RUSYA'DAN

Hava Durumu

 

 

 

Rusya Haberleri

 

 

 

Rusya'nın Yakın Tarih Bayramları

 

Праздники России

Rusya'nın Resmi Tatil Günleri için Tıklayınız

  

Site İçi Arama  

 

 

Яндекс.Метрика

Rusça Tamamlanmamış ve Tamamlanmış Fiillerin Listesi

 

1. Rusça Ders Kitaplarında Öğrencilerden İstenilen Eylemler

2. Başlangıç Seviyede Öğrenilen Fiiller

3. Temel Seviyede Öğrenilen Fiiller 

 


  

Bitmemiş / Bitmiş fiiler, başlangıç seviyesinden başlayarak öğrenme sırasına göre düzenlenmiştir. 

 

Öncelik, Rusça ders kitaplarında bir öğrenciden istenilen eylemlere (okumak, dinlemek, tekrar etmek, yazmak, bulmak, netleştirmek vb.) verilmiştir.

 

İstediğiniz fiili, Ctrl+F tuş kombinasyonu yardımı ile kolay bulabilirsiniz

 

bitmis bitmemis fiiller

 

 

Fiillerin çekimini görmek için; alttaki resminin üzerine tıklayıp açılan sayfada çekilecek fiilini yazınız

 

fiil cekimi

 

Telaffuzu için; bu sayfada Rus dilini seçiniz ve duymak istediğiniz sözcük, kalıp veya cümleleri yazdıktan sonra 'Play' butonuna basınız.

 

ivona

 

Bitmiş fiillerin yapım yolları kırmızı renkle işaretlenmiştir

 

Rusça Ders Kitaplarında Öğrencilerden İstenilen Eylemler

 

1. чита́ть / прочита́ть что? [çiTAT' / praçiTAT'] – neyi okumak
2. слу́шать / послу́шать кого? что?  [SLUşat' / paSLUşat'] – kimi, neyi dinlemek 
3. повторя́ть / повтори́ть что? [paftaRYAT' / paftaRİT'] - neyi tekrarlamak

4. говори́ть / поговори́ть что? кому? с кем? о чём?сказа́ть [gavaRİT' / pagavaRİT' - skaZAT'] – ne, kime, kiminle, ne hakkında konuşmak - ne, kime, neyi söylemek

5. смотре́ть / посмотре́ть что? на кого? на что? [smaTRYET' / pasmaTRYET'] – ne seyretmek; kime, neye bakmak 
6. задава́ть / зада́ть вопро́с кому? [zadaVAT' vaPROS / zaDAT' vaPROS] – kime soru sormak
7. отвеча́ть / отве́тить кому? на что? [atviÇAT' / aTVYEtit'] – kime, neye cevap vermek
8. писа́ть / написа́ть что? кому?  [piSAT' / napiSAT'] - ne, kime yazmak
9. находи́ть / найти́ кого? что? где? [nahaDİT' nayTİ] - kimi, neyi, nerede bulmak
10. ста́вить ударе́ние / поста́вить ударе́ние  куда? [STAvit' udaRYEniye / paSTAvit' udaRYEniye] – nereye vurgu işaretini koymak

11. звони́ть / позвони́ть кому? [zvaNİT' / pazvaNİT'] – kime telefon açmak veya kimi aramak

12. узнава́ть / узна́ть что? у кого?  [uznaVAT' / uZNAT'] - ne, kimden öğrenmek
13. де́лать / сде́лать что? [DYElat' / ZDYElat'] - ne yapmak

14. спра́шивать / спроси́ть у кого? кого? что? [SPRAşıvat' / spraSİT'] - kimden, kimi, ne sormak
15. уточня́ть / уточни́ть что? у кого? [utaÇNYAT' / utaÇNİT'] – ne, kime sorarak netleştirmek, daha kesin ve açık olarak belirlemek
16. рисова́ть / нарисова́ть кого? что? [risaVAT' / narisaVAT'] – resim yapmak; kimi, neyi çizmek
17. понима́ть / поня́ть кого? что? [paniMAT' / paNYAT'] - kimi, ne anlamak
18. изобра́жать / изобрази́ть кого? что?  [izabraJAT' / izabraZİT'] – kimi, neyi tasvir etmek, canlandırmak, imgesel biçiminde göstermek
19. пока́зывать / показа́ть кому? кого? что? на кого? на что?  [paKAzıvat' / pakaZAT'] – kime, kimi, neyi göstermek; kimi, neyi işaret etmek
20. ду́мать / поду́мать о ком? о чём? [DUmat' / paDUmat'] - kimi, neyi düşünmek 

