Son Güncelleme: Cumartesi, 11 Ocak 2020 11:54

 

Ders İçeriği  

 

1. Adın - i Hali. - i Halinin Zamirleri
2. 2. Tip Çekimli Fiiller
3. Bulunmak (Находиться)
4. Sebep Bağlacı 'Поэтому' (Onun için, Bu nedenle / bu yüzden)
5. Diyalog. Bir yerde okumak (учиться)

 

Dersin Ek Alıştırmaları

pdf

 


 

1.Adın - i Hali. - i Halinin Zamirleri

 

Кого? (Kimi?) ve Что? (Neyi?) sorularını yanıtlarken ad -i haline çekimlenir.

 

Rusça cümlelerde -i halinin en önemli işlevlerinden biri, doğrudan (eylemden etkilenen) nesneyi ifade etmesidir.

 

'Ben kitap okuyorum' cümlesinde kitap okunuyor, yani kitap doğrudan 'okumak' eyleminden etkileniyor.

 

Nesneyi doğrudan etkileyen eylemlere geçişli eylem deniyor.

 

-i halinin en önemli kullanım alanı, geçişli eylemlerle kullınımıdır.

 

Fiilin geçişli olup olmadığını anlamak için, 'Kimi?' veya 'Neyi?' sorusunu sorunuz.

Bu soruları sormakta bir sakıncası yoksa fiil geçişlidir.

 

Örneğin;

 

Kimi seviyorum? (sevmek - geçişli fiil)
Kimi koşuyorum? diye bir soru olamaz (koşmak - geçişsiz fiil)

 

-i halinde tekil isimlerin çekim ekleri

 

İsim Cinsi

Yalın Hal

-i Hali

Açıklama

eril cansız

 

 

 

eril canlı

журна́л

музе́й

 

друг

 

 

 

 

учи́тель

Ю́рий

журна́л

музе́й

 

дру́гa 

 

 

 

 

учи́теля

Ю́рия

değişmiyor

 

 

-a soneki; sözcük ünsüz harfle bitiyorsa ünsüz harften sonra eklenir

 

 soneki; sözcük й veya ь ile bitiyorsa bu harflerin yerine getirilir.

dişil (canlı veya cansız farketmez)

у́лица

 

 

 

семья́

ле́кция  

 

 

 

 

дверь

у́лицу 

 

 

 

семью́

ле́кцию

 

 

 

 

дверь

 soneki; sözcük а ile bitiyorsa а harfin yerine getirilir.

  

 soneki; sözcük я  ile bitiyorsa bu harfin yerine getirilir.

 

sözcük ь  ile bitiyorsa, değişmiyor

nötr

письмо́

мо́ре

общежи́́тие

зда́́ние

вре́мя

и́мя

письмо́

мо́ре

общежи́́тие

зда́́ние

вре́мя

и́мя

değişmiyor

 

-a ile biten eril isimler dişil gibi çekilir (-a yerine -у alır)

 

-i Halinin Zamirleri

 

Yalın Hal

- i Hali

я

меня́ [miNYA] - beni

ты

тебя́ [tiBYA] - seni

он / оно́

его́ [yiVO] - onu

она́

её́ [yiYO] - onu

мы

нас [nas] - bizi

вы

вас [vas] - sizi

они́

их [ih] - onları

 

Sözlük

 

люби́ть [lüBİT'] - sevmek

ждать [jdat'] - beklemek
повторя́ть [paftaRYAT'] - tekrarlamak, tekrar etmek
учи́ть [uÇİT'] - öğrenmek

приро́да [priROda] - tabiyat, doğa

стих [stih] - şiir
текст [tyekst] - metin
исто́рия [iSTOriya] - tarih
литерату́ра [litiraTUra] - edebiyat

 

 Alıştırma

 

Okuyunuz, Türkçeye çeviriniz

 

1.

- Ты его́ зна́ешь?

- Да, я его́ хорошо́ зна́ю. Он наш преподава́тель. 

2.

- Ты меня́ лю́бишь?

- Коне́чно, я о́чень тебя́ люблю́.  

3.

- Что ты чита́ешь?

