RUSYA'DAN

Hava Durumu

 

 

 

Rusya Haberleri

 

 

 

Rusya'nın Yakın Tarih Bayramları

 

Праздники России

Rusya'nın Resmi Tatil Günleri için Tıklayınız

  

Site İçi Arama  

 

 

Яндекс.Метрика

Rusça Tamamlanmamış ve Tamamlanmış Fiillerin Listesi

 

1. Rusça Ders Kitaplarında Öğrencilerden İstenilen Eylemler

2. Başlangıç Seviyede Öğrenilen Fiiller (160 Fiil)

3. Temel Seviyede Öğrenilen Fiiller 

 


  

Bitmemiş / Bitmiş fiiler, başlangıç seviyesinden başlayarak öğrenme sırasına göre düzenlenmiştir. 

 

Öncelik, Rusça ders kitaplarında bir öğrenciden istenilen eylemlere (okumak, dinlemek, tekrar etmek, yazmak, bulmak, netleştirmek vb.) verilmiştir.

 

İstediğiniz fiili, Ctrl+F tuş kombinasyonu yardımı ile kolay bulabilirsiniz

 

bitmis bitmemis fiiller

 

 

Fiillerin çekimini görmek için; alttaki resminin üzerine tıklayıp açılan sayfada çekilecek fiilini yazınız

 

fiil cekimi

 

Telaffuzu için; bu sayfada Rus dilini seçiniz ve duymak istediğiniz sözcük, kalıp veya cümleleri yazdıktan sonra 'Play' butonuna basınız.

 

telaffuz chitaty

 

Bitmiş fiillerin yapım yolları kırmızı renkle işaretlenmiştir

 

Rusça Ders Kitaplarında Öğrencilerden İstenilen Eylemler

 

1. чита́ть / прочита́ть [çiTAT' / praçiTAT'] – okumak
2. слу́шать / послу́шать [SLUşat' / paSLUşat'] – dinlemek
3. повторя́ть / повтори́ть [paftaRYAT' / paftaRİT'] - tekrarlamak

4. говори́ть / поговори́ть – сказа́ть [gavaRİT' / pagavaRİT' - skaZAT'] – konuşmak - söylemek

5. смотре́ть / посмотре́ть [smaTRYET' / pasmaTRYET'] – bakmak, seyretmek
6. задава́ть / зада́ть вопро́с [zadaVAT' vaPROS / zaDAT' vaPROS] – soru sormak
7. отвеча́ть / отве́тить (на вопро́с) [atviÇAT' navaPROS / aTVYEtit' navaPROS] – (soruya) cevap vermek
8. писа́ть / написа́ть [piSAT' / napiSAT'] - yazmak
9. находи́ть / найти́ [nahaDİT' nayTİ] - bulmak
10. ста́вить ударе́ние / поста́вить ударе́ние [STAvit' udaRYEniye / paSTAvit' udaRYEniye] – vurgu işaretini  

      koymak
11. звони́ть / позвони́ть [zvaNİT' / pazvaNİT'] – telefon açmak
12. узнава́ть / узна́ть [uznaVAT' / uZNAT'] - öğrenmek
13. де́лать / сде́лать [DYElat' / ZDYElat'] - yapmak

14. спра́шивать / спроси́ть [SPRAşıvat' / spraSİT'] - sormak
15. уточня́ть / уточни́ть [utaÇNYAT' / utaÇNİT'] – netleştirmek, daha kesin ve açık olarak belirlemek
16. рисова́ть / нарисова́ть [risaVAT' / narisaVAT'] – resim yapmak, çizmek
17. понима́ть / поня́ть [paniMAT' / paNYAT'] - anlamak
18. изобра́жать / изобрази́ть [izabraJAT' / izabraZİT'] – tasvir etmek, canlandırmak, imgesel biçiminde göstermek
19. пока́зывать / показа́ть [paKAzıvat' / pakaZAT'] – göstermek
20. ду́мать / поду́мать [DUmat' / paDUmat'] - düşünmek

21. игра́ть / поигра́ть [igraaty / paigraaty] - oynamak
22. испо́льзовать [ispoolyzavaaty] - kullanmak (2 halli fiil)
23. распределя́ть / распредели́ть [raspridilyaaty / raspridiliity] – dağıtmak, bölüştürmek
24. расска́зывать / рассказа́ть [raskaazıvaty / raskazaaty] - anlatmak
25. заполня́ть / запо́лнить [zapalnyaaty / zapoolnity] - doldurmak

