Son Güncelleme: Cuma, 10 Ocak 2020 16:55

 

Ders İçeriği  

 

1. Okuma Kuralları. "жч", "зч" ve "сч" Ünsüz Çiftlerinin Yumuşak "şş" veya "şç" Gibi Okunması
2. Fiillerde Zaman
3. Fiilin Şimdiki Zamanı. 1. Tip Çekimi Yeni Fiiller. 'Никто' ve 'Ничего' Olumsuz Zamirleri
4. Belirteç. Durum Belirteci (Nasıl? Ne şekilde?)
5. Diyaloglar. По-русски...(Rusça...)

 

Dersin Ek Alıştırmaları

pdf 

 


 

1."жч", "зч" ve "сч" Ünsüz Çiftlerinin Yumuşak "şş"  Gibi Okunması

 

Birleşik ünsüzler 'жч', 'зч' ve 'сч' uzun ve yumuşak "şş" gibi okunur.

 

Örneğin;

 

мужчи́на [muŞŞİna] - adam

перебе́жчик [piriBYEşşik] - düşmana geçen kaçak

 

гру́зчик [GRUşşik] - yükçü

перево́зчик [piriVOşşik] - nakliyeci

навязчивый [naVYAşşivıy] - sırnaşık

 

сча́стье [şşyast'ye] - mutluluk

счёт [şşöt] - hesap

расчёска [raŞŞÖska] - tarak

 

 

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

 

Ders İçeriğine Dön

 


    

2. Fiillerde Zaman

 

Fiillerde zaman, bir hareketin ne zaman yapıldığını gösterir. Fiilin belirttiği hareket; ya geçmiş zamanda yapılmış, ya şimdiki zamanda yapılmakta, ya da gelecek zamanında yapılacaktır.

 

Rusça'da eylemler şimdiki (настоящее время), gelecek (будущее время) ve geçmiş (прошедшее время), zaman olmak üzere üç zaman altında incelenmektedirler.


Rusça'da eylemin zaman sistemi fazla gelişmiş değildir; çünkü zaman işlevi burada büyük ölçüde hal olgusu tarafından yerine getirilir. 

 

Fiilin hal kavramı bir hareketin başarıyla sonuçlanıp sonuçlanmadığını aktarır.

 

Bir kere başarıyla sonuçlanmış olan hareket TAMAMLANMIŞ eylem haliyle ifade edilir.

 

Başarıyla sonuçlanmamış olan hareket ise (halen devam etmekte olan veya bir kereden fazla meydana gelen) TAMAMLANMAMIŞ eylem haliyle ifade edilmekte.

 

'Знать' fiili zaman çekimi örneği

 

знать - bilmek (eylemin tamamlanmamış hali)

узнать - öğrenmek (eylemin tamamlanmış hali)

 

Şimdiki Zaman

Geçmiş Zaman

Gelecek Zaman

зна́ю - biliyorum

знал - biliyordu (tamamlanmamış hal)

Bileşik: бу́ду знать - biliyor olacağım (tamamlanmamış halindeki fiil ile oluşturulur)

 

узна́л - öğrendi (tamamlanmış hal)

Basit: узна́ю - öğreneceğim

(tamamlanmış halindeki fiil ile oluşturulur)

 

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

 

Ders İçeriğine Dön

 


 

3. Fiilin Şimdiki Zamanı. 1. Tip Çekimi Yeni Fiiller. 'Никто' ve 'Ничего' Olumsuz Zamirleri.

 

Şimdiki zaman (geniş zaman da bu zaman altında incelenmekte) konuşma anında gerçekleştirilen ya da sürekli, sık sık yapılan hareketler için yapılmaktadır.

 

Eylemlerin şimdiki zamanı sadece tamamlanmamış fiilerin şahıs çekimi ile yapılmaktadır. 

 

Şimdiki zamanda olan fiillerine yönelik sorulan sorular:

 

что делать? - ne yapmak?

что я делаю? - ne yapıyorum?

что ты делаешь? - ne yapıyorsun?

что он / она / оно делает? - ne yapıyor?

что мы делаем? - ne yapıyoruz?

что вы делаете? - ne yapıyorsunuz?

что они делают? - ne yapıyorlar?

 

9. Derste -ать ile biten 1. tip fiilerin, yani 'е' tipi fiillerinin çekimini ve tamamanmamış durumda olan ilk 5 fiil öğrendik:

знать, работать, делать, понимать, читать.

 

1. tip yeni fiiler (fiillerin tamamlanmamış durumları):

 

писа́ть [piSAT'] - yazmak

гуля́ть [guLYAT'] - gezinmek, dolaşmak

игра́ть [iGRAT'] - oynamak

за́втракать [ZAftrakat'] - kahvaltı etmek

обе́дать [aBYEdat'] - öğle yemeğini yemek

у́жинать [Ujınat'] - akşam yemeğini yemek

рабо́тать [raBOtat'] - çalışmak

отдыха́ть [addıHAT'] - istirahat etmek, dinlenmek

 

fiillerin şahıs çekimlerini sesli dosyada dinleyebilirsiniz

 

 

 

Öğrendiğimiz fiilerle alıştırma yapmadan önce 'hiç kimse' ve 'hiç birşey' olumsuz zamirlerinin Rusçasını öğrenelim.