21. игра́ть / поигра́ть во что? с кем?  [iGRAT' / paiGRAT'] - ne, kiminle oynamak
22. испо́льзовать что? [isPOL'zavt'] - ne kullanmak (2 halli fiil)
23. распределя́ть / распредели́ть что? [raspridilLYAT' / raspridiliLİT'] – neyi dağıtmak, bölüştürmek
24. расска́зывать / рассказа́ть что? кому? о чём? [raSKAzıvat' / raskaZAT'] - ne, kime, ne hakkında / neyi anlatmak
25. заполня́ть / запо́лнить что? [zapalNYAT' / zaPOLnit'] - neyi doldurmak

26. составля́ть / соста́вить что? (диало́г) [sastaVLYTA' / saSTAvit'] – ne (diyalog) oluşturmak, hazırlamak
27. уча́ствовать / поуча́ствовать где? в чём? [uÇAstvavat' / pauuÇAstvavat'] - nereye katılmak
28. запомина́ть / запо́мнить что? [zapamiNAT' / zaPOMnit'] - ne hatırlamak
29. сра́внивать / сравни́ть что? с чем?  [SRAvnivat' / sraVNİT'] – ne, neyle kıyaslamak, karşılaştırmak
30. прослу́шивать / прослу́шать кого? что? [praSLUşıvat' / praSLUşat'] – kimi, neyi baştan sonuna kadar dinlemek

31. принадлежа́ть кому? [prinadliJAT'] – kime ait olmak (bitmemiş hal. bitmiş hali yoktur)
32. проси́ть / попроси́ть что? кого? у кого? [praSİT' / papraSİT'] – neyi, kime rica etmek; kimden istemek
33. продолжа́ть / продо́лжить что? [pradalJAT' / praDOLjıt'] – neyi devam etmek
34. представля́ть / предста́вить кого? кому?  [pridstaVLYAT' / priDSTAvit' ] - kimi, kime (arkadaşını) tanıtmak
35. спра́шивать / спроси́ть что? кого? у кого? [spraaşıvaty / sprasiity] - ne, kimi, kimden sormak

36. вставля́ть / вста́вить (сло́во) [fstaVLYAT' / FSTAvit' (SLOva)] – (sözcük) yerleştirmek
37. подбира́ть / подобра́ть (сло́во) [padbiRAT' / padaBRAT'] - (sözcük) seçmek
38. следи́ть / проследи́ть (за произноше́нием) [sliDİT' / prasliDİT'] – (telaffuzunu) takip etmek
39. проверя́ть / прове́рить что? [praviRYAT' / praVYErit'] – neyi kontrol etmek
40. произноси́ть / произнести́ что? [praiznaSİT' / praizniSTİ] – neyi telaffuz etmek

41. обраща́ть / обрати́ть внима́ние на что? [abraŞŞYAT' / abraTİT' vniMAniye] – neye dikkat etmek

42. определя́ть / определи́ть (ме́сто ударе́ния) [apridiLYAT' / apridiLİT' MYEsta udaRYEniya] – (vurgunun yerini) belirlemek
43. петь / спеть (гла́сные бу́квы) [pyet' / spyet' (GLAsnıye BUkvı)] – (ünlü harfleri) şarkı olarak söyleyiniz
44. соединя́ть / соедини́ть (слова́) [sayidiNYAT' / sayidiNİT' (slaVA)] – (sözcükleri) berliştermek
45. допи́сывать / дописа́ть (бу́квы) [daPİsıvaaty / dapiSAT' (BUkvı)] – 1. (harfleri) eklemek (yazılı olarak eklemek), 2.yazıyı bitirmek
46. реша́ть / реши́ть (кроссво́рд) [riŞAT' / riŞIT' (kraSVORT)] – bilmece çözmek
47. восстана́вливать / восстанови́ть (диало́ги) [vastaNAvliat' / vastanaVİT' diaLOgi] – (diyalogları) yeniden kurmak (olması gereken, ilk haline getirmek)
48. образо́вывать / образова́ть (мно́жественное число́) [abraZOvıvat' / abrazaVAT' (MNOjıstvinnaye çiSLO)] – (çoğul halini) oluşturmak
49. составля́ть / соста́вить (предложе́ние) [sastavLYAT' / sasTAvit' (pridlaJEniye)] – (cümle) kurmak
50. дополня́ть / допо́лнить (диало́ги) [dapalNYAT' / daPOLnit' (diaLOgi)] – (diyalogları) tamamlamak

