşımla ben = ben ve arkadaşım

 

 

2. Geçmiş ve gelecekte bir kişinin ne olduğunu / olacağını ve ne olmak istediğini bildirirken

 

Bu tür bildirim ya mastar halindeki veya geçmiş ile gelecek zamanında 'быть' fiili ile gerçekleştirilir.

 

Я был студе́нтом.  - Üniversite öğrencisiydim (eril).

Она́ бу́дет ма́мой. - O, anne olacak.
Андре́й хо́чет быть арти́стом. - Andrey, oyuncu olmak istiyor.

 

 

3. Ne olarak çalıştığını söylerken

 

Оле́г рабо́тает учи́телем. - Oleg öğretmen olarak çalışıyor.

О́льга рабо́тала инжене́ром. - Olga mühendis olarak çalışmış.

 

 

Упражнение

 

Словарь

 

занима́ться чем? [zaniMAtsa] - meşgul olmak; uğraşmak; okumak; öğrenmek; ders almak, ders çalışmak
экску́рсия [eksKURsiya] - gezi, seyahat
вме́сте [VMYEstye] - beraber
разгова́ривать [razgaVArivat'] - sohbet etmek, konuşmak
пельме́ни [pil'MYEni] - mantı
тво́рог [TVOrak] - lor peynir
ста́рший брат [STARşıy braat] - ağabey
экономи́ст [ikanaMİST] - ekonomist, iktisatçı
перево́дчик [piriVOççik] - erkek tercüman
перево́дчица [piriVOççitsa] - bayan tercüman
моря́к [maRYAK] - denizci
путеше́ствовать [putiŞEstvavat'] - seyahat etmek

 

Okuyunuz, Türkçeye çeviriniz

 

1. Анто́н был в теа́тре с дру́гом.
2. Студе́нты занима́ются с преподава́телем.
3. Я был на экску́рсии в Петербу́рге вме́сте с Анто́ном.
4. Мы гуля́ли в Москве́ и разгова́ривали с экскурсово́дом.
5. Я люблю́ сала́т с ры́бой.
6. Вы бу́дете пельме́ни с мя́сом или с тво́рогом?
7. Мой ста́рший брат экономи́ст. Я то́же бу́ду экономи́стом.
8. И́ра бу́дет перево́дчицей.
9. Моя́ сестра́ рабо́тает в Ту́рции журнали́стом.
10. Мы с дру́гом хоти́м быть моряка́ми.
11. Мы с ма́мой ле́том е́здили в Стамбу́л. Мы с ней ча́сто путеше́ствуем.

 

Kendinizi kontrol ediniz

 

 

1. Anton tiyatroya arkadaşı ile gitmişti.
2. Öğrenciler öğretmen ile ders çalışıyorlar.
3. Ben Anton ile birlikte Petersburg gezisine gittim.
4. Biz Moskova'yı dolaşıp rehber ile sohbet ettik.
5. Ben balıklı salata severim.
6. Siz etli mi lor peynirli mi mantı istersiniz?
7. Ağabeyim bir ekonomist. Ben de ekonomist olacağım.
8. İra tercüman olacak.
9. Kız kardeşim Türkiye'de gazeteci olarak çalışıyor.
10. Arkadaşımla ben denizci olmak istiyoruz.
11. Annemle ben yazın İstanbul'a gittik. Biz onunla sıkça seyahat ederiz.

 

 

Konuyu Pekiştiriniz 1

Konuyu Pekiştiriniz 2

Konuyu Pekiştiriniz ve Yeni Bilgileri Öğreniniz 3

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

 

Ders İçeriğine Dön 

 


 

 2. 'Пойти - поехать' ve 'Прийти-приехать' Fiilleri

 

poehat priehatRusçada fiil yapısı sistemi Türkçeden farklıdır. Bu farklılık, özellikle, bitmiş / bitmemiş ve hareketli fiillerde fark ediliyor.

 

Bunların dışında; bir de eylemlerin anlamlarını değiştiren yirmiden fazla ön ek var.

Bu ön eklerin çoğu bir fiilin hem halini değiştirir hem de anlamını.

 

Bu derste 'идти've 'ехать' tek yönlü hareket fiillerinin по- ve при- ön eklerini inceleceğiz.

