Son Güncelleme: Salı, 26 Mart 2019 10:42

 

Ders İçeriği  

 

1. Okuma Kuralları. "жч", "зч" ve "сч" Ünsüz Çiftlerinin Yumuşak "şş" veya "şç" Gibi Okunması
2. Fiillerde Zaman
3. Fiilin Şimdiki Zamanı. 1. Tip Çekimi Yeni Fiiller. 'Никто' ve 'Ничего' Olumsuz Zamirleri
4. Belirteç. Durum Belirteci (Nasıl? Ne şekilde?)
5. Diyaloglar. По-русски...(Rusça...)

 

Dersin Ek Alıştırmaları

pdf 

 


 

1."жч", "зч" ve "сч" Ünsüz Çiftlerinin Yumuşak "şş"  Gibi Okunması

 

Birleşik ünsüzler 'жч', 'зч' ve 'сч' uzun ve yumuşak "şş" gibi okunur.

 

Örneğin;

 

мужчи́на [muŞŞİna] - adam

перебе́жчик [piriBYEşşik] - düşmana geçen kaçak

 

гру́зчик [GRUşşik] - yükçü

перево́зчик [piriVOşşik] - nakliyeci

навязчивый [naVYAşşivıy] - sırnaşık

 

сча́стье [şşyast'ye] - mutluluk

счёт [şşöt] - hesap

расчёска [raŞŞÖska] - tarak

 

 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


    

2. Fiillerde Zaman

 

Fiillerde zaman, bir hareketin ne zaman yapıldığını gösterir. Fiilin belirttiği hareket; ya geçmiş zamanda yapılmış, ya şimdiki zamanda yapılmakta, ya da gelecek zamanında yapılacaktır.

 

Rusça'da eylemler şimdiki (настоящее время), gelecek (будущее время) ve geçmiş (прошедшее время), zaman olmak üzere üç zaman altında incelenmektedirler.


Rusça'da eylemin zaman sistemi fazla gelişmiş değildir; çünkü zaman işlevi burada büyük ölçüde hal olgusu tarafından yerine getirilir. 

 

Fiilin hal kavramı bir hareketin başarıyla sonuçlanıp sonuçlanmadığını aktarır.

 

Bir kere başarıyla sonuçlanmış olan hareket TAMAMLANMIŞ eylem haliyle ifade edilir.

 

Başarıyla sonuçlanmamış olan hareket ise (halen devam etmekte olan veya bir kereden fazla meydana gelen) TAMAMLANMAMIŞ eylem haliyle ifade edilmekte.

 

'Знать' fiili zaman çekimi örneği

 

знать - bilmek (eylemin tamamlanmamış hali)

узнать - öğrenmek (eylemin tamamlanmış hali)

 

Şimdiki Zaman

Geçmiş Zaman

Gelecek Zaman

зна́ю - biliyorum

знал - biliyordu (tamamlanmamış hal)

Bileşik: бу́ду знать - biliyor olacağım (tamamlanmamış halindeki fiil ile oluşturulur)

 

узна́л - öğrendi (tamamlanmış hal)

Basit: узна́ю - öğreneceğim

(tamamlanmış halindeki fiil ile oluşturulur)

 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


 

3. Fiilin Şimdiki Zamanı. 1. Tip Çekimi Yeni Fiiller. 'Никто' ve 'Ничего' Olumsuz Zamirleri.

 

Şimdiki zaman (geniş zaman da bu zaman altında incelenmekte) konuşma anında gerçekleştirilen ya da sürekli, sık sık yapılan hareketler için yapılmaktadır.

 

Eylemlerin şimdiki zamanı sadece tamamlanmamış fiilerin şahıs çekimi ile yapılmaktadır. 

 

Şimdiki zamanda olan fiillerine yönelik sorulan sorular:

 

что делать? - ne yapmak?

что я делаю? - ne yapıyorum?

что ты делаешь? - ne yapıyorsun?

что он / она / оно делает? - ne yapıyor?

что мы делаем? - ne yapıyoruz?

что вы делаете? - ne yapıyorsunuz?

что они делают? - ne yapıyorlar?

 

9. Derste -ать ile biten 1. tip fiilerin, yani 'е' tipi fiillerinin çekimini ve tamamanmamış durumda olan ilk 5 fiil öğrendik:

знать, работать, делать, понимать, читать.

 

1. tip yeni fiiler (fiillerin tamamlanmamış durumları):

 

писа́ть [piSAT'] - yazmak

гуля́ть [guLYAT'] - gezinmek, dolaşmak

игра́ть [iGRAT'] - oynamak

за́втракать [ZAftrakat'] - kahvaltı etmek

обе́дать [aBYEdat'] - öğle yemeğini yemek

у́жинать [Ujınat'] - akşam yemeğini yemek

рабо́тать [raBOtat'] - çalışmak

отдыха́ть [addıHAT'] - istirahat etmek, dinlenmek

 

fiillerin şahıs çekimlerini sesli dosyada dinleyebilirsiniz

 

 

 

Öğrendiğimiz fiilerle alıştırma yapmadan önce 'hiç kimse' ve 'hiç birşey' olumsuz zamirlerinin Rusçasını öğrenelim.