51. разы́грывать / разыгра́ть (ситуа́цию) [raZIgrıvat' / razıGRAT' (situAtsıyu)] - (olayı) canlandırmak
52. про́бовать / попро́бовать что? [PRObavat' / paPRObavat'] - neyi denemek
53. изменя́ть / измени́ть кого? что? [izmiNYAT'/ izmiNİT'] -  kimi, neyi değiştirmek

54. выбира́ть / вы́брать кого? что? (сло́во) [vıbiRAT' / VIbrat' (SLOva)] – kimi, neyi (sözcüğü) seçmek
55. спряга́ть / проспряга́ть глаго́л [spryaGAT' / praspryaGAT' glaGOl] – fiili çekmek 

56. объясня́ть / объяснит́ь что? кому?  [abıyaSNYAT' / abıyaSNİT'] - neyi, kime açıklamak
57. ста́вить / поста́вить сло́во в ну́жную фо́рму [STAvit' / paSTAvit' SLOva VNUjnuyuFORmu] – sözcüğün

      çekimini yapmak
58. характеризова́ть что? / охарактеризова́ть кого? что? [haraktirizaVAT' / aharaktirizaVAT'] – kimi, neyi nitelemek, kimin, netin özelliklerini anlatmak 

59. зака́нчивать / зако́нчить что? [zaKANçivat' / zaKONçit'] - neyi bitirmek
60. начина́ть / нача́ть что? [naçiNAT' / naÇAT'] - neye başlamak

 

 

Sayfanın Başına Dön

  


 

Bitmiş fiillerin yapım yolları kırmızı renkle işaretlenmiştir

  

Başlangıç Seviyede Öğrenilen Fiiller (öğrenme sırasına göre verilmiştir)

 

1. звать / позва́ть кого? [zvat' / paZVAT'] - kimi çağırmak
2. знать / узна́ть кого? что? [znat' / uZNAT'] - kimi, ne (neyi) bilmek / öğrenmek
3. дава́ть / дать что? кому? [daVAT' / dat'] - neyi, kime vermek
4. пока́зывать / показа́ть что? кому? [paKAzıvat' / pakaZAT'] - neyi, kime göstermek
5. извиня́ть / извини́ть кого? [izviNYAT' / izviNİT'] - kimi affetmek

6. звони́ть / позвони́ть кому? куда? [zvaNİT' / pazvaNİT'] – kime, nereye telefon açmak (kimi, nereyi aramak)
7. знако́миться / познако́миться с кем? с чем? [znaKOmitsa / paznaKOmitsa] - kiminle, neyle tanışmak
8. нра́виться / понра́виться что? кому? [NRAvitsa / paNRAvitsa] – ne, kimin hoşuna gitmek 
9. сто́ить [STOit'] – değmek, değerinde olmak
10. ду́мать / поду́мать о ком? о чём? [DUmat' / paDUmat'] - kimi, neyi düşünmek

11. де́лать / сде́лать что? [DYElat' / ZDYElat'] - ne yapmak
12. рабо́тать / порабо́тать [raBOtat' / paraBOtat'] - çalışmak
13. отдыха́ть / отдохну́ть [addıHAT' / addaHNUT'] - dinlenmek, tatil yapmak
14. преподава́ть / препода́ть что? кому? [pripadaVAT' / pripaDAT'] – ne, kime öğretmek / ders vermek