 

 

 

 

по- öneki sadece belirli (tek yönlü) hareket fiillerine başlama anlamını yükler

 

Şöyle; 

идти́ - belli bir yöne doğru yürümek
пойти́ - bir yöne doğru yürümeye başlamak

 

Dikkat ederseniz 'идти́' fiilin köküne ön ek eklenince 'д' harfi yerine 'й' harfi gelmekte.

 

Например:

 

Андре́й написа́л письмо́ и пошёл на по́чту.

Andrey mektubu bitirip postaneye gitti (henüz geri dönmedi).

 

Де́ти поу́жинали и пошли́ смотре́ть телеви́зор.

Çocuklar akşam yemeğini yiyip televizyon seyretmeye gittiler (hala televizyon seyrediyorlar).

 

 

е́хать - belli bir yöne doğru araç ile gitmek
пое́хать - belli bir yöne doğru araç ile gitmeye başlamak

 

Например:

 

И́нна и Са́ша пое́хали в магази́н.

İnna ve Saşa markete gittiller (henüz dönmediler).

 

На́ши сосе́ди вчера́ поехали отдыха́ть на мо́ре.

Komşularımmız dün tatil için sahile gittiler (henüz dönmediler).

 

Önemli! Bir yere gitmenin planı, 'пойти́' ve 'пое́хать' fiilleri ile birlikte yapılır.

 

Например: 

За́втра я пойду́ в университе́т. - Yarın üniversiteye gideceğim.
Ле́том мы пое́дем в Анта́лию. - Yazın Antalya'ya gideceğiz.

 

Bir yere gitmek için teklif yaparken 'дава́й(те) (haydi)' ünlemi kullanılır.

 

Например: 

Дава́й(те) пойдё́м в рестора́н. - Haydi, restorana gidelim (Restorana gidelim mi?)
Дава́й(те) пое́дем на мо́ре - Haydi, sahile gidelim (Sahile gidelim mi?)

 

 

при- öneki hem belirli hem de belirsiz hareket fiillerine varma anlamını yükler

 

Şöyle; 

прийти́ - belli bir yere yaya olarak varmak, gelmek
прие́хать - belli bir yere araçla varmak, gelmek

 

Например:

Сего́дня к нам приду́т го́сти. - Bugün bize misafirler gelecek.

Анто́н, когда́ ты прие́дешь? - Anton, ne zaman geleceksin?

 

 

Упражнение

 

Словарь

 

киноте́атр [kinatiATR] - sinema
по́здно [POzna] - geç
хлеб [hlyep] - ekmek

 

Okuyunuz, Türkçeye çeviriniz

 

1. Ви́ктор пошё́л из университе́та домо́й в шесть часо́в ве́чера. Он шёл оди́н час. Он пришё́л домо́й в семь часо́в.
2. - А́нна, дава́й сего́дня ве́чером пойдё́м в кинотеа́тр!
    - Сего́дня ве́чером я не могу́. Дава́й за́втра.
3. Мой па́па мно́го рабо́тает и ка́ждый день прихо́дит домо́й о́чень по́здно.
4. Сего́дня у́тром прие́хал мой брат из Ту́рции. Я о́чень рад!
5. О́льга, дава́й зимо́й пое́дем в Еги́пет на мо́ре. Там зимо́й жа́рко.
6. Сего́дня уро́ка нет, потому́ что учи́тель не пришё́л.
7. Сего́дня у́тром я пошла́ и́з дому в магази́н. Там я купи́ла хлеб и пошла́ домо́й. Я шла домо́й 30 мину́т. Я пришла́ домо́й бы́стро.
8. - Алло, А́нна д́ома?
    - Нет, А́нна уже́ пое́хала на рабо́ту.
    - А во ско́лько она́ прие́дет домо́й?
    - В шесть ве́чера.

 

Kendinizi kontrol ediniz

 

 

1. Viktor, üniversiteden eve akşam altıda gitmiş (yürüyerek). Bir saat yürümüş. Eve saat yedide gelmiş.
2. - Anna, bu akşam sinemaya gidelim mi?
    - Bu akşam gidemem. Yarın gidelim.
3. Babam çok çalışıyor ve her gün eve geç geliyor.
4. Bu sabah Türkiye'den erkek kardeşim geldi. Ben çok mutluyum!
5. Olga, kışın Mısır sahiline gidelim mi? Orada kışın sıcaktır.
6. Bugün ders olmayacak, çünkü öğretmen gelmedi.
7. Bu sabah evden markete gittim. Orada bir ekmek alıp eve gittim. Eve doğru 30 dakika yürüdüm. Eve çabuk geldim.
8. - Alo! Anna evde mi?
    - Hayır, Anna işe gitti.
    - Peki eve kaçta gelecek?
    - Akşam altıda. 