 

hiçkimse - никто́ [niKTO]

hiçbirşey - ничего́ [niçiVO]

 

Kullanım örnekleri:

 

- Кто знает? - Kim biliyor?

- Никто не знает. - Kimse bilmiyor.

 

- Что вы здесь делаете? - Burada ne yapıyorsunuz?

- Ничего не делаю. - Hiç birşey yapmıyorum.

 

Alıştırma

 

Okuyunuz, Türkçeye çeviriniz

 

1. Что ты де́лаешь? - Гуля́ю, а ты? - А я ничего́ не де́лаю.
2. Кто здесь рабо́тает? - Никто́ не рабо́тает.
3. Что здесь де́лают э́ти де́ти? - Они́ игра́ют
4. Кто там за́втракает? - Никто́ не за́втракает.
5. Что ты сего́дня обе́даешь? - Ничего́.
6. Мы у́жинаем у́тром? - Нет, мы у́жинаем ве́чeром.
7. Она́ отдыха́ет? - Нет, она́ рабо́тает.
8. А что он де́лает? - Он пи́шет письмо́.
9. Вы чита́ете? - Нет. - А что вы де́лаете? - Ничего́ не де́лаю.
10. Кто здесь хорошо́ пи́шет по-ру́сски? - Никто́ не пи́шет.

 

Kendinizi kontrol ediniz

 

 

1. Ne yapıyorsun? - Dolaşıyorum, peki sen? - Ben bir şey yapmıyorum

2. Burada kimler çalışıyor? - Kimse çalışmıyor.
3. Bu çocuklar burada ne yapıyor? - Oynuyorlar.
4. Orada kim kahvaltı ediyor? - Kimse kahvaltı etmiyor.
5. Bugün öğle yemeğinde ne yiyorsun? - Hiç bir şey.
6. Biz akşam yemeğini sabah mı yiyoruz? - Hayır, akşam yemeğini akşam yiyoruz.
7. O dinleniyor mu? - Hayır, o çalışıyor.
8. Peki o ne yapıyor? - O mektup yazıyor.
9. Siz (kitap) okuyor musunuz ? - Hayır. - Peki ne yapıyorsunuz? - Hiç bir şey yapmıyorum.
10. Burada Rusça kim iyi yazıyor? - Kimse yazmıyor.

 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

Rus Fıkralarla Gramer (Конкуренция)

Rus Fıkralarla Gramer (Письмо)  

 

Ders İçeriğine Dön

 


   

4. Belirteç. Durum Belirteci (Nasıl? Ne şekilde?)

 

Belirtec (zarf) bir durumunu açıklayan veya bir hareketin nasıl, nerede, ne zaman, niçin yapıldığını anlatan sözcük türüdür.


İsimlerden, sıfatlardan, sayılardan ve fiillerden türetilir. Sıfatlar gibi cins, sayı ve hal çekimini almaz.

 

Sıfatlar konusunu hatırlamıyorsanız tıklayınız.

 

Bu derste sıfatlardan türetilmiş Durum Belirteçleri ile tanışalım.


Durum Belirteci; 'Как?' - 'Nasıl? Ne şekilde?' sorulara cevap vererek sıfat soneki yerine -o harfi getirilmek suretiyle oluşur

 

Örneğin;

 

Sıfat

Belirteç

Како́й / кака́я / како́е / каки́е?

Nasıl bir ...? / Hangi?

Как?

Ne şekilde? (Nasıl?)

Краси́вый го́род.

Güzel bir şehir.

Здесь краси́во.

Burası güzeldir.

Интере́сная кни́га.

İlginç bir kitap.

Э́то интере́сно.

Bu ilginçtir.

Хоро́ший па́рень.

İyi bir delikanlı.

Он хорошо́ рабо́тает.

O, iyi çalışıyor.

Плохо́й фильм.

Kötü bir filim.

Я пло́хо зна́ю ру́сский язы́к.

Rusçayı kötü biliyorum.

 

Alıştırma


Okuyunuz, Türkçeye çeviriniz

 

1. Я э́тот го́род о́чень хорошо́ зна́ю.
2. Тебе́ здесь нра́вится? - Непло́хо.
3. Интере́сно, ско́лько сто́ит э́тот шарф?
4. Он о́чень краси́во пи́шет.

 

Kendinizi kontrol ediniz

 

 

1. Ben bu şehri çok iyi bilirim.

2. Burayı beğeniyor musun? - Fena değil.
3. Acaba, bu kaşkolün fiyatı nedir?
4. O, çok güzel yazıyor.

 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

Konuyu Pekiştiriniz 1 (Facebook)

Konuyu Pekiştiriniz 2 (Facebook)  

 

Ders İçeriğine Dön

 


  

5. Diyaloglar. По-русски...(Rusça...)

 

porusskiпо-ру́сски [paRUski] - Rusça
по-кита́йски [pakTAYski] - Çince
по-францу́зки [pafranTSUzki] - Fransızca
по-туре́цки [patuRYEtski] - Türkçe

зна́чить [ZNAçit'] - demek

зна́чит [ZNAçit] - demek ki

 

 

Diyalog 1

 

- Ива́н, ты пи́шешь по-кита́йски?
- Да, пишу́.
- Ты хорошо́ пи́шешь?
- Нет, ещё́ не о́чень (хорошо́).