15. чита́ть / прочита́ть что? [çiTAT' / praçiTAT'] - neyi okumak
16. называ́ть / назва́ть кого? что? [nazıVAT' / naZVAT'] - kime, neye seslenmek, hitap etmek, ad vermek

17. ду́мать / поду́мать о ком? о чём? [DUmat' / paDUmat'] - kimi, neyi düşünmek
18. гуля́ть / погуля́ть с кем? [guLYAT' / paguLYAT'] – kiminle dolaşmak, gezinmek, takılmak
19. игра́ть / поигра́ть во что? с кем? на чём? [iGRAT' / paiGRAT'] - ne, kiminle oynamak, hangi müzik aletini çalmak

20. за́втракать / поза́втракать  с кем? что? [ZAftrakat' / paZAftrakat'] – kiminle kahvaltı yapmak, ne yemek
21. обе́дать / пообе́дать с кем? что? [aBYEdat' / paaBYEdat'] – kiminle öyle yemeğini yemek, ne yemek
22. у́жинать / поу́жинать с кем? что? [Ujınat' / paUjınat'] – kiminle akşam yemeğini yemek,  ne yemek
23. писа́ть / написа́ть что? кому? о чём? [piSAT' / napiSAT'] - ne, kime, ne hakkında yazmak
24. понима́ть / поня́ть кого? что? [paniMAT' / paNYAT'] - kimi, ne anlamak

25. учи́ть / вы́учить что? [uÇİT' / VIuçit'] – neyi öğrenmek
26. учи́ться / вы́учиться где?  [uÇİtsa / VIuçitsa] – nerede okumak
27. люби́ть / полюби́ть кого? что? [lüBİT' / palüBİT'] - kimi, neyi sevmek
28. находи́ться где? [nahaDItsa] – nerede bulunmak (bitmiş hali yok)
29. говори́ть / поговори́ть что? кому? с кем? о чём? / сказа́ть что? кому? о чём?  [gavaRİT' / pagavaRİT' - skaZAT'] – neyi, kime söylemek, kiminle, ne hakkında konuşmak / neyi, kime ne hakkında söylemek

30. повтори́ть / повторя́ть что? кому? [paftaRİT' / paftaRYAT'] – neyi, kime tekrar etmek, tekrarlamak

 

BURAYA KADAR FİİLLERE PADEJ YÖNETİMİ (BİRLİKTE KULLANILAN PADEJ SORULARI) EKLENMİŞTİR.

DİĞER FİİLLERE DE EKLENECEKTİR. TAKİP EDİNİZ. (17.02.17  16:40)

 


31. слу́шать / послу́шать кого? что? (радио) [sluuşaty / pasluuşaty] – (radyo) dinlemek
32. смотре́ть / посмотре́ть что? на кого? на что? (куда?) (телевизор) [smatryeety / pasmatryeety] – (televizyon) seyretmek
33. ждать / подожда́ть кого? что? [jdaty / padajdaaty] - beklemek
34. быва́ть / быть [bıvaaty / bıty] - olmak

35. жить / прожи́ть [jıty / prajııty] - yaşamak
36. занима́ться / позанима́ться (в университете) [zanimaatsa / pazanimaatsa (vunivyersityeetye)] -

     (üniversitede) ders çalışmak
37. спать / поспа́ть [spaaty / paspaaty] - uyumak
38. ви́деть / уви́деть (друга) [viidity / uviidity] - görmek
39. идти́ / пойти́ [ittii / paytii] – yaya olarak belli bir yere gitmek (belirli hareket fiili)

40. е́хать / пое́хать / прие́хать [yeehaty / payeehaty / priyeehaty] - araçla belli bir yere gitmek (belirli hareket fiili) / gitmeye başlamak / varmak
41. ходи́ть /сходи́ть [hadiity / shadiity] – ayakta dolaşmak, devamlı gitmek / gidip gelmek
42. е́здить / съе́здить [yeezdity / sıyeezdity] – araç kullanmak, araçla devamlı gitmek – gidip gelmek
43. рожда́ться / роди́ться [rajdaatsa / radiitsa] - doğmak
44. фотографи́ровать / сфотографи́ровать [fatagrafiiravatsa / sfatagrafiiravatsa] – fotoğraf çekmek

