Son Güncelleme: Salı, 26 Mart 2019 10:43

 

Ders İçeriği  

 

1. Okuma Kuralları. Diğer Okuma Kuralları
2. Adın Halleri
3. Adın -de Hali. Yer Edatları 'в' ve 'на'
4. Bir şey oynamak (Играть в...)
5. Diyalog. Что ты сейчас делаешь?

 

Dersin Ek Alıştırmaları

pdf

 


 

1. Diğer Okuma Kuralları

 

Şimdiye kadar sizinle neredeyse tüm Rusça okuma kurallarını öğrendik.


Bu derste anlatacağım son kurallar, aslında, tam olarak kural sayılmaz, daha çok sözcüklerin rahat okunması için uygulanan bir takım kolaylıklar.


Bunlar;


- ться son ekinin sert 'tsa' gibi okunması


одева́ться [adiVAtsa] - giyinmek
умыва́ться [umıVAtsa] - kendi yüzünü yıkamak

 

  

'стн' ve 'здн' üçlülerde 'т/д' harfinin okunmaması


че́стный [ÇEsnıy] - dürüst 

по́здно [POzna] - geç

 

  

'щн' birleşik ünsüzlerin 'şn' gibi okunması


помо́щник [paMOşnik] - yardımcı 

 

  

'рдц' üçlüsünün 'д' harfinin okunmaması


се́рдце [SYErtse] - kalp

 

  

'сж', 'зж', 'сш', 'зш' birleşik ünsüzlerin uzun 'j' veya 'ş' gibi okunması

 

сжига́ть [jjıGAT'] - ateşle yakıp yok etmek

езжа́й [yiJJAY] - git (araçla)

выросший [VIraşşıy] - büyümüş kimse veya bir şey

ни́зший [Nİşşıy] - en düşük, en alçak

 

   

'тч' ve 'дч' birleşik ünsüzlerin uzun 'ç' gibi okunması

 

ке́тчуп [KYEççup] - ketçap 

матч [maçç] - maç

вкла́дчик [FKLAççik] - mevduat sahibi, yatırımcı

 

  

'увств' ve 'авств' beşlilerin ilk 'в' harfinin okunmaması

 

чу́вствовать [ÇUstvavat'] - hissetmek

здра́вствуйте [ZDRAstvuytye] - merhabalar

 

   

'солнце' sözcüğü ve bu sözcükten türetilmiş diğer sözcüklerdeki 'лнц' üçlüsünün 'л' harfinin okunmaması

 

со́лнце [SOntse] - güneş

солнцезащи́тный [sontsezaŞŞİtnıy] - güneş koruyucu (солнцезащитные очки - güneş gözlüğü)

 

   

'что' sözcüğünde ve bu sözcükten türetilmiş diğer sözcüklerdeki 'чт' ikilisinin 'şt' gibi okunması

 

что [şto] - ne; ki

что-нибудь [ştoniBUT'] - her hangi bir şey

потому что [pataMUşta] - çünkü

 

  

 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


    

2. Adın Halleri

 

Rusçada ad oldukça gelişmiş bir çekim sistemine sahiptir.

 

Toplam 6 ad hali var ve her ad, tekil ve çoğul şekli ayrı ayrı olmak üzere bu hallere göre çekilir.

 

Söz konusu çekimlere geçmeden önce ad halinin tam olarak ne olduğunu görelim. Bunun için; Türkçe bir sözcük örnek olarak alıp onu çekelim.


Örneğin, 'ev' sözcüğünün çekimi yapalım

 

Hal Tanımı

Örnek Cümleler

yalın hal / yalın durum

Bu bir ev.

-in hali / tamlayan durumu

Evin penceresi.

-e hali / yönelme durumu

Bu (şey), eve lazım.

-i hali / belirtme durumu

Evi görüyorum.

-ile hali / araç durumu

Evle ilgili sorun var.

-de hali / bulunma (kalma) durumu veya edatlı hal

Evde kimler var?

 

Ad hallerinin Rusça adları, soru ve kısaltmaları şöyle  

 

Türkçe Hal

Rusça Hal

Kısaltma

Soru

Örnek

yalın hal

Имени́тельный паде́ж

И.п.

Кто? (kim?)

Что? (ne?)

Э́то дом.

-in hali

Роди́тельный паде́ж

Р.п.

Кого́? (kimin?)

Чего́? (neyin?)

Окно́ до́ма.

- e hali

Да́тельный паде́ж

Д.п.