- Я чита́ю газе́ту "Радика́л".

4.

- Ты понима́ешь э́тот текст?

- Да, понима́ю. 

5.

- Что у́чит Макси́м в шко́ле?

- Исто́рию, ру́сский язы́к и литерату́ру.

6.

- А́нна, что ты де́лаешь?

- Жду ма́му и бра́та и повторя́ю стих.

7.

- Андре́й ты чита́ешь кни́гу?

- Нет, я пишу́ письмо́.

8.

- Где ты меня́ ждёшь?

- Я тебя́ жду в магази́не "Мой дом".

9. Я живу́ в лесу́, потому́ что я о́чень люблю́ приро́ду.

  

Kendinizi kontrol ediniz

 

1.

- Onu tanıyor musun?

- Evet, onu iyi tanıyorum. O bizim öğretmenimiz.
2.

- Beni seviyor musun?

- Tabii ki, seni seviyorum.
3.

- Ne okuyorsun?

- Radikal gazetesini okuyorum.
4.

- Bu metni anlıyor musun?

- Evet, anlıyorum.
5.

- Maksim okulda neler öğreniyor?

- Tarih, Rus Dili ve Edebiyatı.
6.

- Anna, ne yapıyorsun?

- Annemi ve erkek kardeşimi bekliyor şiiri tekrar ediyorum.
7.

- Andrey, sen kitap mı okuyorsun?

- Hayır, mektup yazıyorum.
8.

- Beni nerede bekliyorsun?

- Seni 'Moy Dom' mağazasında bekliyorum.
9. Ben ormanda yaşıyorum, çünkü doğayı çok seviyorum / Doğayı çok sevdiğim için ormanda yaşıyorum.

 

 

Konuyu Pekiştiriniz (Facebook)

Rus Fıkralarla Gramer (Patates)

Rus Fıkralarla Gramer (Baba)

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

 

Ders İçeriğine Dön

 


    

2.   2. Tip Çekimli Fiiller.

 

9. Derste fiillerin 2 çekim grubu olduğunu öğrendik ve 1. çekim grubu filleri inceledik. 

 

Bu derste 2. tip fiileri, yani -ить ve -еть ile biten fiillerinin çekimini yapacağız. 

 

1. tip fiillere, şahıs çekim soneklerinde 'e' harfi yazıldığı için 'e tipi fiilleri' derken; 2. tip fiiilere 'и tipi filleri' denir çünkü; bu fiiller şahıs çekimine uğrarken son eklerinde 'и' harfi yazılır. 

 

Bu durumu daha iyi anlaybilmek için 2. tip fiillerin çekimini yapalım.

 

2. tip fiiller: 

говори́ть [gavaRİT'] - konuşmak
кури́ть [kuRİT'] - sigara içmek
звони́ть [zvaNİT'] - telefon açmak, zil çalmak 

 

Mastar Hal

говори́ть

кури́ть 

звони́ть

Я 

говорю́

                 курю́

               звоню́

Ты 

говори́шь

               ку́ришь

               звони́шь

Мы 

говори́м

               ку́рим

               звони́м

Вы 

говори́те

             ку́рите

               звони́те

Он / Она 

говори́т

              ку́рит

               звони́т

Они 

говоря́т

              ку́рят

              звоня́т

 

 

Gördüğünüz gibi; çekilmiş fiilerin soneklerinde 'я' ve 'они' durumlar hariç -и harfi bulunmakta. 

 

Önemli! 3. şahıs çoğul (они) çekimininde 1. tip fiiller -ут / -ют sonekleri, 2. tip fiilleri ise -ат / -ят sonekleri alır.