 

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

Ders İçeriğine Dön 

 


 

3. Adın -in Hali. Nereden? Nereli?

 

Nereden? - Отку́да?

 

из '...den' ve c '...den' edatları, -in halinde kullanılmakta.


'Отку́да?' (Nereden?) sorusuna cevap verirken kullanılır.

 

Например: 

из теа́тра - tiyatrodan
с рабо́ты - işten

 

Peki nerede 'из', nerede 'c' kullanacağız?

 

-i halinde 'в' ile gittiğimiz, -de halinde 'в' ile bulunduğumuz yerden -in halinde 'из' ile;
-i halinde 'на' ile gittiğimiz, -de halinde 'на' ile bulunduğumuz yerden -in halinde 'с' ile döneriz.

 

в - из
на - с

 

Например: 

Мы идё́м в клуб□. - Biz kulübe gidiyoruz.
Мы идё́м из клу́ба. - Biz kulüpten geliyoruz.

 

Я был на рабо́те. - Ben işteydim.
Я иду́ с рабо́ты. - İşten geliyorum.

 

Nereli?  - Отку́да?

 

Rusçada nereli olduğunu sormak ve söylemek için yine aynı soru sözcüğü ve edatlar kullanılır.

 

Например: 

Вы отку́да? - Nereden geliyorsunuz? (Nerelisiniz?).
Я из Стамбу́ла. - İstanbul'dan geliyorum (İstanbul'luyum).

 

Karşılaştırınız

 

пошё́л (пое́хал)

был

пришё́л (прие́хал)

куда́? (-i hali) - nereye?

где? (-de hali) - nerede?

отку́да? (-in hali) - nereden?

в банк - bankaya

в ба́нке - bankada

из ба́нка - bankadan

на рабо́ту - işe

на рабо́те - işte

с рабо́ты - işten

в ма́ркет - markete

в ма́ркете - markette

из ма́ркета - marketten

на фа́брику - fabrikaya

на фа́брике - fabrikada

с фа́брики - fabrikadan

туда́ - oraya

там - orada

отту́да - oradan

сюда́ - buraya

здесь - burada

отсю́да - buradan

özel durum

домо́й - eve

до́ма - evde

из до́ма - her hangi bir binadan

и́з дому - kendi evinden

 

Упражнение

 

Словарь

 

проду́кты [praDUktı] - yiyecekler
меня́ть де́ньги / поменять деньги [miNYAT' DYEN'gi / pamiNYAT' DYEN'gi] - döviz veya milli para bozdurmak 
вы́ставка [VIstafka] - sergi, fuar
карти́на [karTİna] - tablo
ра́ньше [RAN'şe] - eskiden

 

Okuyunuz, Türkçeye çeviriniz

 

1. Андре́й был до́ма. И́з дому он пошёл в магази́н. Он пришёл в магази́н, купи́л проду́кты и пошёл домо́й.
2. И́ра была́ в общежи́тии. Из общежи́тия она́ пошла́ в банк. Она́ пришла́ в банк, поменя́ла де́ньги и пошла́ к подру́ге.
3. А́нна была́ на рабо́те. С рабо́ты она́ пошла́ на вы́ставку посмотре́ть карти́ны. Она́ посмотре́ла карти́ны и пошла́ домо́й.
4. Я с Украи́ны. Ра́ньше я жила́ на Украи́не. Сейча́с я живу́ в Ту́рции. Сейча́с я из Стамбу́ла. А вы отку́да?
5. Анто́н, иди́ сюда́!
6. Са́ша, иди́ отсю́да!

 

Kendinizi kontrol ediniz

 

  

1. Andrey evdeydi. Evden (çıkıp) markete gitti. Markete gelip yiyecekleri aldı ve eve gitti.
2. İra yurttaydı. Yurttan (çıkıp) bankaya gitti. Bankaya gelip para bozdurdu ve kız arkadaşına gitti.
3. Anna işteydi. İşten (çıkıp) bir sergiye tablolara bakmaya gitti. Tablolara bakıp eve gitti.
4. Ben Ukrayna'dan geldim (Ukrayna'lıyım). Eskiden Ukrayna'da yaşıyordum. Şimdi Türkiye'de yaşıyorum. Ben şimdi İstanbul'luyum. Peki siz nerelisiniz / nereden geliyorsunuz?
5. Anton, buraya gel!
6. Saşa, git buradan!