Кому́? (kime?)

Чему́?(neye?)

Э́то на́до до́му.

- i hali

Вини́тельный паде́ж

В.п.

Кого́? (kimi?)

Что? (neyi?)

Я ви́жу дом.

- ile hali

Твори́тельный паде́ж

Т.п.

Кем? (kiminle?)

Чем? (neyle?)

Пробле́ма с до́мом.

-de hali

Предло́жный паде́ж

П.д.

О ком? (kim hakkında?)

О чем? (ne hakkında?)

Кто в до́ме.

 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

Rus Fıkralarla Gramer (На кухне)

Rus Fıkralarla Gramer (Где можно отдохнуть?)

 

Ders İçeriğine Dön 

 


 

3. Adın -de Hali. Yer Edatları 'в' ve 'на'

 

-de hali, edatlı hal olarak ta bilinir. Diğer hallerde edatlı ve edatsız kullanım biçimleri mevcut iken bu halde edatsız cümle kuruluşu olmaz.


-de hali iki temel fonksiyonu yerine getirir:


1. Где? (Nerede?) sorusuna cevap verir
2. О ком? / О чём? (Kim hakkında? / Ne hakkında?) sorularına cevap verir

 

Bu derste -de halinin 1. fonksiyonunu öğreneceğiz

 

Где? (Nerede?)


v na -de hali, 'Nerede?' sorusuna cevap verirken 'в' (içinde) ve 'на' (üstünde) yer edatları ile kullanılır


Örneğin,


Где кни́га? - Кни́га на столе́.
Kitap nerede? - Kitap masanın üzerinde (masada).

 

Где соба́ка? - Соба́ка в до́ме.
Köpek nerede? - Köpek bir evin içinde (bir evde).

 

 

 

-de halinde tekil isimlerin çekim ekleri   

 

İsim Cinsi

Yalın Hal

-de Hali

Açıklama

eril

журна́л - dergi

друг - arkadaş

 

 

учи́тель - öğretmen

музе́й - müze

 

Ю́рий 

в журна́ле

в дру́ге

 

 

на учи́теле

в музе́е

 

на Ю́рии

  soneki; sözcük,

1. ünsüz harf ile bitiyorsa; ünsüz harften sonra eklenir,

2. veya  ile bitiyorsa; bu harflerin yerine getirilir. 

  soneki; sözcüğün  sondan önce и harfi varsa; son harfin yerine getirilir.

dişil

у́лица - sokak

семья́ - aile

 

ле́кция - konferans

 

 

 

дверь - kapı

на у́лице

в семье́

 

на ле́кции

 

 

 

на двери́

  soneki; sözcük а veya  ile bitiyorsa; bu harflerin yerine getirilir.  

  soneki;

1. sözcüğün  sondan önce и harfi varsa; son harfin yerine getirilir,

2. sözcük -ь ile bitiyorsa;  yerine и harfi getirilir.

nötr

письмо́ - mektup

 

 

 

мо́ре - deniz 

 

общежи́тие - yurt

зда́ние -bina  

 

 

вре́мя - zaman

и́мя - isim

в письме́

 

 

 

на мо́ре 

 

в общежи́тии

в зда́нии

 

 

во вре́мени

в и́мени

 soneki; sözcük

о harfi ile bitiyorsa; bu harfin yerine getirilir.

 

sözcük e harfi ile bitiyorsa bir değişiklik olmuyor.

 soneki; sözcüğün  sondan önce и harfi varsa; son harfin yerine getirilir.

 

-ени soneki, sözcük -мя ile bitiryorsa я harfinin yeine getirilir.

 

Bazı istisnalar hariç, Rusça şehir ve ülke isimleri ile ve kapalı mekanları ifade eden adlarla 'в', açık alan ve çeşitli aktiviteleri (opera, konser, ders vb.) ifade eden adlarla ise  'на' edatları kullanılır.

 

Örneğin;

 

В

На

в Росси́и - Rusya'da

на у́лице  - sokakta

в Москве́  - Moskov'da

на мо́ре  - denizde

в Петербу́рге - Petersburg'da

на стадио́не  - stadyumda

в Ту́рции  - Türkiye'de

на пло́щади  - meydanda

в Стамбу́ле  - İstanbul'da

на проспе́кте  - caddede

в университе́те  - üniversitede

на пля́же  - plajda

в шко́ле  - okulda

на по́ле  - tarlada(kırda)

в рестора́не  - restoranda

на рабо́те - işte

в кафе́  - kafede

на уро́ке - derste

  

  

Bunları Hatırlayınız!