 

Alıştırma

 

Sözlük

 

Ту́рция [TURtsıya] - Türikiye
туре́цкий язы́к [tuRYEtskiy yiZIK ] - Türk dili 
по-туре́цки [patuRYEtski] - Türkçe 
ту́рок / турча́нка / ту́рки [TUrak / turÇANka / TURki] - Türk erkek / Türk kadın / Türkler

 

Росси́я [raSİya] - Rusya
ру́сский язы́к [RUskiy yiZIK] - Rus dili
по-ру́сски [paRUski] - Rusça
ру́сский / ру́сская / ру́сские [RUskiy / RUskaya / RUskiye] - Rus erkek / Rus kadın / Ruslar

 

Герма́ния [girMAniya] - Almanya
неме́цкий язы́к [niMYEtskiy yiZIK] - Alman dili
по-неме́цки [paniMYEtski] - Almanca
не́мец / не́мка / не́мцы [NYEmits / NYEMka / NYEMtsı] - Alman erkek / Alman kadın / Almanlar

 

Фра́нция [FRANtsıya] - Fransa
францу́зский язы́к [franTSUskiy yiZIK] - Fransız dili
по-францу́зски [pafranTSUski] - Fransızca
францу́з / францу́женка / францу́зы [franTSUS / franTSUjınka / franTSUzı] - Fransız erkek / Fransız kadın / Fransızlar

 

Сау́довская Ара́вия [saUdafskaya aRAviya] - Suudi Arabistan
ара́бский язы́к [aRApskiy yiZIK] - Arap dili
по-ара́бски [paaRApski] - Arapça
ара́б / ара́бка / ара́бы [aRAP / aRApka / aRAbı]- Arap erkek / Arap kadın / Araplar

 

 

Okuyunuz, Türkçeye çeviriniz

 

1. Я говорю́ по-ру́сски. А ты?  

2.

- Ты говори́шь по-туре́цки?

- Да, говорю.  

3.

- Кто звони́т?

- Никто.
4.

- Вы ку́рите?

- Нет, уже́ не курю́.

5. Не́мцы говоря́т по-неме́цки, ара́бы - по ара́бски, францу́зы - по-францу́зки, а мы говори́м по-ру́сски и по-туре́цки.

 

Kendinizi kontrol ediniz

 

1.

- Ben Rusça konuşuyorum.

- Peki sen?
2.

- Sen Türkçe konuşuyor musun?

- Evet, konuşuyorum.
3.

- Kim arıyor?

- Hiç kimse.
4.

- Siz sigara içiyor musunuz?

- Hayır, artık içmiyorum.
5. Almanlar Almanca konuşur, Araplar Arapça, Fransızlar Fransızca, biz ise Rusça ve Türkçe konuşuyoruz.

 

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

 

Ders İçeriğine Dön 

 


 

3. Bulunmak (Находиться)

 

kremlinНаходи́ться [nahaDİtsa] - bulunmak, bir yerde olmak 

-ся sonekli 2. çekim fiili

 

я нахожу́сь [nahaJUS'] - bulunuyorum
ты нахо́дишься [naHOdişsya] - bulunuyorsun
он/она/оно нахо́дится [naHOditsa] - bulunuyor
мы нахо́димся [naHOdimsya] - bulunuyoruz
вы нахо́дитесь [naHOditis'] - bulunuyorsunuz
они нахо́дятся [naHOdyatsa] - bulunuyorlar  

 

  

Örnek;

 

- Где нахо́дится ва́ша фи́рма?

Şirketiniz nerede (bulunuyor)?

 

- В Стамбу́ле.
İstanbul'da.

 

Alıştırma

 

Okuyunuz, Türkçeye çeviriniz

 

1.

- Вы зна́ете, где нахо́дится Кремль?

- Зна́ю. В Москве́, в це́нтре. 

2.

- Кто зн́ает, где нахо́дится Босфо́рский проли́в?

- Я зна́ю. В Стамбу́ле.

3. Я се́йчас нахожу́сь в Ту́рции, в го́роде Стамбу́л. А Вы?

4.

- Где нахо́дятся ба́нки и оте́ли?

- В це́нтре.

5. Эрмита́ж нахо́дится в Петербу́рге.

 

Kendnizi kontrol ediniz

 

1.

- Kremlin'in nerede olduğunu (bulunduğunu) biliyor musunuz?

- Biliyorum. Moskova'da, merkezde.
2.

- İstanbul Boğazı'nın nerede olduğunu kim biliyor?

- Ben biliyorum. İstanbul'da.
3. Ben şuanda Türkiye'deyim, İstanbul'da. Peki siz?
4.