 

 

Konuyu Pekiştiriniz 1

Konuyu Pekiştiriniz 2

Konuyu Pekiştiriniz 3

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

 

Ders İçeriğine Dön

 


   

4. Zaman Dilimlerinde İsim Halleri

 

4.1 Mevsim ve Ay Bildirme 

 

Mevsim Bildirirken (-ile Hali)

 

Когда́? - Ne zaman?
Вре́мя го́да - mevsim
В како́е вре́мя го́да? - Hangi mevsimde?

 

  

Yalın Hal

-ile Hali

зима́  - kış

зимо́й  - kışın

весна́  - ilkbahar

весно́й  - ilkbaharda

ле́то  - yaz

ле́том  - yazın

о́сень  - sonbahar

о́сенью - sonbaharda

 

  

Упражнение

 

Словарь

 

дождь [dojt'] - yağmur
дождливый [dajDLİvıy] - yağmurlu
идёт дождь [idöt dojd'] - yağmur yağıyor

 

Okuyunuz, Türkçeye çevirniz

 

1. Зима́ - холо́дное вре́мя го́да. Зимо́й хо́лодно.
2. Весна́ - тёплое вре́мя го́да. Весно́й тепло́.
3. Ле́то - жа́ркое вре́мя го́да. Ле́том жа́рко.
4. О́сень - дождли́вое вре́мя го́да. О́сенью идёт до́ждь.

 

Kendinizi Kontrol ediniz

 

 

1. Kış, soğuk bir mevsim. Kışın hava soğuktur.
2. İlbahar, ılık bir mevsim. İlkbaharda hava ılıktır.
3. Yaz, sıcak bir mevsim. Yazın hava sıcaktır.
4. Sonbahar, yağmurlu bir mevsim. Sonbaharda yağmur yağar.

 

Ay Bildirirken (-de Hali)

 

Когда́?  - Ne zaman?
Ме́сяц - ay
В како́м ме́сяце? - Hangi ayda?

 

  

Yalın Hal

-de Hali

янва́рь [yınVAR'] - Ocak

в январе́ [v'yınvaRYE] - Ocakta

февра́ль [fiVRAL'] - Şubat

в феврале́ [ffivraLYE] - Şubatta

март [mart] - Mart

в ма́рте [vMArtye] - Martta

апре́ль [aPRYEL'] - Nisan

в апре́ле [vaPRYElye] - Nisanda

май [may] - Mayıs

в ма́е [vMAye] - Mayısta

ию́нь [iYÜN'] - Haziran

в ию́не [viYÜnye] - Haziranda

ию́ль [iYÜL'] - Temmuz

в ию́ле [viYÜlye] - Temmuzda

а́вгуст [Avgust] - Ağustos

в а́вгусте [VAvgustye] - Ağustosta

сентя́брь [sinTYABR'] - Eylül

в сентябре́ [fsintiBRYE] - Eylülde

октя́брь [aKTYABR'] - Ekim

в октябре́ [vaktiBRYE] - Ekimde

ноя́брь [naYABR'] - Kasım

в ноябре́ [vnayıBRYE] - Kasımda

дека́брь [dikaabry] - Aralık

в декабре́ [vdikaBRYE] - Aralıkta

  

  

Упражнение

 

Словарь

 

пе́рвый [PYERvıy] - birinci
второ́й [ftaROY] - ikinci
тре́тий [TRYEtiy] - üçüncü
четвё́ртый [çıTVÖRtıy] - dördüncü
Но́вый Год [Novıy got] - Yeni Yıl Bayramı
зи́мний [ZİMniy] - kış (sıfat)
весе́нний [viSYENniy] - ilkbahar (sıfat)
ле́тний [LYEtniy] - yaz (sıfat)
осе́нний [aSYENniy] - sonbahar (sıfat)

 

Okuyunuz, Türkçeye çevirniz

 

1. Янва́рь - пе́рвый зи́мний ме́сяц. В январе́ - Но́вый Год.
2. Апре́ль - второ́й весе́нний ме́сяц. В апре́ле уже́ тепло́.
3. А́вгуст - тре́тий ле́тний меся́ц. В а́вгусте о́чень жа́рко.
4. Сентя́брь - пе́рвый осе́нний ме́сяц. В сентябре́ де́ти иду́т в шко́лу.