45. меня́ть / поменя́ть [minyaaty / paminyaaty] – değiştirmek, (dövizi) bozdurmak
46. приглаша́ть / пригласи́ть [priglaşaaty / priglasiity] – davet etmek
47. есть / съесть [yesty / sıyeesty] – yemek yemek
48. пить / вы́пить [pity / vııpity] - içmek
49. гото́вить / пригото́вить [gatoovity / prigatoovity] – hazırlamak, yemek pişirmek

50. реша́ть / реши́ть [rişaaty / rişııty] – karar vermek
51. покупа́ть / купи́ть [pakupaaty / kupiity] – satın almak
52. забыва́ть / забы́ть [zabıvaaty / zabııty] - unutmak
53. тащи́ть / вы́тащить [taşşity / vııtaşşity] – 1. Sürüklemek, 2. çekmek
54. ложи́ться / лечь (спать) [lajııtsa / lyeç (spaty)] – yatmak, (yatağa girmek)

55. бежа́ть / побежа́ть / прибежа́ть [bijaaty / pabijaaty / pribijaaty] - belli bir yere koşmak (belirli hareket fiili) /

      koşmaya başlamak / koşarak varmak
56. хоте́ть / захоте́ть [hatyeety / zahateety] - istemek
57. мочь / смочь (де́лать) [moç / smoç dyeelaty] - -ebilmek (yapabilmek)
58. встреча́ться / встре́титься [fstriçaatsa / fstryetitsa] - buluşmak
59. понима́ть / поня́ть [panimaaty / panyaaty] - anlamak
60. приходи́ть / прийти́ [prihadiity / priytii] – yürüyerek gelmek

61. приезжа́ть /прие́хать [priizjaaty / priyeehaty] – araçla gelmek
62. танцева́ть / потанцева́ть [tantsıvaty / patantsıvaaty] – dans etmek
63. брать / взять [braty / vzyaty] – almak (kendi başına)
64. получа́ть / получи́ть (ви́зу) [paluçaaty / paluçiity (viizu)] – (vize) almak, birin verdiği şeyi almak, teslim

     almak, elde etmek
65. встреча́ть / встре́тить (друга) [ftsriçaaty / fstryetity] – (arkadaşı) karşılamak

66. переводи́ть / перевести́ [pirivadiity / pirivistii] – tercüme etmek
67. посыла́ть / посла́ть (письмо́) [pasılaaty / paslaaty (pisymoo)] – (mektup) göndermek
68. устава́ть / уста́ть [ustavaaty / ustaaty] - yorulmak
69. случа́ться / случи́ться [sluçaatsa / sluçiitsa] – başa gelmek, olmak (başa gelmek anlamında)

70. чу́вствовать / почу́вствовать (себя́ пло́хо) [çuustvavaaty / paçuustvavaaty] – (kendini kötü) hissetmek
71. каза́ться / показа́ться [kazaatsa / pakazaatsa] – görünmek, ... gibi görünmek
72. спра́шивать / спроси́ть [spraaşıvaaty / sprasiity] - sormak
73. отвеча́ть / отве́тить [atviçaaty / atvyeetity] – cevap vermek
74. сдава́ть / сдать (экза́мен) [zdavaaty / zdaaty (ıgzaamin)] – sınav vermek

75. встава́ть / встать [fsatavaaty / fstaty] – kalkmak
76. опа́здывать / опозда́ть [apaazdıvaty / apazdaaty] – geç kalmak
77. расска́зывать / рассказа́ть [raskaazıvaty / raskazaaty] - anlatmak
78. помога́ть / помо́чь [pamagaaty / pamooç] – yardım etmek
79. дари́ть / подари́ть [dariity / padariity] – hediye vermek
80. выступа́ть / вы́ступить [vıstupaaty / vııstupity] – konuşma yapmak, sahneye çıkmak

81. разговаривать [razgavaarivaty] – sohbet etmek (bitmiş hali yoktur)
82. рисова́ть / нарисова́ть [risavaaty / narisavaaty] – resim yapmak
83. сове́товать / посове́товать [savyeetavaty / pasavyeetavaty] – tavsiye etmek
84. интересова́ться / поинтересова́ться [intirisavaatsa / paintirisavaatsa] – merak etmek, ilgilenmek
85. учи́ться / научи́ться (танцева́ть) [uçiitsa / nauçiitsa (tantsıvaaty)] – (dans etmeyi) öğrenmek