- Banka ve oteller nerede?

- Merkezde.
5. Hermitaj Petersburg'dadır.

 

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

  

Ders İçeriğine Dön

 


   

4. Sebep Bağlacı 'Поэтому' (Onun için, -diği için, Bu nedenle / yüzden)

 

Sebep Bağlacı, 11. Derste öğrendiğimiz gibi ana ile yan cümleleri bağlarken bir olayın sebebini açıklamak için kullanılıyor. 

 

Rusçada bir çok sebep bağlacı var. Bu bağlaçlardan en yaygın kullanılan bağlaçlar,  'потому что' ve 'поэтому' bağlaçlarıdır. İlk olanı 11. derste öğrnedik. Bu derste 2. bağlacını inceleyeceğiz. 

 

поэ́тому [paEtamu] - onun için, bu nedenle, bu yüzden, -diği için

 

Örnek:

 

Я люблю́ спорт, поэ́тому я ча́сто игра́ю в футбо́л
Spor sevdiğim için sık sık futbol oynarım.

 

Karşılaşırınız:

 

Мой брат много читает, поэтому он много знает.

Erkek kardeşim çok okur, bu yüzden çok bilir.

 

Мой брат много знает, потому что он много читает. 

Erkek kardeşim çok bilir, çünkü çok okur. 

 

Alıştırma

 

Sözlük

 

му́зыка [MUzıka] - müzik
ча́сто [ÇAsta] - sık sık
дру́жный [DRUjnıy] - iyi geçinen
мла́дший [MLAtşıy] - yaşı veya görevi daha küçük olan kimse
мультфи́льм [mul'tFİLM] - çizgi film
детекти́в [detektiif] - polisiye
ка́ждый день [KAjdıy dyen'] - her gün
магнитофо́н [magnitaFON] - teyp
ещё́ [yiŞŞÖ] - henüz

 

  

 

Okuyunuz, Türkçe çeviriniz

 

1. Я люблю́ му́зыку, поэ́тому я слу́шаю магнитофо́н ка́ждый день.

2. Ива́н хорошо́ зна́ет англи́йский язы́к, поэ́тому он лю́бит чита́ть детекти́вы по-англи́йски.

3. Наша семья очень дружная, поэтому мы отдыхаем вместе.

4. Мой младший брат ещё маленький, поэтому он часто смотрит мультфильмы.

 

Kendinizi kontrol ediniz

 

1. Müzik sevdiğim için her gün teyp dinlerim.
2. İvan, İngilizceyi iyi bildiği için İngilizce polisiye okumayı sever.
3. Ailemiz, bir biri ile iyi geçinen bir aile olduğu için tatilmizi beraber yaparız.
4. Küçük kardeşim henüz ufak olduğu için sık sık çizgi filmleri seyreder.

 

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

 

Ders İçeriğine Dön

 


  

5. Diyaloglar. Kim nerede okuyor veya çalışıyor.

 

Diyalog Çalışma Talimatı

 

1. Учиться, учить, работать fiilleri inceleyin;

2. Diyalogları 2 kere dinleyin ve anlamaya çalışın;

3. Diyalogları okuyun ve çevirin. Çevirdiklerinizi gerçek çeviri ile karşılaştırın;
4. Anlamadığınız bir şey olursa şu videonun altında sorun;
5. Alıştırma yapın.

 

учи́ться [uÇİitsa] - bir yerde okumak, eğitim almak

рабо́тать [raBOtat'] - çalışmak

я учу́сь [uÇUS'] - okuyorum

ты у́чишься [Uçişsya] - okuyorsun

он / она́ у́чится [Uçitsa] - okuyor

мы у́чимся [Uçimsya] - okuyoruz

вы у́читесь [uçitis'] - okuyorsunuz

они у́чатся [uçatsa] - okuyorlar

я рабо́таю [raBOtayu] - çalışıyorum

ты рабо́таешь [raBOtayış] - çalışıyorsun

он / она́ рабо́тает [raBOtayet] - çalışıyor

мы рабо́таем [raBOtayım] - çalışıyoruz

вы рабо́таете [raBOtayıtye] - çalışıyorsunuz

они рабо́тают [raBOtayut] - çalışıyorlar

 

Önemli!