 

на заво́де  - fabrikada (ağır sanayi ve büyük üretim)
на фа́брике  - fabrikada (hafif sanayi ve orta ölçekte üretim)
на по́чте  - postanede
до́ма  - evde

 

Alıştırma


Okuyunuz, Türkçeye çeviriniz

 

Sözlük

 

кошелё́к - cüzdan
отдыха́ть  - dinlenmek, tatil yapmak
сейча́с  - şimdi

 

1. Э́тот журна́л на столе́, а э́тот в столе́.

2.

- Мой кошелё́к в су́мке. А твой где?

- До́ма.   

3.

- Где ты сейча́с?

- На рабо́те. А ты?

- А я до́ма.  

4.

- Где на́ши де́ти?

- Они́ в шко́ле.   

5.

- Где рабо́тает твой дя́дя?

- На фа́брике.    

6.

- Где се́йчас твои́ друзья́?

- О́ни в рестора́не, обе́дают.    

7.

- Тебе́ нра́вится рабо́тать на заво́де "Зени́т"?

- Да, о́чень нра́вится. 

8.

- Его́ се́стра сейча́с в Москве́?

- Нет, она́ в Анта́лии, отдыха́ет на мо́ре.

 

Kendinizi kontrol ediniz

 

1. Bu dergi masanın üzerinde, şu ise masanın içindedir.
2.

- Benim cüzdanım çantamda.

- Peki seninki?

- Evde.

3.

- Neredesin şimdi?

- İşteyim. Peki sen?

- Evdeyim.

4.

- Çocuklarımız nerede?

- Onlar okulda.

5.

- Dayın nerede çalışıyor?

- Fabrikada.

6.

- Arkadaşların şimdi nerede?

- Onlar restoranda, öğle yemeğini yiyorlar.

7.

- 'Zenit' fabrikasında çalışmak hoşuna gidiyor mu?

- Evet, çok hoşuma gidiyor.

8.

- Onun (eril) kız kardeşi şimdi Moskova'da mı?

- Hayır, o Antalya'da, sahilde tatil yapıyor. 

 

 

Bölümün Alıştırması 1 (Facebook)

Bölümün Alıştırması 2 (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


   

4. Bir şey oynamak (Играть в...) 

 

игра́ть в ...  - bir şey oynamak ...

игра́ть в футбо́л  - futbol oynamak
игра́ть в баскетбо́л - basketbol oynamak

 

  

nardiSözlük

 

ша́хматы [ŞAhmatı] - satranç (ismin tekil hali yok)
ка́рты [KARtı] - iskambil kağıtları
на́рды [NARdı] - tavla (ismin tekil hali yok)
мяч [myaç] - top

 

  

Alıştırma

 

Okuyunuz, çeviriniz

 

1. Мой брат о́чень хорошо́ игра́ет в баскетбо́л.

2. Оле́г и И́горь сейча́с игра́ют в ша́хматы.    

3. Я и мои́ друзья́ ве́чером лю́бим игра́ть в на́рды.   

4.

- Почему́ твой друг не хо́чет игра́ть в ка́рты?

- Потому́ что он не лю́бит ка́рты, ему́ нра́вятся на́рды. 

5.

- Почему́ де́ти не до́ма?

- Потому́ что они́ игра́ют в мяч в па́рке. 

6.

- Почему́ ты не игра́ешь в футбо́л?

- Потому́ что я люблю́ баскетбо́л.  

 

Kendinizi kontrol ediniz

 

1. Erkek kardeşim çok iyi basketbol oynar.
2. Oleg ve İgor şimdi satranç oynuyorlar.
3. Ben ve arkadaşlarım akşamleyin tavla oynamayı severiz.
4.

- Arkadaşın neden iskambil kağıtları oynamak istemiyor?

- Çünkü o, iskambil kağıtları sevmez, tavla sever.

5.

- Çocuklar neden evde değiller?

- Çünkü onlar parkta top oynuyorlar.
6.

- Neden futbol oynamıyorsun?

- Çünkü basketbol severim.