86. спеши́ть / поспеши́ть [spişııty / paspişııty] – acele etmek
87. по́мнить / вспо́мнить [poomnity / fspoomnity] - hatırlamak
88. изуча́ть / изучи́ть [izuçaaty / izuçiity] – öğrenmek, okumak, incelemek
89. кури́ть / покури́ть [kuriity / pakuriity] – sigara içmek
90. принима́ть / приня́ть (душ, табле́тки, госте́й) [prinimaaty / prinyaaty (duş, tablyeetki, gastyeet)] – duş

     almak, ilaç almak, misafirleri ağırlamak

91. продава́ть / прода́ть [pradavaaty / pradaaty] - satmak
92. иска́ть / поиска́ть [iskaaty / paiskaaty] – aramak (bir şeyi)
93. открыва́ть / откры́ть (дверь, фи́рму) [atkrıvaaty / atkrııty (dvyery, fiirmu)] – (kapı) açmak, (şirket) kurmak
94. закрыва́ть / закры́ть (дверь, фи́рму) [zakrıvaaty / zakrııty (dvyeery, fiirmu)] - (kapı) kapatmak, (şirket)

     kapatmak
95. спо́рить / поспо́рить [spoority / paspoorit] - tartışmak

96. мечта́ть / помечта́ть [miçtaaty / pamiçtaaty] – hayal etmek / kurmak
97. стро́ить / постро́ить [strooity / pastrooity] – inşa etmek, kurmak
98. сиде́ть / посиде́ть [sidyeety / pasidyeety] - oturmak
99. стоя́ть / постоя́ть [stayaaty / pastayaaty] – dik durmak
100. лежа́ть / полежа́ть [lijaaty / palijaaty] – yatay durmak

101. бе́гать / побе́гать / сбе́гать [byeegaty / pabyeegaty / zbyeegaty] – koşmak (belirsiz), biraz koşmak, koşarak

       gidip gelmek
102. лета́ть / полета́ть / слета́ть [litaaty / palitaaty / slitaaty] – uçmak (belirsiz), biraz uçmak, uçarak gidip

       gelmek
103. лете́ть / полете́ть / прилете́ть [lityeety / palityety / prilityeety] – uçmak (belirli), uçuşa geçmek, uçarak

       gelmek
104. пла́вать / попла́вать [plaavaty / paplaavaty] – yüzmek (belirsiz), biraz yüzmek
105. плыть / поплы́ть / приплы́ть [plıty / paplııty / priplııty] – yüzmek (belirli), yüzmeye başlamak, yüzerek

       gelmek

106. ненави́деть [ninaviidity] – nefret etmek (bitmiş hali yoktur)
107. плани́ровать / заплани́ровать [planiiravaty / zaplaniiravaty] - planlamak
108. регистри́ровать / зарегистри́ровать [rigistriiravaty / zarigistriiravaty] – tescil etmek, kaydetmek
109. финанси́ровать / профинанси́ровать [finansiiravaty / prafinansiiravaty] – finanse etmek
110. инвести́ровать / проинвести́ровать [invistiiravaty / prainvistiiravaty] – yatırım yapmak (bitmiş hali yoktur)

111. контроли́ровать / проконтроли́ровать [kantraliiravaty / prakantraliiravaty] – denetlemek
112. целова́ть / поцелова́ть [tsılavaaty / patsılavaaty] - öpmek
113. организо́вывать / организова́ть [arganizoovıvaty / arganizavaaty] – düzenlemek, kurmak, teşkil etmek
114. путеше́ствовать / попутеше́ствовать [putişeestvavaaty / paputişeestvavaty] – seyahat etmek, gezmek
115. ночева́ть / переночева́ть [naçivaaty / pirinaçivaaty] – gecelemek