учи́ться где? - nerede okumak?

учить что? - neyi öğrenmek?

 

okumakDiyalog 1

 

- Анто́н, где ты учи́шься?
- Я учу́сь в Москве́, в университе́те.

 

  

- Anton, sen nerede okuyorsun?
- Ben Moskova'da, üniversitede okuyorum (Moskova'nın bir üniversitesinde okuyorum).

 

 

Diyalog 2

 

- Джон, где у́чится твоя́ сестра́ Ло́ра?
- Она́ у́чится в шко́ле. Она́ ещё́ ма́ленькая.

 

  

- Jon, senin kız kardeşin Lora nerede okuyor?
- O, ilk okulda okuyor. Onun yaşı daha ufak. 

 

Diyalog 3

 

- Ма Лин, где у́чатся твои́ друзья́?
- Они́ не уча́тся, они́ рабо́тают на заво́де.

 

  

- Ma Lin, arkadaşların nerede okuyor?
- Onlar okumuyor, fabrikada çalışıyorlar.

 

 

Alıştırma

 

Aşağıdaki diyaloğu Rusçaya çeviriniz.


- Ahmet, merhaba. Nasılsın? Neler yapıyorsun?
- Çalışıyorum.
- Çalışıyor musun? Nerede?
- Moskova’daki bir fabrika.
- Moskova’da mı? Sen Rusya’da mısın?
- Evet. Burada hem okuyorum, hem çalışıyorum.
- Peki nerede okuyorsun?
- Burada bir üniversitede okuyorum.
- Peki sen Rusça biliyor musun?
- Evet, ama henüz çok iyi değil. Rusçayı öğreniyorum.
- Peki Rusça artık okuyor musun? Rus harflerin çok zor olduğunu biliyorum.
- Evet, Rusça okuyorum, yazıyorum ve anlıyorum ama henüz iyi konuşmuyorum, çünkü Rusça konuşmak biraz zor.
- Çok iyi. Senin için sevindim.

 

Cevap Anahtarı

 

- Ahmet, merhaba. Nasılsın? Neler yapıyorsun?
- Здравствуй, Ахмет. Как дела? Что делаешь?

 

- Çalışıyorum.
- Работаю.

 

- Çalışıyor musun? Nerede?
- Работаешь? Где?

 

- Moskova’daki bir fabrika.
- В Москве, на фабрике.

 

- Moskova’da mı? Sen Rusya’da mısın?
- В Москве? Ты в России?

 

- Evet. Burada hem okuyorum, hem çalışıyorum.
- Да. Я здесь учусь и работаю.

 

- Peki nerede okuyorsun?
- А где ты учишься?

 

- Burada bir üniversitede okuyorum.
- Здесь в университете.

 

- Peki sen Rusça biliyor musun?
- А ты знаешь русский язык?

 

- Evet, ama henüz çok iyi değil. Rusçayı öğreniyorum.
- Да, но ещё не очень хорошо. Я учу русский язык.

 

- Peki Rusça artık okuyor musun? Rus harflerin çok zor olduğunu biliyorum.
- А ты уже читаешь по-русски? Я знаю, что русские буквы очень трудные.

 

- Evet, Rusça okuyorum, yazıyorum ve anlıyorum ama henüz iyi konuşmuyorum, çünkü Rusça konuşmak biraz zor.
- Да, я читаю, пишу и понимаю порусски, но ещё не говорю хорошо, потому что говорить по-русски немного трудно.

 

- Çok iyi. Senin için sevindim!
- Очень хорошо! Я рад за тебя!

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki şu video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki şu video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

 

Ders İçeriğine Dön

 


   

15. Derse geçmeden önce aşağıdaki diyaloğu çalışınız

 

Hikayeli Video Diyalogları 9

 

 

13. Ders          15. Ders

 

masha destek

Derslerimizi beğeniyor ve  projemizi desteklemek istiyorsanız

 

1. Youtube kanalımızdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz;

 

2. Site ve Youtube kanalımızı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz;

 

3. Maddi destek verebilirsiniz