Son Güncelleme: Pazar, 21 Ocak 2018 10:14

 

Ders İçeriği 

 

1. Okuma Kuralları. Çift Sesli Ünlülerin Çift Sesli Olarak Okunması
2. Okuma Parçası. Şehrimiz
3. 'Это' ve 'то' İşaret Zamirleri
4. Sıfatlar
5. Diyaloglar. En iyi olan hangisi?

 

Dersin Ek Alıştırmaları

pdf

 

Bu dersle beraber, A-Link Başlangıç Seviyesinin birinci dönemini bitirmiş oluyorsunuz. 

2. dönemine geçmeden önce, kendinizi 1. Bölüm Başlangıç Seviye Testi ile sınayınız.

 


 

1. Çift Sesli Ünlülerin Çift Sesli Olarak Okunması

 

Е, ё, ю, я gibi çift sesli ünlüler ünsüz harften sonra yazılmadıklarında çift sesli olarak okunur. Yani;


1. Sözcüğün başında,
2. Ünlüden sonra ve
3. ь veya ъ işaretlerinden sonra durumlarında  [ye], [yo], [yu], [ya] gibi okunur.

 

Örneğin, 

1. Sözcüğün başında: емек, ёк, юва, ят 

2. Ünlüden sonra geldiğinde: нихает, Тоёта, оюк

3. ь işaretinden sonra geldiğinde : бюнье, фольё, билья 

 

Ünsüzden sonra geldiğinde ise bu ünsüzü yumuşatıp "y" sesini kaybediyorlar

 

ле́то [LYEta], здесь [zdyes'], и́мя [İmya], люкс [lüks], лёд [löt], мя́со [MYAsa]

Ünsüzleri Yumuşatan Ünlüler kuralına bakınız

 

Alıştırma

 

его́, её, семья́, компью́тер (bilgisayar), прия́тно, по́езд (tren), подъе́зд (apartımanın girişi), а́рмия (askerlik, ordu), юг (Güney), экску́рсия, пла́тье (elbise), есть (var, yemek yemek)

 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

   

Ders İçeriğine Dön

 


    

2. Okuma Parçası. Şehrimiz / Наш город 

 

ders10 sehrimizSözlük 

посмотри́  [pasmaTRİ] - bak

посмотри́те [pasmaTRİtye] - bakınız
центр [tsentr] - merkez
гости́ница [gasTİnitsa] - otel
стадио́н [stadiON] - stadyum 
библиоте́ка [bibliaTYEka] - kütüphane
цирк [tsırk] - sirk

 

1. Вот ка́рта. 2. Посмотри́те! 3. Э́то наш го́род. 4. Вот центр. 5. Здесь музе́и, теа́тры, гости́ницы, магази́ны, рестора́ны. 6. А вот моя́ у́лица! 7. Посмотри́те! 8. Сле́ва парк, стадио́н, поликли́ника, спра́ва университе́т, библиоте́ка, цирк. 9. А вот там мой дом, а тут моя́ шко́ла. 

 

Kendinizi kontrol ediniz

 

Yavaş Okuma

 

 

Hızlı Okuma

 

  

1. İşte harita. 2. Bakınız. 3. Bu bizim şehrimiz. 4. İte merkezi. 5. Burada müzeler, tiyatrolar, hoteller, dükkanlar, retorantlar var (burada müze, tiyatro, hotel, dükkan, restorantlar var). 6. İşte bu da benim sokağım. 7. Bakınız. 8. Solda park, stadiyum, poliklinik; sağda üniversite, kütuphane, sirk var. 9. Orada evim, burada ise okulum var. 

 

Okuma Parçanın Çalışma Talimatı ve Alıştırması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön 

 


 

3. 'Это' ve 'то' İşaret Zamirleri

 

isaret zamirleriİşaret zamirleri Türkçede 'bu / şu; bu ...lar / şu ...lar' anlamındadır ve işaret edilen kişi veya nesnenin önünde bulunurlar.

 

Rusçada işaret zamirleri, niteledikleri isimle cins, sayı ve hal bakımından uyuşurlar.