 

Kendinizi Kontrol ediniz

 

  

1. Ocak, kışın birinci ayı. Ocakta Yeni Yıl kutlanır.
2. Nisan, ilkbaharın ikinci ayı. Nisanda hava artık ılıktır.
3. Ağustos, yazın üçüncü ayı. Ağustosta hava çok sıcak.
4. Eylül, sonbaharın birinci ayı. Sonbaharda çocuklar okula gider.

 

 

Konuyu Pekiştiriniz 1

Konuyu Pekiştiriniz 2

Konuyu Pekiştiriniz 3

Konuyu Pekiştiriniz 4 

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

 

_________________

 

4.2 Haftanın Günü ve Günün Zaman Dilimini Bildirme

 

Haftanın Gününü Bildirirken (-i Hali)

 

Когда́? - Ne zaman?
Hеде́ля - hafta
День неде́ли - haftanın günü
В како́й день неде́ли? - haftanın hangi gününde

 

  

 

Yalın Hal

-i Hali

понеде́льник [paniDYEL'nik] - Pazartesi

в понеде́льник [fpaniDYEL'nik] - Pazartesi günü

вто́рник [FTORnik] - Salı

во вто́рник□ [vaFTORnik] - Salı günü

среда́ [sriDA] - Çarşamba

в сре́ду [FSRYEdu] - Çarşamba günü

четве́рг [çiTVYERK] - Perşembe

в четве́рг [fçitVYERK] - Perşembe günü

пя́тница [PYAtnitsa] - Cuma

в пя́тницу [FPYAtnitsu] - Cuma günü

суббо́та [suBOta] - Cumartesi

в суббо́ту [fsuBOtu] - Cumarteside günü

воскресе́нье [vaskriSYEN'ye] - Pazar

в воскресе́нье [vvaskriSYEN'ye] - Pazar günü

 

  

Упражнение

 

Okuyunuz, Türkçeye çevirniz

 

1. Сего́дня воскресе́нье. В воскресе́нье все отдыха́ют.
2. За́втра понеде́льник. В понеде́льник лю́ди иду́т на рабо́ту.
3. Послеза́втра вто́рник. Во вто́рник я не пойду́ на рабо́ту.
4. Среда́ - тре́тий день неде́ли. В сре́ду мы пойдё́м в университе́т.
5. Суббо́та - шесто́й день неде́ли. В суббо́ту мы пойдё́м в кинотеа́тр на фильм "Дра́кула"

 

Kendinizi Kontrol ediniz

 

  

1. Bugün Pazar. Pazar günü herkes dinlenir.
2. Yarın Pazartesi. Pazartesi günü insanlar işe gider.
3. Bir sonraki gün Salı. Salı günü işe gitmeyeceğim.
4. Çarşamba, haftanın üçüncü günü. Çarşamba günü üniversiteye gideceğiz.
5. Cumartesi, haftanın altıncı günü. Cumartesi günü sinemaya 'Drakula' filmini izlemeye gideceğiz.

 

Günün Dilimini Bildirirken (-ile Hali)

 

Когда́? - Ne zaman?
Bремя дня - Günün dilimi
В како́е время дня? - Günün hangi diliminde?

 

  

 

Yalın Hal

-ile Hali

у́тро  - sabah

у́тром - sabahleyin

день  - gün, öğle vakti

днём  - öğle saatlerinde, gündüz

ве́чер - akşam

ве́чером  - akşamleyin

ночь - gece

но́чью  - geceleyin

 

  

Упражнение 

 

Словарь

 

звони́ть (НСВ) / позвони́ть по телефону (СВ) [zvaNİT' / pazvaNİT' patiliFOnu] - telefon etmek, telefonla aramak (süreç / sonuç)

 

Okuyunuz, Türkçeye çevirniz

 

1. Сейча́с у́тро. У́тром мы за́втракаем и идём на рабо́ту.
2. Днём мы рабо́таем, обе́даем и звони́м по телефо́ну.
3. Ве́чером мы у́жинаем, смо́трим телеви́зор и чита́ем кни́ги.
4. Но́чью мы спим.