 

 

Bölümün Alışıtrması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


  

5. Diyalog. Что ты сейчас делаешь? 

 

tenis- Здра́вствуй, А́нна!
- Приве́т, Ива́н!
- А что ты сейча́с де́лаешь?
- Ничего́. Я сегóдня отдыха́ю.
- А Анто́н? Ты не зна́ешь, где он?
- Он то́же отдыха́ет сего́дня. Я ду́маю, что он сейча́с на стадио́не.
- Игра́ет в те́ннис?
- Как обы́чно.
- Ну хорошо́, А́нна, до свида́ния!
- До свида́ния, до встре́чи!

 

 

- Merhaba, Anna.
- Selam, İvan.
- Sen şimdi ne yapıyorsun?
- Hiç. Bugün istirahat ediyorum.
- Peki Anton? Onun nerede olduğunu biliyor musun (bilmez misin? - kibar soru şekli)
- O da bugün dinleniyor. Stadyumda olduğunu düşünüyorum
- Tenis mi oynuyor?
- Her zamanki gibi.
- Tamam, o zaman, Anna, hoşça kal.
- Hoşça kal, görüşmek üzere.

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

 


 

14. Derse geçmeden önce aşağıdaki diyaloğu ve okuma parçalarını çalışınız

 

Hikayeli Video Diyalogları. 8.Diyalog

Okuma Parçası 5

Okuma Parçası 7

Okuma Parçası 9

Okuma Parçası 10

Okuma Parçası 11

 

 

12. Ders          14. Ders

 

 

masha destekDerslerimi beğeniyor ve projelerime destek vermek istiyorsanız;

Bunun için;

1. Youtube kanalımdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz.

 

2. Site ve Youtube kanalımı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz. 

 

3. Ayrıca; maddi destek verebilir ve Başlangıç Seviye Derslerine sahip olabilirsiniz. Detaylar için buraya tıklayınız.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

0 #37 Admin Murat 17-10-2019 12:20
Саида,

Дома - yer zarf
В доме - isim.

İkisi de yer belirtiyor.


Я живу в этом доме. (bu evde yaşıyorum (evi vurguluyoruz))
Я обычно обедаю дома. (öğle yemeğimi genellikle evde yiyorum (nerede yediğimi vurguluyorum))

Кот в доме или на улице ? Kedi evde mi yoksa sokakta mı?

Burada sorduğumuz kedi herhangi bir evin içinde mi yoksa sokakta mı ?

Мама дома ? Annem evde mi ?
Нет, она в доме номер 5. Hayır. 5 numaralı evde.

''Дома" daha çok kendi evimiz için kullanırız.
''в доме" ise herhangi bir evde.

"Дома" aynı zamanda kendi ülkeniz, ana vatanınız anlamında da kullanılabilir.

''Наконец-то я дома!" sonunda evimdeyim (kendi ülkemdeyim.
0 #36 Саида 17-10-2019 10:15
Merheba,Alina hanım,orada bir yerde Дома da yazmışsınız(evde),bir yerde в доме de yazmışsınız,bunlar neyle ilgili
0 #35 Albina 02-02-2019 12:48
Ayda merhaba. Evet, aynen öyle oluyor (like) bir tek naş değil de mı doma - biz evdeyiz. iyi derler ve devamında bşarılar dilerim (smile)
0 #34 Ayda 26-01-2019 16:58
Merhaba Albina.Ya doma oldugundan
Ti doma
On .ana doma
Vi doma
Naş doma
Oni doma
Boyle oluyormu?
Sizin videolardan çox şey oyrendim.Teşekkür edirem
0 #33 Albina 21-11-2018 13:45
Emre, evet о чём? olacak. Rusça'da birçok yazılı kaynaklarda ё yerine е yazılır ama sözcüğün orijinali neyse öyle okunur. Türkçe'de şapkalı a gibi.
0 #32 Albina 21-11-2018 13:43
Emre, я думаю sözcüğünden sonra что [şto] sözcüğü geldiği için iki sözcük birleşince (ulama kuralı) böyle duyuluyor [ya dumayuşto]
+1 #31 Emre 18-11-2018 03:06
Hocam; 2 . bölümde
de halindeki tabloda "О чем?" yazılmış. Bu "О чём?" olmayacak mı?
+1 #30 bilal 02-05-2018 19:52
anladım hocam teşekürler :)
0 #29 Albina 02-05-2018 18:12
bilal, kız kardeşi kimin? bir erkeğinki (onun), değil mi? erkeğin olduğuna göre 'его' olmalı
0 #28 bilal 02-05-2018 17:07
hocam 13.ders 3. bölüm de 8. alıştırma da yivo yerine yiyo olması gerekmiyor mu ?kız kardeş den bahsediyor orada :)