 

Eril cins isim işaret ediliyorsa: э́тот, тот
Dişil cins isim işaret ediliyorsa: э́тa, та
Orta cins isim işaret ediliyorsa: э́то, то
Çoğul halinde bir isim işaret ediliyorsa: э́ти, те

işaret zamirleri kullanılıyor

 

Örneğin,

 

Э́тот студе́нт - мой друг - Bu öğrenci, benim arkadaşımdır
Э́та газе́та ва́ша? - Bu gazete sizin mi?
Э́то пальто́ её́. - Bu palto onundur (dişi)
Э́ти расска́зы мои́. - Bu hikayeler/öyküler benimdir.

 

Karşılaştırınız

 

Э́то / то на́ша поликли́ника. – Э́та / та поликли́ника на́ша.
Э́то / то журна́л. - Я чита́ю э́тот / тот журна́л.
Э́то экску́рсия. - Э́та экску́рсия здесь, а та экску́рсия - там.
Э́то / то на́ше общежи́тие. - Э́то / то общежи́тие на́ше.
Э́то / то на́ши уче́бники. - Э́ти / те уче́бники на́ши.

 

 

Bölümün Alıştırması (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


   

4. Sıfatlar 

 

Sıfat ya da önad; isimlerin önüne gelerek (Rusçada isimlerden sonra da gelebilir) onları, konum, renk, biçim, bıraktığı izlenim vb. gibi çeşitli yönlerden tanımlayan, tarif eden sözcük türü. 

 

Rus dilinde sıfatlar, ait oldukları ismin сinsi ve çoğul-tekil durumundan etkilenerek "Какой? Какая? Какое?Какие? " (Hangi, nasıl bir...?) sorusuna cevap verir.


Sıfatların Sonekleri

 

Soru Sözcüğü

Sıfat

Sonekler

Açıklama

eril

како́й?

большо́й [bal'ŞOY] - büyük

краси́вый [kraSİívıy] - güzel

ма́ленький [MAlin'kiy] - küçük

си́ний [Sİniy] - lacivert

хоро́ший [haROşıy] - iyi

ой

- ый

- ий

ой:  son ek vurgulu olduğunda

- ый:  kökü sert ünsüzle bittiğinde

- ий: 1. kökü 'н' harfi ile biten bazı sözcüklerde

2. kökü arkadilli г,к,х ve ıslıklı ж,ч,ш,щ harflerle bittiğinde

dişil

кака́я?

больша́я [bal'ŞAya]

краси́вая [kraSİvaya]

ма́ленькая [MAlin'kaya]

хоро́шая [haROşaya]

си́няя [Sİnyaya]

- ая

 

 

 

- яя

 

 

 

- яя: kökü 'н' harfi ile biten bazı sözcüklerde

orta

како́е?

большо́е [balyŞOye]

краси́вое [kraSİvaye]

ма́ленькое [MAlin'kaye]

си́нее [Sİniye]

хоро́шее [haROşıye]

- ое

 

 

- ее

- ое: genellikle vurgulu pozisyonda olduğunda

 

- ее: genellikle kökü ıslıkı ж, ч, ш, щ harflerle bittiğinde

çoğul

каки́е?

краси́вые [kraSİvıye]

ма́ленькие [MAlin'kiye]

большие [bal'ŞIye]

си́ние [Sİniye]

хоро́шие [haROşıye]

ые

- ие

kökü sert ünsüzle bittiğinde

1. kökü 'н' harfi ile biten bazı sözcüklerde

2. kökü arkadilli г, к, х, ve ıslıkı ж, ч, ш, щ harflerle bittiğinde

Sözlük 

 

Rusça

Okunuşu

Türkçe

Karşıt Anlamlı

Okunuşu

Türkçe

ста́рый

[STArıy]

eski, yaşlı

но́вый

молодо́й

[NOvıy]

[malaDOY]

yeni

genç

ру́сский

[RUskiy]

Rus (sıfat), Rusça

     

туре́цкий

[tuRYEtskiy]

Türk (sıfat), Türkçe

     

дорого́й

[daraGOY]

pahalı

деше́вый

[diŞOvıy]

ucuz

краси́вый

[kraSİvıy]

güzel

некраси́вый

[nikraSİvıy]