26. составля́ть / соста́вить (диало́г) [sastavlyaaty / sastaavity] – (diyalog) oluşturmak, hazırlamak
27. уча́ствовать / поуча́ствовать [uçaastvavaaty / pauçaastvavaaty] - katılmak
28. запомина́ть / запо́мнить [zapaminaaty / zapoomnity] - hatırlamak
29. сра́внивать / сравни́ть [sraavnivaaty / sravniity] – kıyaslamak, karşılaştırmak
30. прослу́шивать / прослу́шать [prasluuşıvaty / prasluuşaty] – birini veya bir şeyi baştan sonuna kadar dinlemek

31. принадлежа́ть [prinadlijaaty] – ait olmak (bitmemiş hal. bitmiş hali yoktur)
32. проси́ть / попроси́ть [prasiity / paprasiity] – rica etmek
33. продолжа́ть / продо́лжить [pradaljaaty / pradooljıty] – devam etmek
34. представля́ть / предста́вить (дру́га) [pridstavlyaaty / pridstaavity (druuga)] - (arkadaşını) tanıtmak
35. спра́шивать / спроси́ть [spraaşıvaty / sprasiity] - sormak

36. вставля́ть / вста́вить (сло́во) [fstavlyaaty / fstaavity (sloova)] – (sözcük) yerleştirmek
37. подбира́ть / подобра́ть (сло́во) [padbiraaty / padabraaty] - (sözcük) seçmek
38. следи́ть / проследи́ть (за произноше́нием) [slidiity / praslidiity] – (telaffuzunu) takip etmek
39. проверя́ть / прове́рить [praviryaaty / pravyeerity] – kontrol etmek
40. произноси́ть / произнести́ [praiznasiity / praiznistii] – telaffuz etmek

41. обраща́ть / обрати́ть внима́ние [abraşşaty / abratiity vnimaaniye] – dikkat etmek

42. определя́ть / определи́ть (ме́сто ударе́ния) [apridilyaaty / apridiliity myeesta udaryeeniya] – (vurgunun yerini) belirlemek
43. петь / спеть (гла́сные бу́квы) [pyety / spyety (glaasnıye buukvı)] – (ünlü harfleri) şarkı olarak söyleyiniz
44. соединя́ть / соедини́ть (слова́) [sayedinyaaty / sayediniity (slavaa)] – (sözcükleri) berliştermek
45. допи́сывать / дописа́ть (бу́квы) [dapiisıvaaty / dapisaaty (buukvı)] – 1. (harfleri) eklemek (yazılı olarak eklemek), 2.yazıyı bitirmek
46. реша́ть / реши́ть (кроссво́рд) [rişaaty / rişııty (krasvoort)] – bilmece çözmek
47. восстана́вливать / восстанови́ть (диало́ги) [vastanaavlivaaty / vastanaviity dialoogi] – (diyalogları) yeniden kurmak (olması gereken, ilk haline getirmek)
48. образо́вывать / образова́ть (мно́жественное число́) [abrazoovıvaaty / abrazavaaty (mnoojıstvyennayee çisloo)] – (çoğul halini) oluşturmak
49. составля́ть / соста́вить (предложе́ние) [sastavlyaaty / sastaavity (pridlajeeniye)] – (cümle) kurmak
50. дополня́ть / допо́лнить (диало́ги) [dapalnyaaty / dapoolnity (dialoogi)] – (diyalogları) tamamlamak

51. разы́грывать / разыгра́ть (ситуа́цию) [razııgrıvaty / razıgraaty (situaatsiyu)] - (olayı) canlandırmak
52. про́бовать / попро́бовать [proobavaty / paproobavaty] - denemek
53. изменя́ть / измени́ть [izmyenyaaty / izöyeniity] - değiştirmek

54. выбира́ть / вы́брать (сло́во) [vıbiraaty / vııbraty (sloova)] – (sözcüğü) seçmek
55. спряга́ть / проспряга́ть глаго́л [spryagaaty / praspryagaaty glagoolı] – fiili çekmek