116. ката́ться / поката́ться на ... [kataatsa / pakataatsa na...] – 1. (araç, kayık vb.) ...ile gezmek, 2. (paten, kızak) kaymak)
117. снима́ть / снять (кварти́ру) [snimaaty / snyaaty (kvartiiru)] – ev, daire kiralamak
118. ошиба́ться / ошиби́ться [aşıbaatsa / aşıbiitsa] – hata yapmak, yanılmak
119. боя́ться / испуга́ться [bayatsa / ispugaatsa] - korkmak
120. начина́ть / нача́ть [naçinaaty / naçaaty] - başlamak

121. конча́ть / ко́нчить [kançaaty / koonçity] - bitirmek
122. выи́грывать / вы́играть [vıiigrıvaty / vııigraty] – oyunu kazanmak
123. боле́ть / заболе́ть [balyeety / zabalyeety] – hasta olmak
124. печа́тать / напеча́тать [piçaataty / napiçaataty] – basmak / bastırmak, yayınlamak
125. исправля́ть / испра́вить оши́бку [ispravlyaaty / ispraavity aşııpku] – hatayı düzeltmek 

126. предлага́ть / предложи́ть [pridlagaaty / pridlajııty] - teklif etmek
127. теря́ть / потеря́ть [tiryaaty / patiryaaty] - kaybetmek
128. ве́рить / пове́рить [vyeerity / pavyeerity] - inanmak
129. меша́ть / помеша́ть [mişaaty / pamişaaty] - engel olmak
130. разреша́ть / разреши́ть [razrişaaty / razrişııty] - izin vermek, müsade etmek

131. обеща́ть / пообеща́ть [abişşaty / paabişşaty] - söz vermek
132. передава́ть / переда́ть (приве́т) [piridavaaty / piridaaty] - iletmek
133. подпи́сывать / подписа́ть [padpiisıvaty / padpisaaty] - imzalamak
134. счита́ть / посчита́ть [şşitaaty / paşşitaaty] - saymak
135. свисте́ть / просвисте́ть [svistyeety / prasvistyeety] - ıslık atmak

136. снима́ть / снять [snimaaty / snyaty] – 1. kiralamak (ev), çıkartmak (giysi)
137. станови́ться / стать [stanaviitsa / staty] – olmak (ne, nasıl, nasıl biri)
138 увлека́ться / увле́чься [uvlikaatsa / uvlyeeçsya] – merak sarmak
139. крича́ть / прокрича́ть [kriçaaty / prakriçaaty] - bağırmak
140. объясня́ть / объясни́ть [abıyasnyaaty / abıyasniity] - açıklamak

141. убива́ть / уби́ть [ubivaaty / ubiity] - öldürmek
142. дружи́ть / подружи́ться [drujııty / padrujııtsa] - arkadaşlık yapmak / arkadaş olmak
143. умира́ть / умере́ть [umiraaty / umyeryeety] - ölmek
144. молча́ть / замолча́ть [malçaaty / zamalçaaty] - susmak
145. уходи́ть / уйти́ [uhadiity / uytii] – bir yerden ayrılmak, çekilmek, çıkıp gitmek

146. уезжа́ть / уе́хать [uyıjjaty / uyeehaty] – araçla ayrılmak, çıkıp gitmek
147. выходить / вы́йти [vıhadiity / vııyti] – kapalı yerden yürüyerek çıkmak
148. выезжа́ть / вы́ехать [vıyıjjaty / vııyıhaty] – kapalı yerden araçla çıkmak
149. переходи́ть / перейти́ [pirihadiity / piriytii] – bir yerden başka yere yürüyerek geçmek
150. переезжа́ть / перее́хать через что? [piriyiJJAT' / piriYEhat'] – nereden nereye araçla geçmek

151. проходи́ть / пройти́ где? что? ми́мо чего? [prahaDİT' / prayTİ] - nerde, neyi / neyin önünden yürüyerek geçmek
152. проезжа́ть / прое́хать где? что? ми́мо чего? [prayıJJAT' / praYEhat' Mİma] – nerde, neyi / neyin önünden araçla geçmek
153. включа́ть / включи́ть (свет, телеви́зор) [fklyuÇAT' / fklyuÇİT' (svyet / tiliVİzar)] – elektrik, televizyon

       açmak
154. выключа́ть / вы́ключить (свет, телеви́зор) [vıklyuÇAT' / VIlyuçit' (svyeet / tiliVİzar)] - elektrik, televizyon

       kapatmak
155. выбега́ть / вы́бежать откуда? [vıbiGAT' / VIbijat'] – nereden? koşarak çıkmak