çirkin

большо́й

[bal'ŞOY]

büyük

ма́ленький

[MAlin'kiy]

küçük

хоро́ший

[haROşıy]

iyi

плохо́й

[plaHOY]

kötü

интере́сный

[intiRYEsnıy]

ilginç

неинтере́сный

[niintiRYEsnıy]

ilginç olmayan

родно́й

[raDNOY]

öz

неродно́й

[niraDNOY]

öz olmayan

си́ний

[Sİniy]

lacivert

     

кра́сный

[KRAsnıy]

kırmızı

     

широ́кий

[şıROkiy]

geniş

у́зкий

[Uskiy]

dar

 

о́чень [Oçin'] - çok (miktar dışındaki durumlar için)

столи́ца [staLİtsa] - başkent

пло́щадь [ploŞŞYAT'] - meydan

проспе́кт [PRAspyekt] - ana cadde

часы́ [çiSI] - kol saati

де́вушка [DYEvuşka] - genç kız

па́рень [PArin'] - genç erkek

мне нра́вится [mnye NRAvitsa] - hoşuma gidiyor, beğeniyorum, seviyorum

тебе нра́вится [tibye NRAvitsa] - hoşuna gidiyor, beğeniyorsun, seviyorsun 

 

Alıştırma


Okuyunuz, Türkçeye çeviriniz


1. Тебе́ нра́вится э́та кни́га? Да нра́вится. Э́та кни́га о́чень интере́сная.
2. Да́йте, пожа́луйста, э́тот кра́сный шарф.
3. Э́та ша́пка си́няя, а э́та кра́сная.
4. Э́тот проспе́кт большо́й и широ́кий, а э́тот ма́ленький и у́зкий.
5. Э́тот па́рень молодо́й и краси́вый.
6. Э́тот дом ста́рый, а э́тот но́вый.
7. Э́ти часы́ ста́рые, а э́ти но́вые.
8. Э́тот ру́сский слова́рь о́чень дорого́й, да́йте, пожа́луйста деше́вый слова́рь.
9. Моя́ страна́ больша́я и краси́вая, а твоя́?
10. Мне нра́вится э́тот го́род и э́та широ́кая у́лица.
11. Мой родно́й язы́к - туре́цкий, а твой?
12. Москва́ - столи́ца Росси́и. Э́то большо́й и краси́вый го́род. Там есть Кремль и Кра́сная Пло́щадь.
13. Тебе́ нра́вится э́та де́вушка?
14. Э́ти ба́бушка и де́душка о́чень хоро́шие лю́ди.
15. Скажи́, тебе́ нра́вится э́тот фильм? Нет, не нра́вится. Он плохо́й и неинтере́сный.
16. Ру́сский язы́к - э́то неродно́й мой язы́к. Мой родно́й я́зык - туре́цкий.
17. Мне не нрави́тся э́тот шкаф. Он некраси́вый.


Kendinizi kontrol ediniz 

 

 

1. Bu kitab hoşuna gidiyor mu? Evet, hoşuma gidiyor. Bu kitap çok ilginç bi kitaptır.
2. Bu kırmızı kaşkolü verir misiniz, lütfen.
3. Bu bere lacivert, bu ise kırmızıdır.
4. Bu cadde büyük ve geniş, bu ise küçük ve dardır.
5. Bu delikanlı genç ve yakışıklı biri.
6. Bu ev eski, bu ise yenidir.
7. Bu saat eski, bu ise yenidir.
8. Bu sözlük çok pahalı. Ucuz sözlük verir misiniz, lütfen.
9. Benim ülkem büyük ve güzeldir. Peki seninki?
10. Bu şehri ve bu geniş sokağı beğeniyorum.
11. Benim ana dilim, Türkçe. Peki seninki?
12. Moskova, Rusya'nın başkenti. Bu, büyük ve güzel bir şehir. Orada Kremlin ve Kızıl Meydan var.
13. Bu genç kızı beğeniyor musun?
14. Bu nine ve dede çok iyi insanlar.
15. Söyler misin, bu film hoşuna gidiyor mu? Hayır, gitmiyor. Bu film (o), kötü ve ilginç değildir.
16. Rusça, benim ana dilim değil. Ana dilim, Türkçedir.
17. Bu dolap hoşuma gitmiyor. Bu dolap (o) güzel değil.