56. объясня́ть / объяснит́ь [abıyasyaaty / abıyasniity] - açıklamak
57. ста́вить / поста́вить сло́во в ну́жную фо́рму [staavity / pastaavity sloova vnuujnuyu foormu] – sözcüğün

      çekimini yapınız
58. охарактеризова́ть [aharaktyerizavaaty] – nitelemek, özelliklerini anlatmak (bitmemiş hali yoktur)
59. зака́нчивать / зако́нчить [zakaançivaty / zakoonçity] - bitirmek
60. начина́ть / нача́ть [naçinaaty / naçaaty] - başlamak

 

Sayfanın Başına Dön

  


 

Bitmiş fiillerin yapım yolları kırmızı renkle işaretlenmiştir

  

Başlangıç Seviyede Öğrenilen Fiiller (öğrenme sırasına göre verilmiştir)

 

1. звать / позва́ть [zvaty / pazvaaty] - çağırmak
2. знать [znaty] - bilmek
3. дава́ть / дать [davaaty / daty] - vermek
4. пока́зывать / показа́ть [pakaazıvaty / pakazaaty] - göstermek
5. извиня́ть / извини́ть [izvinyaaty / izviniity] - affetmek

6. звони́ть / позвони́ть [zvaniity / pazvaniity] – telefon açmak
7. знако́миться / познако́миться [znakoomitsa / paznakoomitsa] - tanışmak
8. нра́виться / понра́виться [nraavitsa / panraavitsa] – hoşlanmak, beğenmek
9. сто́ить [stooity] – değmek, değerinde olmak
10. ду́мать / поду́мать [duumaty / paduumaty] - düşünmek

11. де́лать / сде́лать [dyeelaty / zdyeelaty] - yapmak
12. рабо́тать / порабо́тать [rabootaty parabootaty] - çalışmak
13. отдыха́ть / отдохну́ть [addıhaty / addahnuuty] - dinlenmek, tatil yapmak
14. знако́миться / познако́миться [znakoomitsa / paznakoomitsa] – tanışmak

15. чита́ть / прочита́ть [çitaaty / praçitaaty] - okumak
16. сто́ить [stooity] – değmek, değerinde olmak
17. ду́мать / поду́мать [duumaty / paduumaty] - düşünmek
18. гуля́ть / погуля́ть [gulyaaty / pagulyaaty] – dolaşmak, gezinmek, takılmak
19. игра́ть / поигра́ть [igraaty / paigraaty] - oynamak, müzik aletini çalmak

20. за́втракать / поза́втракать [zaaftrakaaty / pazaaftrakaty] – kahvaltı yapmak
21. обе́дать / пообе́дать [abyeedaty / paabyeedaty] – öyle yemeğini yemek
22. у́жинать / поу́жинать [uujınaty / pauujınaty] – akşam yemeğini yemek
23. писа́ть / написа́ть [pisaaty / napisaaty] - yazmak
24. понима́ть / поня́ть [panimaaty / panyaaty] - anlamak

25. учи́ть / вы́учить (ру́сский язы́к) [uçiity / vııuçity (ruuskiy yazıık)] – (Rusçayı) öğrenmek
26. учи́ться / вы́учиться (в Москве́) [uçiitsa / vııuçitsa vmaskvyee] – (Moskova'da) okumak
27. люби́ть / полюби́ть [lyubiity / palyubiity] - sevmek
28. находи́ться [nahadiitsa] – bulunmak (bitmiş hali yok)
29. говори́ть / поговори́ть – сказа́ть [gavariity / pagavariity - skazaaty] – konuşmak – söylemek

30. повтори́ть / повторя́ть [paftariity / paftaryaaty] – tekrar etmek, tekrarlamak
31. слу́шать / послу́шать (радио) [sluuşaty / pasluuşaty] – (radyo) dinlemek
32. смотре́ть / посмотре́ть (телевизор) [smatryeety / pasmatryeety] – (televizyon) seyretmek
33. ждать / подожда́ть [jdaty / padajdaaty] - beklemek
34. быва́ть / быть [bıvaaty / bıty] - olmak

35. жить / прожи́ть [jıty / prajııty] - yaşamak
36. занима́ться / позанима́ться (в университете) [zanimaatsa / pazanimaatsa (vunivyersityeetye)] -