 

hiçkimse - никто́ [niKTO]

hiçbirşey - ничего́ [niçiVO]

 

Kullanım örnekleri:

 

- Кто знает? - Kim biliyor?

- Никто не знает. - Kimse bilmiyor.

 

- Что вы здесь делаете? - Burada ne yapıyorsunuz?

- Ничего не делаю. - Hiç birşey yapmıyorum.

 

Alıştırma

 

Okuyunuz, Türkçeye çeviriniz

 

1. Что ты де́лаешь? - Гуля́ю, а ты? - А я ничего́ не де́лаю.
2. Кто здесь рабо́тает? - Никто́ не рабо́тает.
3. Что здесь де́лают э́ти де́ти? - Они́ игра́ют
4. Кто там за́втракает? - Никто́ не за́втракает.
5. Что ты сего́дня обе́даешь? - Ничего́.
6. Мы у́жинаем у́тром? - Нет, мы у́жинаем ве́чeром.
7. Она́ отдыха́ет? - Нет, она́ рабо́тает.
8. А что он де́лает? - Он пи́шет письмо́.
9. Вы чита́ете? - Нет. - А что вы де́лаете? - Ничего́ не де́лаю.
10. Кто здесь хорошо́ пи́шет по-ру́сски? - Никто́ не пи́шет.

 

Kendinizi kontrol ediniz

 

 

1. Ne yapıyorsun? - Dolaşıyorum, peki sen? - Ben bir şey yapmıyorum

2. Burada kimler çalışıyor? - Kimse çalışmıyor.
3. Bu çocuklar burada ne yapıyor? - Oynuyorlar.
4. Orada kim kahvaltı ediyor? - Kimse kahvaltı etmiyor.
5. Bugün öğle yemeğinde ne yiyorsun? - Hiç bir şey.
6. Biz akşam yemeğini sabah mı yiyoruz? - Hayır, akşam yemeğini akşam yiyoruz.
7. O dinleniyor mu? - Hayır, o çalışıyor.
8. Peki o ne yapıyor? - O mektup yazıyor.
9. Siz (kitap) okuyor musunuz ? - Hayır. - Peki ne yapıyorsunuz? - Hiç bir şey yapmıyorum.
10. Burada Rusça kim iyi yazıyor? - Kimse yazmıyor.

 

 

Rus Fıkralarla Gramer (Конкуренция)

Rus Fıkralarla Gramer (Письмо)

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

 

Ders İçeriğine Dön

 


   

4. Belirteç. Durum Belirteci (Nasıl? Ne şekilde?)

 

Belirtec (zarf) bir durumunu açıklayan veya bir hareketin nasıl, nerede, ne zaman, niçin yapıldığını anlatan sözcük türüdür.


İsimlerden, sıfatlardan, sayılardan ve fiillerden türetilir. Sıfatlar gibi cins, sayı ve hal çekimini almaz.

 

Sıfatlar konusunu hatırlamıyorsanız tıklayınız.

 

Bu derste sıfatlardan türetilmiş Durum Belirteçleri ile tanışalım.


Durum Belirteci; 'Как?' - 'Nasıl? Ne şekilde?' sorulara cevap vererek sıfat soneki yerine -o harfi getirilmek suretiyle oluşur

 

Örneğin;

 

Sıfat

Belirteç

Како́й / кака́я / како́е / каки́е?

Nasıl bir ...? / Hangi?

Как?

Ne şekilde? (Nasıl?)

Краси́вый го́род.

Güzel bir şehir.

Здесь краси́во.

Burası güzeldir.

Интере́сная кни́га.

İlginç bir kitap.

Э́то интере́сно.

Bu ilginçtir.

Хоро́ший па́рень.

İyi bir delikanlı.

Он хорошо́ рабо́тает.

O, iyi çalışıyor.

Плохо́й фильм.

Kötü bir filim.

Я пло́хо зна́ю ру́сский язы́к.

Rusçayı kötü biliyorum.

 

Alıştırma


Okuyunuz, Türkçeye çeviriniz

 

1. Я э́тот го́род о́чень хорошо́ зна́ю.
2. Тебе́ здесь нра́вится? - Непло́хо.
3. Интере́сно, ско́лько сто́ит э́тот шарф?
4. Он о́чень краси́во пи́шет.