 

 

Bölümün 1. Alıştırması (Facebook)

Bölümün 2. Alıştırması (Facebook)

Rus Fıkralarla Gramer (Sıfatlar)

Konuyu Pekiştiriniz (Facebook)

 

Ders İçeriğine Dön

 


  

5. Diyaloglar. En iyi olan hangisi?

 

Sözlük

 

спорт [sport] - spor
Кита́й [kiTAY] - Çin
сувени́р [suviNİR] – hediyelik eşya
матрёшка [maTRÖŞka] – Matruşa bebeği
тёплый [TÖplıy] – sıcak, ılık
са́мый [SAmıy] – en


Diyalog 1

 

- Скажи́те, что э́то?
- Это журна́лы "Спорт", "Москва́" и "Кита́й"
- Како́й журна́л са́мый интере́сный?
- Вот э́тот журна́л. Журна́л "Спорт"

  

 

- Söyler misiniz, bunlar nedir?
- Bunlar 'Sport', 'Moskova' ve 'Çin' dergileri
- En ilginç dergi hangisi?
- Bu dergi. 'Spor' dergisi.

 

 

matruskaDiyalog 2

 

- Скажи́те, пожа́луйста, что э́то?
- Э́то ру́сские сувени́ры - матрё́шки.
- Кака́я матрё́шка са́мая дешё́вая?
- Вот э́та ма́ленькая матрё́шка са́мая дешё́вая.

 

 

- Söyler misiniz, lütfen, bunlar nedir?
- Bunlar Rus hediyelik eşya matruşkalar
- En ucuz matruşka hangisi?
- Bu küçük matruşka en ucuzdur.

 

Diyalog 3

 

- Скажи́те, пожа́луйста, что э́то? Э́то пальто́?

- Да, э́то пальто́.
- Како́е пальто́ са́мое тё́плое?
- Вот э́то си́нее пальто́ о́чень тё́плое.

 

 

- Söyler misiniz, lütfen, bu nedir? Bu palto mudur?
- Evet, palto.
- En sıcak palto hangisi?
- Bu lacivert palto çok sıcak.

 

Diyalog 4

 

- Э́то часы́? Покажи́те пожа́луйста!
- Пожа́луйста!
- Каки́е часы́ са́мые хоро́шие?
- Вот э́ти часы́, сле́ва.

 

  

- Bunlar saat mı? Gösterir misiniz, lütfen.
- Buyurunuz
- En iyi saat hangisi?
- Bu saat, soldaki olan.

 

Diyalogları Çalışma Talimatı ve Alıştırması (Facebook)

  

Ders İçeriğine Dön 

 


 

11. Derse geçmeden önce aşağıdaki ek çalışmaları yapınız

 

1. Okuma Parçası 3

2. Pratik Rusça 4. Diyalog ve Alıtşrımaları

3. Pratik Rusça 5. Diyalog ve Alıştırması

 

 

Derslerle ilgili tüm soruları Facebook A-Link Rusça Dersleri veya Vkontakte Online Rusça Dersleri  sayfalarında sorabilirsiniz 

 

 

masha destekDerslerimi beğeniyor ve projelerime destek vermek istiyorsanız;

Bunun için;

1. Youtube kanalımdaki videoları izlerken reklamlara bakabilir, beğeni atabilir veya yorum yazabilirsiniz.

 

2. Site ve Youtube kanalımı ilgili forumlarda paylaşabilirsiniz. 

 

3. Ayrıca; maddi destek verebilir ve Başlangıç Seviye Derslerine sahip olabilirsiniz. Detaylar için buraya tıklayınız.

  