     (üniversitede) ders çalışmak
37. спать / поспа́ть [spaaty / paspaaty] - uyumak
38. ви́деть / уви́деть (друга) [viidity / uviidity] - görmek
39. идти́ / пойти́ [ittii / paytii] – yaya olarak belli bir yere gitmek (belirli hareket fiili)

40. е́хать / пое́хать / прие́хать [yeehaty / payeehaty / priyeehaty] - araçla belli bir yere gitmek (belirli hareket fiili) / gitmeye başlamak / varmak
41. ходи́ть /сходи́ть [hadiity / shadiity] – ayakta dolaşmak, devamlı gitmek / gidip gelmek
42. е́здить / съе́здить [yeezdity / sıyeezdity] – araç kullanmak, araçla devamlı gitmek – gidip gelmek
43. рожда́ться / роди́ться [rajdaatsa / radiitsa] - doğmak
44. фотографи́ровать / сфотографи́ровать [fatagrafiiravatsa / sfatagrafiiravatsa] – fotoğraf çekmek

45. меня́ть / поменя́ть [minyaaty / paminyaaty] – değiştirmek, (dövizi) bozdurmak
46. приглаша́ть / пригласи́ть [priglaşaaty / priglasiity] – davet etmek
47. есть / съесть [yesty / sıyeesty] – yemek yemek
48. пить / вы́пить [pity / vııpity] - içmek
49. гото́вить / пригото́вить [gatoovity / prigatoovity] – hazırlamak, yemek pişirmek

50. реша́ть / реши́ть [rişaaty / rişııty] – karar vermek
51. покупа́ть / купи́ть [pakupaaty / kupiity] – satın almak
52. забыва́ть / забы́ть [zabıvaaty / zabııty] - unutmak
53. тащи́ть / вы́тащить [taşşity / vııtaşşity] – 1. Sürüklemek, 2. çekmek
54. ложи́ться / лечь (спать) [lajııtsa / lyeç (spaty)] – yatmak, (yatağa girmek)

55. бежа́ть / побежа́ть / прибежа́ть [bijaaty / pabijaaty / pribijaaty] - belli bir yere koşmak (belirli hareket fiili) /

      koşmaya başlamak / koşarak varmak
56. хоте́ть / захоте́ть [hatyeety / zahateety] - istemek
57. мочь / смочь (де́лать) [moç / smoç dyeelaty] - -ebilmek (yapabilmek)
58. встреча́ться / встре́титься [fstriçaatsa / fstryetitsa] - buluşmak
59. понима́ть / поня́ть [panimaaty / panyaaty] - anlamak
60. приходи́ть / прийти́ [prihadiity / priytii] – yürüyerek gelmek

61. приезжа́ть /прие́хать [priizjaaty / priyeehaty] – araçla gelmek
62. танцева́ть / потанцева́ть [tantsıvaty / patantsıvaaty] – dans etmek
63. брать / взять [braty / vzyaty] – almak (kendi başına)
64. получа́ть / получи́ть (ви́зу) [paluçaaty / paluçiity (viizu)] – (vize) almak, birin verdiği şeyi almak, teslim

     almak, elde etmek
65. встреча́ть / встре́тить (друга) [ftsriçaaty / fstryetity] – (arkadaşı) karşılamak

66. переводи́ть / перевести́ [pirivadiity / pirivistii] – tercüme etmek
67. посыла́ть / посла́ть (письмо́) [pasılaaty / paslaaty (pisymoo)] – (mektup) göndermek
68. устава́ть / уста́ть [ustavaaty / ustaaty] - yorulmak
69. случа́ться / случи́ться [sluçaatsa / sluçiitsa] – başa gelmek, olmak (başa gelmek anlamında)

70. чу́вствовать / почу́вствовать (себя́ пло́хо) [çuustvavaaty / paçuustvavaaty] – (kendini kötü) hissetmek
71. каза́ться / показа́ться [kazaatsa / pakazaatsa] – görünmek, ... gibi görünmek
72. спра́шивать / спроси́ть [spraaşıvaaty / sprasiity] - sormak
73. отвеча́ть / отве́тить [atviçaaty / atvyeetity] – cevap vermek
74. сдава́ть / сдать (экза́мен) [zdavaaty / zdaaty (ıgzaamin)] – sınav vermek