156. убира́ть / убра́ть в ко́мнате [ubiRAT' / uBRAT' (fkoomnatye)] – odanın temizliğini yapmak
157. стира́ть / постира́ть что? (stiRAT' / pastirRAT') – ne tür çamaşır / neyi yıkamak
158. остана́вливаться / останови́ться где? (astaNAvlivatsa / astanaVİtsa) - nerede durmak
159. пря́таться / спря́таться где? (PRYAtatsa / SPRYAtatsa) - nerede saklanmak
160. лечи́ться / вы́лечиться у кого? (liÇİtsa / VIliçitsa) - kimde tedavi olmak 

161. 

 

Sayfanın Başına Dön

 

  

Temel Seviyede Öğrenilen Fiiller (öğrenme sırasına göre verilmiştir)

 

 

Rusça ilgili tüm soruları Facebook A-Link Rusça Dersleri veya Vkontakte Online Rusça Dersleri  sayfalarında sorabilirsiniz 

 

 

 

Yorumlar  

Albina
+1 #35 Albina 27-01-2017 17:35
gny, evet, Ukraynalıların biraz kendine özgün aksanı var. siz Rusların aksanı ile konuşmaya özen gösteriniz. fiilerle ben ilerde kapsamlı bir çalışma yapmayı düşünüyorum ama şuanda deği. şuanda başlangıç seviye konuşma ve okuma derslerimi hazırlıyorum. bugün ilk ders paylaşıldı. onları çalışınız, faydalı olacaktır.
gny
+1 #34 gny 25-01-2017 11:18
hocam ben ukraynadayim burda cogu kelime farkli konusuyorlar rusca ogrenmeye calisiyorum bu eylemlerin ornekleri olsa guzel olurdu hem bitmis hem bitmemis ve konusurken ben sen siz veya o gibi konusmalarda degisiyor kelimeler size zahmet ornekleri olsa cok guzel olurdu/ iyi calismalar diliyorum
Albina
+1 #33 Albina 23-01-2017 11:41
dilara, evet, doğru. standart sıralama: tamamlanmamış / bitmemiş (НСВ) - tamamlanmış / bitmiş (СВ)
dilara
+1 #32 dilara 21-01-2017 01:11
Hocam ben yanlış anlamadıysam ilk önce tamamlanmamış sonra tamamlanmış hali yazıyor...öyle mi?
Hamit
+1 #31 Hamit 23-12-2016 19:58
35. Fiilde kırmızı ile işaretlenmediği için emin olamadım. Bu altın değerinde ki bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar Albina hocam
Albina
+1 #30 Albina 23-12-2016 10:38
merhaba, Hamit. var. 35. nolu fiile bakabilirsiniz.
hareket fiiller hariç, genellikle bir fiile ön ek eklendiğinde fiil bitmiş halde oluyor ama fiilin manaları önekine göre değişir, tabii ki

пожить - biraz yaşamak, bir müddet bir yerde yaşamak
В Москве мы пожили недолго. - Moskova'da kısa süre yaşadık.
прожить - bir hayat yaşamak
Он прожил счастливую жизнь - Mutlu bir hayat yaşamış.
Hamit
+1 #29 Hamit 22-12-2016 23:57
Merhaba Albina hocam , "жить" fiilinin bitmiş hali yok mu? Пожить или прожить olabilir mi?
Albina
0 #28 Albina 13-12-2016 18:53
86. fiilden bahsediyorsunuz sanırım. onun vurgusu doğru
Albina
0 #27 Albina 13-12-2016 18:53
обратить fiilinin vurgusunu düzelttim. sitedeki hataları bildirenlere hediyelerim olacak. bu bilgiyi bir kaç gün içinde teşekkür sayfasına ekleyeceğim. o yüzden hataları bulmaya devam :) teşekkür ederim.
Азад
0 #26 Азад 29-11-2016 01:17
Hocam bide 83. Acele etmek fiili