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

Albina
0 #50 Albina 01-11-2018 06:01
Murat, Rusça'da Bunlar ve Bu - Это zamir takısı ile ifade edilir.
Bunlar nedir? / Bu nedir? - Что это?
Bunlar dergiler. - Это журналы.
Çoğul olduğunu -ы sonekinden anlıyoruz.
Murat
0 #49 Murat 27-10-2018 22:08
Albina Hocam dialog 1 de: Это журна́лы "Спорт", "Москва́" и "Кита́й" cümlesinde hangi dergiler sorusuna cevap alamıyor muyuz? Yani çoğul zamiri neden kullanamadık. Neyi yanlış algıladım acaba? (no_look)
Albina
0 #48 Albina 25-10-2018 09:48
Emre, 33. cevap için çok haklısınız. Derslerimi bu kadar dikkatli çalıştığınız için çok teşekkür ederim. Orayı düzelttim. Bu kadar aktif olduğunuz için size bu derslerin PDF kitapçığını göndermek istiyorum. adresine yazarsanız, oradan göndereceğim. ilk gelen mailler spam kutusuna düşebilir, orayı da kontrol edin sonra.
Albina
0 #47 Albina 25-10-2018 09:43
Emre, vurgusuz 'a' harfi kısa 'ı' veya 'i' gibi bastırmadan hızlı bir şekilde telaffuz edebilirsiniz. bazı ders kitaplarda bu durum okuma kuralı olarak geçiyor. ben çok fazla okuma kuralı olmasın diye yazmadım çünkü bunu 'a' harfi olarak ta okursanız bir hata değildir, ilerde hızlı konuşmaya başladığınızda o zaten kendiliğinden çıkar.

ч ve щ harflerin yumuşak olduğu doğru, telaffuz açıklamasında da 'a' harfi [ya] olarak belirtilmiştir.

aşağıdaki ve buna benzer sözcükleri 2 şeklinde telaffuz edebilirsiniz:
площадь: [PLOşşiat'] veya [PLOşşit']
часы: [çiaSI] veya [çiSI]

vurgusuz 'a' harfini bastırmadan, vurgulanmadan [ı, i] gibi telaffuz etmeyi başarabilirseniz böyle telaffuz edin aksi takdirde [a, ia (ya)] gibi de telaffuzu kabul edilir.
Emre
0 #46 Emre 24-10-2018 00:50
hocam, 33. yorumda bir arkadaşa cevap verirken
КАКИЕ часы самый дорогие? demişsiniz. burada са́мые olması gerekmiyormu?
Emre
0 #45 Emre 23-10-2018 01:14
hocam; 4. bölümde пло́щадь [ploŞŞYAT'] "a" harfinin okunuşu часы́ [çiSI] daki "a" harfinin okunuşu gibi "i" olarak söylenmesi gerekmezmi?
çünkü ч,щ harfleri daima yumuşaktır.
Albina
0 #44 Albina 04-10-2018 17:25
Şule, PDF'in içinde altta Cevap Anahtarı bölümü var.
Şule
0 #43 Şule 04-10-2018 14:59
PDF cevaplarına nasıl erişebiliriz ?
Albina
0 #42 Albina 10-09-2018 13:37
Atilla Selem, bilgiler için teşekkür ederim. Daha önce benzer konu bir yorumda açıldı. Haklısınız, Türkçe'de işaret sıfatıdır. Rusça' da işaret takısı ve işaret zamiri olarak geçtiği için bu şekilde anlattım ama daha anlaşılır olması için daha sonra okuma video derslerinde bu konuda yazdığınız gibi açıklık getirdim. tekrar sağ olun (thanks)
Atilla Selem
+1 #41 Atilla Selem 07-09-2018 15:32
Sevgili Albina hocam,
Tüm derslerinizi ilgiyle takip ediyorum. Kücük bir düzeltme yaparak katkida bulunmak istiyorum. Isaret zamiri diye belirttiginiz kelimeler Türkce'de Isaret sifatlari olarak gecmektedir. Ismi niteleyen her kelimeye sifat diyoruz. Ismin yerini tutan kelimelere zamir diyoruz. Э́тот студе́нт => Bu örnekteki 'Э́тот' kelimesi zamir degil, sifattir. Isaret sifatlarini isaret zamiri gibi anlatirsaniz kafa karisikligi yaratabilir. Hangi sorusu isimle soru sifati olarak kullanildiginda, ornegin Hangi ögrenci? diye soruldugunda soru sifati, cevap olarak verdigimiz 'Bu' yaniti isaret sifatidir. Daha net bilgiler icin bir türkce ögretmenine danismanizi tavsiye ediyorum. Rusca ogreniminde simdiye kadar gördügüm en faydali ve basarili sitenin sahibi olarak harcadiginiz tüm emekler icin sizi tebrik ediyorum. Saygilar, Atilla Selem.