75. встава́ть / встать [fsatavaaty / fstaty] – kalkmak
76. опа́здывать / опозда́ть [apaazdıvaty / apazdaaty] – geç kalmak
77. расска́зывать / рассказа́ть [raskaazıvaty / raskazaaty] - anlatmak
78. помога́ть / помо́чь [pamagaaty / pamooç] – yardım etmek
79. дари́ть / подари́ть [dariity / padariity] – hediye vermek
80. выступа́ть / вы́ступить [vıstupaaty / vııstupity] – konuşma yapmak, sahneye çıkmak

81. разговаривать [razgavaarivaty] – sohbet etmek (bitmiş hali yoktur)
82. рисова́ть / нарисова́ть [risavaaty / narisavaaty] – resim yapmak
83. сове́товать / посове́товать [savyeetavaty / pasavyeetavaty] – tavsiye etmek
84. интересова́ться / поинтересова́ться [intirisavaatsa / paintirisavaatsa] – merak etmek, ilgilenmek
85. учи́ться / научи́ться (танцева́ть) [uçiitsa / nauçiitsa (tantsıvaaty)] – (dans etmeyi) öğrenmek

86. спеши́ть / поспеши́ть [spişııty / paspişııty] – acele etmek
87. по́мнить / вспо́мнить [poomnity / fspoomnity] - hatırlamak
88. изуча́ть / изучи́ть [izuçaaty / izuçiity] – öğrenmek, okumak, incelemek
89. кури́ть / покури́ть [kuriity / pakuriity] – sigara içmek
90. принима́ть / приня́ть (душ, табле́тки, госте́й) [prinimaaty / prinyaaty (duş, tablyeetki, gastyeet)] – duş

     almak, ilaç almak, misafirleri ağırlamak

91. продава́ть / прода́ть [pradavaaty / pradaaty] - satmak
92. иска́ть / поиска́ть [iskaaty / paiskaaty] – aramak (bir şeyi)
93. открыва́ть / откры́ть (дверь, фи́рму) [atkrıvaaty / atkrııty (dvyery, fiirmu)] – (kapı) açmak, (şirket) kurmak
94. закрыва́ть / закры́ть (дверь, фи́рму) [zakrıvaaty / zakrııty (dvyeery, fiirmu)] - (kapı) kapatmak, (şirket)

     kapatmak
95. спо́рить / поспо́рить [spoority / paspoorit] - tartışmak

96. мечта́ть / помечта́ть [miçtaaty / pamiçtaaty] – hayal etmek / kurmak
97. стро́ить / постро́ить [strooity / pastrooity] – inşa etmek, kurmak
98. сиде́ть / посиде́ть [sidyeety / pasidyeety] - oturmak
99. стоя́ть / постоя́ть [stayaaty / pastayaaty] – dik durmak
100. лежа́ть / полежа́ть [lijaaty / palijaaty] – yatay durmak

101. бе́гать / побе́гать / сбе́гать [byeegaty / pabyeegaty / zbyeegaty] – koşmak (belirsiz), biraz koşmak, koşarak

       gidip gelmek
102. лета́ть / полета́ть / слета́ть [litaaty / palitaaty / slitaaty] – uçmak (belirsiz), biraz uçmak, uçarak gidip

       gelmek
103. лете́ть / полете́ть / прилете́ть [lityeety / palityety / prilityeety] – uçmak (belirli), uçuşa geçmek, uçarak

       gelmek
104. пла́вать / попла́вать [plaavaty / paplaavaty] – yüzmek (belirsiz), biraz yüzmek
105. плыть / поплы́ть / приплы́ть [plıty / paplııty / priplııty] – yüzmek (belirli), yüzmeye başlamak, yüzerek

       gelmek

106. ненави́деть [ninaviidity] – nefret etmek (bitmiş hali yoktur)
107. плани́ровать / заплани́ровать [planiiravaty / zaplaniiravaty] - planlamak
108. регистри́ровать / зарегистри́ровать [rigistriiravaty / zarigistriiravaty] – tescil etmek, kaydetmek
109. финанси́ровать / профинанси́ровать [finansiiravaty / prafinansiiravaty] – finanse etmek
110. инвести́ровать / проинвести́ровать [invistiiravaty / prainvistiiravaty] – yatırım yapmak (bitmiş hali yoktur)