 

Kendinizi kontrol ediniz

 

 

1. Ben bu şehri çok iyi bilirim.

2. Burayı beğeniyor musun? - Fena değil.
3. Acaba, bu kaşkolün fiyatı nedir?
4. O, çok güzel yazıyor.

 

 

Konuyu Pekiştiriniz 1 (Facebook)

Konuyu Pekiştiriniz 2 (Facebook)  

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

 

Ders İçeriğine Dön

 


  

5. Diyaloglar. По-русски...(Rusça...)

 

Diyalog Çalışma Talimatı

1. Diyaloglarda göreceğiniz yeni sözcükleri öğrenin

по-ру́сски [paRUski] - Rusça
по-кита́йски [pakTAYski] - Çince
по-францу́зки [pafranTSUzki] - Fransızca
по-туре́цки [patuRYEtski] - Türkçe
зна́чить [ZNAçit'] - demek
зна́чит [ZNAçit] - demek ki

2. Her diyaloğu 2 kere dinleyin ve anlamaya çalışın;
3. Diyaloğu okuyunuz ve çevirin. Çevirdiklerinizi gerçek çeviri ile karşılaştırın;

4. Anlamadığınız bir şey varsa şu videonun altında sorun; 
5. Alıştırma yapın.

 

porusski

Diyalog 1

 

- Ива́н, ты пи́шешь по-кита́йски?
- Да, пишу́.
- Ты хорошо́ пи́шешь?
- Нет, ещё́ не о́чень (хорошо́).

 

 

- İvan, sen Çince yazıyor musun?

- Evet, yazıyorum.
- İyi mi yazıyorsun?
- Hayır, henüz çok iyi değil.

 

Diyalog 2

 

- Анто́н, како́й твой родно́й язы́к?
- Ру́сский.
- Зна́чит, ты хорошо́ чита́ешь, пи́шешь и понима́ешь по-ру́сски?
- Коне́чно.
- Скажи́, пожа́луйста, как по-ру́сски "sport"
- Спорт.

 

 

- Anton, senin ana dilin nedir?

- Rusça.
- Demek ki, sen Rusça iyi okuyor, yazıyor ve anlıyorsun, değil mi?
- Tabii ki.
- Söyler misin, lütfen, Rusça 'spor' nedir?
- Спорт.

 

Diyalog 3

 

- Скажи́те, кто здесь чита́ет или пи́шет по-францу́зки?
- Никто́. Здесь никто́ не чита́ет и не пи́шет по-францу́зки

 

 

- Söyler misiniz, burada kim Fransızca okuyor veya yazıyor.

- Hiç kimse. Burada Fransızca kimse okumuyor ve yazmıyor.

 

Alıştırma

 

Aşağıdaki diyaloğu Rusça'ya çevirin

 

- Zehra, sen Fransızca anlıyor musun?
- Hayır, anlamıyorum.
- Peki İngilizce?
- Evet, İngilizce yazıyorum ve okuyorum ama çok iyi değil.
- Peki senin ana dilin ne?
- Türkçe.
- Demek ki, sen Türkçe iyi okuyor, yazıyor ve anlıyorsun, değil mi?
- Tabii ki. Peki senin hoşuna giden dil hangisi?
- Ben Rusçayı severim, çünkü Rusça güzel bir dil ve benim çok iyi hocam var.
- Güzel.

 

Cevap Anahtarı

 

- Zehra, sen Fransızca anlıyor musun?
Зэхра, ты понимаешь по-французски?

 

- Hayır, anlamıyorum.
Нет, не понимаю.

 

- Peki İngilizce?
А по-английски?

 

- Evet, İngilizce yazıyorum ve okuyorum ama çok iyi değil.
Да, по-английски пишу и читаю, но не очень хорошо.

 

- Peki senin ana dilin ne?
А какой твой родной язык?

 

- Türkçe.
Турецкий.

 

- Demek ki, sen Türkçe iyi okuyor, yazıyor ve anlıyorsun, değil mi?
Значит, ты хорошо читаешь, пишешь и понимаешь по-турецки?

 

- Tabii ki. Peki senin hoşuna giden dil hangisi?
Конечно. А какой язык тебе нравится?

 

- Ben Rusçayı severim, çünkü Rusça güzel bir dil ve benim çok iyi hocam var.
Мне нравится русский язык, потому что русский - красивый язык и мой учитель очень хороший.

 

- Güzel.
Хорошо.

 

Konu ile ilgili tüm soruları Youtube'taki şu video anlatımının altında sorabilirsiniz

Konunun alıştırmasını (özellikle sertifika almak istiyorsanız) Youtube'taki şu video anlatımının sabitlenmiş (1.yorum) yorumunun altında yapınız

 


 

13. Derse geçmeden önce aşağıdaki diyaloğu çalışınız

 

Hikayeli Video Diyalogları. 7. Diyalog

 

 

11. Ders          13. Ders

 

 

masha destek

Derslerimizi beğeniyor ve  projemizi desteklemek istiyorsanız

 

1. Youtube kanalımızdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz;

 

2. Site ve Youtube kanalımızı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz;

 

3. Maddi destek verebilirsiniz