 

 

- İvan, sen Çince yazıyor musun?

- Evet, yazıyorum.
- İyi mi yazıyorsun?
- Hayır, henüz çok iyi değil.

 

Diyalog 2

 

- Анто́н, како́й твой родно́й язы́к?
- Ру́сский.
- Зна́чит, ты хорошо́ чита́ешь, пи́шешь и понима́ешь по-ру́сски?
- Коне́чно.
- Скажи́, пожа́луйста, как по-ру́сски "sport"
- Спорт.

 

 

- Anton, senin ana dilin nedir?

- Rusça.
- Demek ki, sen Rusça iyi okuyor, yazıyor ve anlıyorsun, değil mi?
- Tabii ki.
- Söyler misin, lütfen, Rusça 'spor' nedir?
- Спорт.

 

Diyalog 3

 

- Скажи́те, кто здесь чита́ет или пи́шет по-францу́зки?
- Никто́. Здесь никто́ не чита́ет и не пи́шет по-францу́зки

 

 

- Söyler misiniz, burada kim Fransızca okuyor veya yazıyor.

- Hiç kimse. Burada Fransızca kimse okumuyor ve yazmıyor.

 

Diyalog Çalışma Talimatı ve Alıştırması

 


 

13. Derse geçmeden önce aşağıdaki diyaloğu çalışınız

 

Hikayeli Video Diyalogları. 7. Diyalog

 

 

11. Ders          13. Ders

 

 

 

masha destekDerslerimi beğeniyor ve projelerime destek vermek istiyorsanız;

Bunun için;

1. Youtube kanalımdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz.

 

2. Site ve Youtube kanalımı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz. 

 

3. Ayrıca; maddi destek verebilir ve Başlangıç Seviye Derslerine sahip olabilirsiniz. Detaylar için buraya tıklayınız.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

0 #21 Саида 14-10-2019 06:03
Merhebalar ,ben tam olarak şu mevzuyu anlamadım,krasivo neyin yanında geliyor,mesele güzel şehirdir.Krasivo qorod,yoksa ben tam olarak anlayamadım.Nasıl bir şehir aynı şey diyilmi
0 #20 Albina 09-09-2019 21:53
Ayhan Can, yazdığım gibi okuyun. Robotlar bazen tam telaffuz edemiyor. Yine de takıldığınız zaman bana o sözcüğün telaffuz linkini paylaşın, beraber kontrol edelim.
0 #19 Ayhan Can 04-09-2019 13:28
hocam bu 1. konu da (ŞŞ diye okunan birleşik ünsüzler) dict.com 'da jç zç sç diye telafuz ediyor bariz bir şekilde. Biz her zaman gördüğümüzde sizin gibi mi telafuz etmeliyiz
0 #18 Albina 05-06-2018 10:30
Adana, я хорошо = я (чувтсвую себя) хорошо = kendimi iyi hissediyorum, yani iyiyim
я - хороший - ben iyi biriyim

я нормально = я (чувствую себя) нормально - kendimi normal hissediyorum, fena değilim

я - нормальный - ben normal bir insanım, normal biriyim
0 #17 Adana 05-06-2018 02:31
instagram.com/p/BjhFRD6HWEp/ Albina Hanım burda я хорошо ve я нормально diyor, bu yanlış bir kullanım değil mi , Burda я нормальный veya нормальн demesi gerek değil mi, nasıl bi zarfı kendisini nitelemek için kullanıyor ?
+1 #16 Afrasiyab 04-06-2018 21:21
Çok teşekkürler hocam , öğreniyoruz sayenizde
0 #15 Albina 04-06-2018 19:32
Afdariyab, masa yerine это sözcüğü kullanamayız. ismin yerine sadece şahıs zamirleri kullanılır. стол - он olduğu için - хороший olacak.
это хорошо - bu iyidir - sadece olay ve durumlar için kullanılır ve bu tür cümlelerde это sözcüğü bir işaret takısı, zamiri değil.

işaret zamiri sıfat gibi какой? sorusuna cevap verir
какой стол? - этот стол.
çekimini bu sayfada yaptırabilirsiniz bezbukv.ru/inflect/этот
0 #14 Afrasiyab 04-06-2018 19:02
Son olarak ето diğer zamirler gibi değişiyor mu hal eki alıyor mu
мой я мне меня gibi
0 #13 Afradiyab 04-06-2018 18:52
Hocam mesela ben ето yu masayı kastetmek için kullandım, ето хорошо mu demeliyiz yoksa ето хороший mi demek gerek ? siz yukarıdaki tabloda neyi kastettiniz ?
0 #12 mehti 19-03-2018 21:39
(thanks) Большое спасибо