111. контроли́ровать / проконтроли́ровать [kantraliiravaty / prakantraliiravaty] – denetlemek
112. целова́ть / поцелова́ть [tsılavaaty / patsılavaaty] - öpmek
113. организо́вывать / организова́ть [arganizoovıvaty / arganizavaaty] – düzenlemek, kurmak, teşkil etmek
114. путеше́ствовать / попутеше́ствовать [putişeestvavaaty / paputişeestvavaty] – seyahat etmek, gezmek
115. ночева́ть / переночева́ть [naçivaaty / pirinaçivaaty] – gecelemek

116. ката́ться / поката́ться на ... [kataatsa / pakataatsa na...] – 1. (araç, kayık vb.) ...ile gezmek, 2. (paten, kızak) kaymak)
117. снима́ть / снять (кварти́ру) [snimaaty / snyaaty (kvartiiru)] – ev, daire kiralamak
118. ошиба́ться / ошиби́ться [aşıbaatsa / aşıbiitsa] – hata yapmak, yanılmak
119. боя́ться / испуга́ться [bayatsa / ispugaatsa] - korkmak
120. начина́ть / нача́ть [naçinaaty / naçaaty] - başlamak

121. конча́ть / ко́нчить [kançaaty / koonçity] - bitirmek
122. выи́грывать / вы́играть [vıiigrıvaty / vııigraty] – oyunu kazanmak
123. боле́ть / заболе́ть [balyeety / zabalyeety] – hasta olmak
124. печа́тать / напеча́тать [piçaataty / napiçaataty] – basmak / bastırmak, yayınlamak
125. исправля́ть / испра́вить оши́бку [ispravlyaaty / ispraavity aşııpku] – hatayı düzeltmek 

126. предлага́ть / предложи́ть [pridlagaaty / pridlajııty] - teklif etmek
127. теря́ть / потеря́ть [tiryaaty / patiryaaty] - kaybetmek
128. ве́рить / пове́рить [vyeerity / pavyeerity] - inanmak
129. меша́ть / помеша́ть [mişaaty / pamişaaty] - engel olmak
130. разреша́ть / разреши́ть [razrişaaty / razrişııty] - izin vermek, müsade etmek

131. обеща́ть / пообеща́ть [abişşaty / paabişşaty] - söz vermek
132. передава́ть / переда́ть (приве́т) [piridavaaty / piridaaty] - iletmek
133. подпи́сывать / подписа́ть [padpiisıvaty / padpisaaty] - imzalamak
134. счита́ть / посчита́ть [şşitaaty / paşşitaaty] - saymak
135. свисте́ть / просвисте́ть [svistyeety / prasvistyeety] - ıslık atmak

136. снима́ть / снять [snimaaty / snyaty] – 1. kiralamak (ev), çıkartmak (giysi)
137. станови́ться / стать [stanaviitsa / staty] – olmak (ne, nasıl, nasıl biri)
138 увлека́ться / увле́чься [uvlikaatsa / uvlyeeçsya] – merak sarmak
139. крича́ть / прокрича́ть [kriçaaty / prakriçaaty] - bağırmak
140. объясня́ть / объясни́ть [abıyasnyaaty / abıyasniity] - açıklamak

141. убива́ть / уби́ть [ubivaaty / ubiity] - öldürmek
142. дружи́ть / подружи́ться [drujııty / padrujııtsa] - arkadaşlık yapmak / arkadaş olmak
143. умира́ть / умере́ть [umiraaty / umyeryeety] - ölmek
144. молча́ть / замолча́ть [malçaaty / zamalçaaty] - susmak
145. уходи́ть / уйти́ [uhadiity / uytii] – bir yerden ayrılmak, çekilmek, çıkıp gitmek

146. уезжа́ть / уе́хать [uyıjjaty / uyeehaty] – araçla ayrılmak, çıkıp gitmek
147. выходить / вы́йти [vıhadiity / vııyti] – kapalı yerden yürüyerek çıkmak
148. выезжа́ть / вы́ехать [vıyıjjaty / vııyıhaty] – kapalı yerden araçla çıkmak
149. переходи́ть / перейти́ [pirihadiity / piriytii] – bir yerden başka yere yürüyerek geçmek
150. переезжа́ть / перее́хать [piriyijjaty / piriyeehaty] – bir yerden başka yere araçla geçmek