 

Kendinizi Kontrol ediniz

 

  

1. Şimdi sabah. Sabahleyin kahvaltı edip işe gideriz.
2. Öğlen çalışırız, öğle yemeğini yeriz ve telefon aramaları yaparız.
3. Akşamleyin akşam yemeğini yiyip televizyon seyrederiz ve kitap okuruz.
4. Geceleyin uyuruz. 

 

 

Konuyu Pekiştiriniz 1

Konuyu Pekiştiriniz 2

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

 

Ders İçeriğine Dön

 


  

5. Okuma Parçası. Djon'un Cumartesi Günü

 

nadiskotekeВ суббо́ту у́тром Джон написа́л письмо́ и пошёл на по́чту. Он пришёл на по́чту, купи́л конве́рты и ма́рки, написа́л на конве́рте а́дрес и посла́л писмо́ домо́й, в Аме́рику. Пото́м он пошёл в банк. Он пришёл в банк, там поменя́л де́ньги и пошёл в магази́н, купи́л торт и фру́кты и пошёл в общежи́тие к дру́гу. Ве́чером Джон и его́ друг пошли́ на дискоте́ку. На дискоте́ке они́ хорошо́ потанцева́ли и отдохну́ли.

 

  

Açıklama

 

В суббо́ту у́тром Джон написа́л письмо́ и пошёл на по́чту.
Cumartesi günü Djon mektubunu bitirip postaneye gitmiş. 

 

Он пришё́л на по́чту, купи́л конве́рты и ма́рки, написа́л на конве́рте а́дрес и посла́л писмо́ домо́й, в Аме́рику.
Postaneye gelip zarfları ve pulları almış, zarfın üzerinde adres yazmış ve mektubunu Amerika'daki evine göndermiş.

Пото́м он пошё́л в банк.
Sonra bankaya gitmiş.

 

О пришё́л в банк, там поменя́л де́ньги и пошё́л в магази́н, купи́л торт и фру́кты и пошё́л в общежи́тие к дру́гу.
Bankaya gelmiş, orada para bozdurup markete gitmiş. Markette pasta ve meyve alıp öğrenci yurdundaki arkadaşına gitmiş. 

 

Ве́чером Джон и его́ друг пошли́ на дискоте́ку.
Akşam Djon ve arkadaşı diskoya gitmişler.

 

На дискоте́ке они́ хорошо́ потанцева́ли и отдохну́ли.
Diskoda güzel dans edip eğlenmişler.

Alıştırma (alıştırmayı şu videonun altında yapın)

 

Aşağıdaki soruları Rusça'ya çevirin

 

1. Djon günün hangi zaman diliminde postaneye gitti?
2. Djon postaneye geldiğinde ne yaptı?
3. Djon mektubunu nereye gönderdi?
4. Djon bankaya geldiğinde ne yaptı?
5. Djon markete ne zaman gitti?
6. Djon yurda kimin yanına gitti?
7. Djon ve arkadaşı akşam nerede gittiler?
8. Diskoda arkadaşlar nasıl eğlendiler?

 

Cevap Anahtarı

 

1. Djon günün hangi zaman diliminde postaneye gitti?
В какое время дня Джон пошёл на почту?

 

2. Djon postaneye geldiğinde ne yaptı?
Что сделал Джон, когда пришёл на почту?

 

3. Djon mektubunu nereye gönderdi?
Куда Джон послал письмо?

 

4. Djon bankaya geldiğinde ne yaptı?
Что сделал Джон, когда пришёл в банк?

 

5. Djon markete ne zaman gitti?
Когда Джон пошёл в магазин?

 

6. Djon yurda kimin yanına gitti?
К кому Джон пошёл в общежитие?

 

7. Djon ve arkadaşı akşam nerede gittiler?
Куда Джон и его друг пошли вечером?

 

8. Diskoda arkadaşlar nasıl eğlendiler?
Как друзья отдохнули на дискотеке?

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki şu video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki şu video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

Ders İçeriğine Dön

 


 

21. Derse geçmeden önce aşağıdaki diyalogları çalışınız

 

Hikayeli Video Diyalogları 18 - 21

 

 

19. Ders          21. Ders

 

masha destek

Derslerimizi beğeniyor ve  projemizi desteklemek istiyorsanız

 

1. Youtube kanalımızdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz;

 

2. Site ve Youtube kanalımızı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz;

 

3. Maddi destek verebilirsiniz