151. проходи́ть / пройти́ [prahadiity / praytii]
152. проезжа́ть / прое́хать ми́мо [prayıjjaty / prayeehaty miima] – önünden geçmek
153. включа́ть / включи́ть (свет, телеви́зор) [fklyuçaaty / fklyuçiity (svyeet / tiliviizar)] – elektrik, televizyon

       açmak
154. выключа́ть / вы́ключить (свет, телеви́зор) [vıklyuçaaty / vıılyuçity (svyeet / tiliviizar)] - elektrik, televizyon

       kapatmak
155. выбега́ть / вы́бежать [vıbigaaty / vııbijaty] – koşarak kapalı yerden çıkmak

156. убира́ть / убра́ть в ко́мнате [ubiraaty / ubraty (fkoomnatye)] – odanın temizliğini yapmak
157. стира́ть / постира́ть (stiraaty / pastiraaty) – çamaşır yıkamak
158. остана́вливаться / останови́ться (astanaavlivatsa / astanaviitsa) - durmak
159. пря́таться / спря́таться (pryaatatsa / spryaatatsa) - saklanmak
160. лечи́ться / вы́лечиться (liçiitsa / vııliçitsa) - tedavi olmak 

 

Sayfanın Başına Dön

 

  

Temel Seviyede Öğrenilen Fiiller (öğrenme sırasına göre verilmiştir)

 

 

Rusça ilgili tüm soruları Facebook A-Link Rusça Dersleri veya Vkontakte Online Rusça Dersleri  sayfalarında sorabilirsiniz 

 

 

 

Yorumlar  

dilara
0 #32 dilara 21-01-2017 01:11
Hocam ben yanlış anlamadıysam ilk önce tamamlanmamış sonra tamamlanmış hali yazıyor...öyle mi?
Hamit
+1 #31 Hamit 23-12-2016 19:58
35. Fiilde kırmızı ile işaretlenmediği için emin olamadım. Bu altın değerinde ki bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar Albina hocam
Albina
+1 #30 Albina 23-12-2016 10:38
merhaba, Hamit. var. 35. nolu fiile bakabilirsiniz.
hareket fiiller hariç, genellikle bir fiile ön ek eklendiğinde fiil bitmiş halde oluyor ama fiilin manaları önekine göre değişir, tabii ki

пожить - biraz yaşamak, bir müddet bir yerde yaşamak
В Москве мы пожили недолго. - Moskova'da kısa süre yaşadık.
прожить - bir hayat yaşamak
Он прожил счастливую жизнь - Mutlu bir hayat yaşamış.
Hamit
+1 #29 Hamit 22-12-2016 23:57
Merhaba Albina hocam , "жить" fiilinin bitmiş hali yok mu? Пожить или прожить olabilir mi?
Albina
0 #28 Albina 13-12-2016 18:53
86. fiilden bahsediyorsunuz sanırım. onun vurgusu doğru
Albina
0 #27 Albina 13-12-2016 18:53
обратить fiilinin vurgusunu düzelttim. sitedeki hataları bildirenlere hediyelerim olacak. bu bilgiyi bir kaç gün içinde teşekkür sayfasına ekleyeceğim. o yüzden hataları bulmaya devam :) teşekkür ederim.
Азад
0 #26 Азад 29-11-2016 01:17
Hocam bide 83. Acele etmek fiili
Азад
+1 #25 Азад 28-11-2016 22:47
Hocam "обратит" dikkat etmek. Vurgusu yanlış yerde sanırım. Hocam k.bakmayım söylüyorum bazıları "bi vurgudan ne olacak ki " diyebilirler ama biz sayenizde vurgunun çok mu çok önemli olduğunu öğrendik. herşey için teşekkürler :)
Albina
0 #24 Albina 22-11-2016 10:42
evet, maalesef, harf hatası olmuş. iyi ki görüp bildirdiniz. çok sağ olun, Azad.
Azad
+1 #23 Azad 18-11-2016 18:59
hocam поспать yanlis yazlmis heralde ;) benim gibi hiç bilmeyen biri Allah korusun günlerce поспасть arar :)